FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ
Cesta: Titulní stránka > Formuláře pro podání

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Formuláře pro podání

Všechny zde uvedené formuláře obdržíte též na příslušném odboru Městského úřadu Klatovy.

Živnostenský odbor

1. Podnikání podle živnostenského zákona (zák.č. 455/1991 Sb.) - Jednotný registrační formulář
2. Podnikání podle zemědělského zákona (zák.č. 252/1997 Sb.) - Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele a oznámení změn

Hospodářský odbor

1. Potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu zaměstnance
2. Žádost o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov
3. Žádost o vydání karty na parkování v historické části města
4. Žádost o zřízení vyhrazeného parkování (pro ZTP)
5. Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
6. Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
7. Žádost o povolení omezení obecného užívání komunikace
8. Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace k umístění sítě
9. Žádost o povolení připojení nemovitosti/komunikace
10. Žádost o stanovení dopravního značení
11. Žádost o výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
12. Ohlašovací povinnost podle §92, odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Odbor vnitřních věcí

1. Prohlášení o volbě druhého jména - zletilý
2. Prohlášení o volbě druhého jména - nezletilý 
3. Dotazník k uzavření manželství - je nutné vytisknout oboustranně na A3!
4. Žádost o vystavení matričního dokladu
5. Přihláška na vítání občánků
6. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
7. Žádost o zprostředkování kontaktu
8. Návrh na projednání přestupku

Odbor rozvoje města

1. Žádost o umístění staveništního zařízení (kontejner, lešení), reklamy
2. Žádost o souhlas vlastníka s připojením na místní komunikaci
3. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s uložením, rekonstrukcí přípojky pro stavební povolení, výkopové povolení
4. Žádost o prodej, pronájem, výkup, směnu pozemku
5. Žádost o souhlas města jako vlastníka sousedních nemovitostí pro stavební řízení

Odbor výstavby a územního plánování

1. Žádosti a formuláře podle aktualizovaného (č. 350/2012 Sb.) stavebního zákona

Odbor životního prostředí

1. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
2. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les
3. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
4. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
5. Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (verze PDF)
6. Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
7. Tiskopis ročního hlášení vlastníka lesa (povinnost vlastníka lesa dle ust. § 40 odstavce 2 lesního zákona, předává se vždy do konce března za předchozí kalendářní rok) (verze PDF)
8. Tiskopis předání souhrnných informací od subjektu uvádějícího dříví na trh (hlášení do CESNAP - povinnost toho, kdo uvádí dříví na trh v EU včetně vnitrostátního trhu, úplatně či bezúplatně, dle zák. č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, předává se vždy do konce března za předchozí kalendářní rok) (verze PDF)
9. Tiskopis vyrozumění o těžbě (oznamovací povinnost toho, kdo zamýšlí těžit dříví v lese více než 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, úřad se vyrozumívá vždy nejméně 30 dnů předem) (verze PDF)
10. Tiskopis žádosti o povolení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostu pod 80 let (nutné pro provedení mýtní úmyslné těžby v lesním porostu mladším 80 let - včetně rekonstrukcí) (verze PDF)
25. Žádost o vydání loveckého lístku
26. Žádost o vydání rybářského lístku
27. Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady - fyzická osoba
28. Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady - právnická osoba
29. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů
30. Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů
31. Hlášení dopravce odpadů
32. Hlášení o produkci a nakládání s odpady
33. Hlášení provozovatele skládky odpadů
34. Hlášení provozovatele zařízení
35. Žádost o udělení souhlasu k umístění/povolení stavby nebo jiné činnosti, která může snížit nebo změnit krajinný ráz
36. Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení

Finanční odbor

1. Přihlášení psa
2. Odhlášení psa
3. Registrační list pro místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek za ubytovací kapacitu
4. Žádost o povolení tomboly
5. Vyúčtování tomboly

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu + Žádost o zařízení výplaty důchodu
2. Žádost o přidělení bytu v domě s byty zvláštního určení (Masarykova 391, 392, 393) + Vyjádření lékaře k zdravotnímu stavu žadatele o umístění do ústavu sociální péče pro dospělé občany
3. Žádost o přidělení bytu v domě s byty zvláštního určení (Podhůrecká 832) + Vyjádření lékaře k zdravotnímu stavu žadatele o umístění do ústavu sociální péče pro dospělé občany
5. Žádost o vydání parkovacího průkazu O7

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

1. Oznámení kulturní akce
2. Žádost o vydání závazného stanoviska k opravě (rekonstrukci nebo výstavbě objektu, který není nemovitá kulturní památka, ale nachází se v památkové zóně, rezervaci nebo ochranném pásmu
3. Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu kulturní památky
4. Žádost o vydání závazného stanoviska pro restaurování kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo uměleckých řemesel
5. Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení

 Odbor dopravy

 1. Formuláře dopravně správních činností

Kancelář starosty

1. Žádost o přidělení dotace z programu "Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy" + finanční vypořádání dotace
2. Žádost o přidělení dotace z programu "Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací" + finanční vypořádání dotace
3. Žádost o přidělení dotace na účel určený žadatelem (tzv. mimořádné dotace) + finanční vypořádání dotace
2. Čestné prohlášení podle zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
3. Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města Klatovy
4. Žádost o užití loga města Klatovy

Správa nemovitostí Klatovy

Veškeré žádosti týkající se bytů
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ