Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATEMATIKA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Matematika
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Matematika

Výuka matematiky podstatně ovlivňuje rozvoj abstraktního a exaktního myšlení žáků, učí logickému usuzování, vede ke kázni ve vyjadřování, specifickým způsobem přispívá k formování volních rysů osobnosti (přesnost, vytrvalost, důslednost) a vytváří tak předpoklady pro porozumění a řešení praktických situací.

Organizace výuky

Matematika je na nižším gymnáziu pojata jako základní kurz pro přípravu studia na středních školách, mnozí nadaní studenti si rozšiřují své znalosti v soutěžích a matematických hrách ( Matematická olympiáda , Klokan , Pythagoriáda , Genius logicus …).

Studium na vyšším gymnáziu probíhá v prvním ročníku stejně pro všechny studenty , ale již od druhého ročníku si mohou zájemci o tento předmět volit jeden matematický seminář .

Od třetího ročníku jsou semináře běžnou součástí rozvrhu a studenti se mohou matematice věnovat ve větším měřítku. Pokud ovšem již v této době student ví, že matematika nebude náplní jeho dalšího studia, absolvuje pouze základní kurz.

Ve čtvrtém ročníku je již nutné , aby studenti věděli zda budou matematiku potřebovat k přijímacím zkouškám na VŠ , zda budou z matematiky maturovat , nebo zda se  tímto předmětem zabývat v budoucnu nebudou. Mohou si tedy zvolit matematické semináře nebo cvičení z matematiky podle zaměření budoucího studia. Výuka pak  dává velmi dobré předpoklady nejen pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysoké školy, ale i solidní základ pro budoucí vysokoškolské studium.

Úspěchy studentů

Dalšího odborného růstu naši studenti dosahují účastí v olympiádách a dalších soutěžích, kde pravidelně dosahují předních umístění v regionálních i celostátních kolech. Mezi nejvýraznější osobnosti posledního desetiletí patřili František Šanda, Petr Matas, Svatopluk Krýsl, Martin Kozák, Jan Bulánek, Jakub Klemsa, Michael Bílý, Juda Kaleta, Josef Klesa, Jan Kadlec, Jan Soukup a celá řada dalších.

Mezi nejlepší studenty oboru je potřeba zařadit Stanislava Haviara , Jindřicha  Perglera , Tomáše Jirotku , Tomáše Jandu a Kryštofa Toušku, kteří se vždy účastnili krajských kol Matematické olympiády s předním umístěním. 

Možná tyto úspěchy jsou příčinou toho, že na naší škole na rozdíl od většiny jiných gymnázií zájem o studium matematiky neupadá.

Přehled učiva  matematiky  v  jednotlivých ročnících:

 

Nižší gymnázium

Prima: počítání s desetinnými čísly, zlomky, přirozená čísla, dělitelnost, osová a středová souměrnost, trojúhelník, tělesa.

Sekunda: hranoly, shodná zobrazení , Druhá mocnina a odmocnina , Pythagorova věta , poměr , trojčlenka , procenta  , jednoduché úpravy výrazů , lineární rovnice a nerovnice.

Tercie: kruh, kružnice, válec, mocniny, odmocniny, výrazy, rovnice, nerovnice, soustavy, planimetrie, podobnost.

Kvarta: funkce, goniometrické funkce, tělesa výrazy,  základy statistiky.

 

Vyšší gymnázium

Kvinta a 1. ročník:  množiny, číselné obory, úpravy výrazů ,  výroková logika, rovnice a nerovnice, soustavy rovnic, planimetrie.

Sexta a 2. ročník:  funkce ( jednotlivé typy) , exponenciální, logaritmické a goniometrické rovnice, trigonometrie.

Seminář ve 2. ročníku:  iracionální a parametrické nerovnice , planimetrie – složitější úlohy , exponenciální , logaritmické a goniometrické rovnice a nerovnice.

Septima a 3. ročník:  stereometrie ­ polohové a metrické úlohy, komplexní čísla, rovnice v oboru komplexních čísel  , analytická geometrie v rovině, kuželosečky .­

Seminář ve 3. ročníku:  vektorová algebra , složitější stereometrie , analytická geometrie  v prostoru.

Oktáva a 4. ročník:  posloupnosti ­ základní vlastnosti, aritmetická a geometrická posloupnost, nekonečná geometrická řada, kombinatorika  ,pravděpodobnost, statistika.

Seminář ve 4. ročníku:  integrální a diferenciální počet.

Cvičení z matematiky: opakování veškeré látky k maturitě a přijímacím zkouškám.

Mezi soutěže s největší účastí patří MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ,  MATEMATICKÝ KLOKAN a Pythagoriáda.

(21.11.16)
Ve středu 16. 11. 2016 proběhl na naší škole již šestý ročník matematické soutěže družstev žáků základních škol
Okresní kolo proběhne 25.května 2016 od 8.00 v DDM Klatovy
Gratulujeme M. Převrátilovi k 2. místu a k postupu do celostátního kola
Školní rok 2015/2016. Do krajského kola postupují Klára Cihlářová ze sexty B a Matěj Holý ze sexty A.
Výsledky školního kola
Výsledky školního kola
Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy
Učebnice, podle kterých nejčastěji učíme: 

 - na nižším gymnáziu:

Odvárko, Kadleček: soubor učebnic pro 6.-­ 9. ročník

Běloun: Sbírka úloh pro ZŠ

Dytrych: Sbírka úloh z matematiky ­

Trejbal: Sbírka zajímavých úloh z matematiky

 

- na vyšším gymnáziu:

 učebnice pro gymnázia z vydavatelství Prométheus

1.roč.– Základní poznatky z matematiky , Rovnice a nerovnice , Planimetrie , Sbírka úloh pro střední školy

2. roč. – Funkce (+ sbírka) , Goniometrie (+ sbírka)

3. roč. – Stereometrie , Komplexní čísla , Analytická geometrie (+ sbírka)

4. roč. – Posloupnosti a řady (+ sbírka) , Kombinatorika , pravděpodobnost a statistika

 

Doporučená literatura:

J. Petáková: Sbírka úloh

J. Polák : Přehled středoškolské matematiky , Sbírka úloh I a II

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ