Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BIOLOGIE

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Biologie

  „Lidstvo potřebuje v zásadě nový typ myšlení, má-li přežít“
 (Albert Einstein)

Výuka biologie a ekologie na naší škole si neklade za cíl pouze vytváření nových znalostí, vědomostí a dovedností o živé i neživé přírodě, ale chce poskytnout studentům i dostatek kvalitních informací, které jim pomohou orientovat se v dnešním světě. V tom světě, ve který není řízen jen neviditelnou rukou trhu.

Historie a současnost:

Na klatovském gymnáziu studovalo mnoho význačných osobností, které se uplatnily jako odborníci v mnoha přírodovědných oborech. Byli to například lékaři Václav Rubeška, gynekolog a univerzitní profesor, Josef Thomayer, internista a univerzitní profesor, Jan Peťule, chirurg a vynálezce sprejového přístroje k léčbě popálenin, Jiří Valenta, bývalý děkan LF v Plzni a univerzitní profesor, Julius Komárek, zoolog, univerzitní profesor a člen korespondent ČSAV, Jan Roubal, entomolog, Eduard Formánek, botanik, Karel Vrba, mineralog, a další.

I v současné době odchází ze školy řada studentů na vysoké školy s přírodovědným zaměřením. Konkrétně se každoročně jedná o 20-27 studentů, kteří úspěšně absolvují přijímací řízení z biologie. Zanedlouho se s nimi setkáváme např. v lékařských ordinacích, někteří vyučují přírodní vědy na různých stupních škol včetně vysokých a z mnohých jsou renomovaní odborníci se speciálním zaměřením.

Z každého úspěšného studenta, máme radost, protože se domníváme, že jsme v něm v průběhu jeho středoškolského studia zaseli semínko zájmu o obor. Mnozí z nich se rádi vracejí do naší školy.

 Fotogalerie předmětové komise

Tajemství horských smrčin aneb poslední poznatky vědeckého bádání ze Šumavy. 24. únor 2017.
Ve dnech 5. - 9. 9. 2016 jsme se zúčastnili školní exkurze do italských Dolomit, určené pro 2. ročník střední školy.
Dne 27.3. 2015 měli studenti primy a sekundy jedinečnou možnost setkat se s rysem ostrovidem.
Bylo nám potěšením přivítat u nás žáky druhých tříd základních škol ZŠ Čapkova a ZŠ Tolstého a děti z MŠ Karafiát.

 Povinná biologie:

Povinná výuka biologie zasahuje do všech ročníků (viz Informace o studiu). Součástí je botanika, zoologie, biologie člověka, ekologie, základy genetiky a evoluční biologie (viz Učební plány). Studenti používají už 15 let ucelenou řadu pracovních sešitů (skript) Biologie 1-5 autorského kolektivu biologů naší školy. Osmileté a šestileté studium má ještě předřazen blok ekologické biologie zahrnující též poznatky z mineralogie, petrologie a geologie. Zde s úspěchem používáme učebnice Kvasničková D. a kol.:Přírodopis 6-9. Fortuna, Praha 1995.

K biologii patří též schopnost rozeznat základní druhy hub, rostlin a živočichů. Dříve strašák studentů se dnes spíše stává možností jak si vylepšit známky. Nedílnou součástí výuky biologie jsou praktická cvičení, ve kterých je možno se blíže seznámit s přírodninami a zvládnout základní biologické techniky. Bohužel tato praktická činnost není ve všech ročnících biologie. Při exkurzích navštěvujeme rezervaci Soos a Komorní hůrku u Chebu v rámci výuky geologie, dále Zoologickou a botanickou zahradu města Plzeň a pochopitelně i nám nejbližší Šumavu.


 Volitelná biologie:

Pro ty, kteří se chtějí přírodovědnému studiu věnovat i na vysoké škole, je připraveno studium v podobě odborných seminářů. Zde se studenti mohou hlouběji ponořit do nitra oblíbeného oboru, ale dále se zdokonalí i ve schopnosti komunikovat o biologických problémech. Vypracovávají totiž seminární práce, které následně prezentují a obhajují. Významnou součástí seminářů je též snaha přivést studenty k soustavné práci s informacemi formou měsíčních přehledů aktualit z přírodních věd. Jejich zdrojem je jednak naše široká nabídka časopisů s odborným zaměřením (Vesmír, Živa, Ochrana přírody, VTM Science, aj), ale i  internet (viz zajímavé stránky).

Studenty oblíbenou formou výuky jsou i exkurze. Pravidelně navštěvujeme Botanickou zahradu hl. města Prahy se skleníkem Fata Morgana, ZOO Praha, Národní muzeum, Botanickou zahradu UK v Praze, Hrdličkovo muzeum člověka UK v Praze či Botanický ústav AV v Třeboni. Velmi dobré zkušenosti máme i s účastí studentů na Týdnu vědy a techniky AV ČR a dnech otevřených dveří biologických fakult.

Dalšími rozšiřujícími metodami studia se staly biologické a ekologické olympiády, v nichž formou soutěže získávají studenti nové poznatky a zároveň reprezentují školu na úrovni okresní, krajské i celostátní. V posledních letech byli nejúspěšnějšími tito studenti: Eva Štroblová, Stanislav Kocanda, Jindřiška Brůhová, Martina Šafránková, Kateřina Pantoflíčková, Pavlína Pánová a další.
Všem soutěžícím blahopřejeme
Dne 28. 5. – 30 .5. 2012 proběhlo národní kolo ekologické olympiády v Praze. Naši školu reprezentovali Karolína Kalinová, Lucie Buchbauerová a Tomáš Jehlík. V těžké konkurenci se našim studentům podařilo vybojovat sedmé místo.

  Nabídka skript biologie (rozsah učiva gymnázia)

 BIOLOGIE I. (Základy mikrobiologie, botaniky a mykologie).

2. upravené a rozšířené vydání, kde je doplněna jak část textová, tak i obrazová. Je uvedena struktura i funkce virů, bakterií, sinic, rostlin a hub, jejich systematický přehled i ekologické aspekty.

138 str., z toho 48 str. obrazových příloh, cena 65Kč

 BIOLOGIE II. (Základy zoologie).

Od října 1998 je v prodeji 2. upravené a rozšířené vydání, kde jsou vedle přehledu živočichů bezobratlých i obratlovců včetně etologie a ekologie. Mezi užitečné novinky patří slovníček důležitých pojmů a testové otázky.

189 str., z toho 46 str. obrazových příloh, 65Kč

 BIOLOGIE III. (Základy biologie člověka).  

Obsahuje mimo obvyklý přehled stavby a funkce lidského těla i samostatné kapitoly Imunita, Toxikománie, Životospráva apod.

U jednotlivých tělních. soustav se uvádí přehled nejčastějších chorob.

141 str., z toho 31 str. obrazových příloh, 65Kč

 BIOLOGIE IV. (Základy ekologie).

Od listopadu 2000 je k dispozici 2. upravené vydání s aktualizovanými údaji. Obsahuje základní zákonitosti ekologie na úrovni jedince, populace, společenstva, ekosystému i biosféry, včetně rozboru různých příkladů. Dále kapitolu Člověk a prostředí s charakteristikou současného stavu znečištění hlavních složek prostředí a rozborem hlavních zdrojů znečištění. Nakonec je nastíněno řešení ekologických. problémů (ochrana druhů, chráněná území, zásady ekologického hospodaření, strategie trvale udržitelného rozvoje - rozbor po problémech jako je doprava, odpady, energetika, půda, voda, ovzduší apod.), uvedeny základy ekologie krajinné a zmíněn vztah ekologie a politiky, filozofie i etiky.

88 str., z toho 17 str. obrazových příloh, 65Kč

 BIOLOGIE V. (Základy obecné biologie).

Obsahuje cytologii (strukturu, metabolizmus a rozmnožování buněk), genetiku (na úrovni molekulární, buněčné i celých organizmů, proměnlivost), evoluční biologii (vznik a vývoj Země, vznik života, vývoj rostlin a živočichů, vývoj člověka), obecnou organizaci, regulaci a rozmnožování živých soustav, vývoj tělních soustav živočichů , základy biotechnologii.

146 str., z toho 37 str. obrazových příloh, 65Kč 

 Jak objednat skripta:

Skripta zasíláme na dobírku (školám a knihkupectvím po dohodě i na fakturu).

Při počtu objednaných skript vyšším než 100 resp. 200 kusů poskytujeme slevu 2% (5%) z ceny. Proto jsou výhodné objednávky pro celou školu. Zcela nevýhodné jsou objednávky jednoho kusu Biologie, neboť poštovné a balné při dobírce činí 95 Kč (při hromadné zásilce jsou to jen 4-5 Kč na výtisk).

Knihkupcům a distributorům učebnic poskytujeme slevu – rabat 10%. Výše uvedené ceny platí od 1.10. 2003

Objednávky a dotazy zasílejte na adresu:     

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech
František Kislinger
Národních mučedníků 347
339 01 KLATOVY   IV.
biologie@gymkt.cz

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ