INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ČERVNU 2018 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ČERVNU 2018
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v měsíci červnu 2018

 

„II/186 Klatovy-Plánická, Jiráskova a Dobrovského ulice“ – spoluinvestoři akce město Klatovy a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Celoplošná oprava povrchu vozovky, přilehlých parkovacích stání, vjezdu na parkoviště k hotelu Beránek, vjezdu na parkoviště u ZKD na Rybníčkách, úprava autobusového nástupiště a zálivu v Dobrovského ulici, vybudování ostrůvku na přechodu pro chodce s nasvícením přechodu u Moneta Money bank, úprava křižovatky s ulicí Palackého (u kaple Chaloupka), nasvícení přechodu pro chodce u hradeb v Jiráskově ulici, úprava a nasvícení přechodu pro chodce v křižovatce Jiráskova-Komenského-Plánická, úprava autobusového nástupiště a zálivu „u Netrvalů“, úprava a nasvícení přechodů pro chodce u restaurace Poprda, u křižovatky s Kličkovou ulicí, u křižovatky s ulicí K Vodojemu, u základní školy Čapkova, úprava vjezdu do sídliště Rozvoj pod ulicí Nuderova.

Před stavbou dojde k rekonstrukci vodovodních přípojek a hrnečků, opravě kanalizačních šachet a uličních vpustí, rekonstrukci části kanalizačního řadu.

Termíny provedení:

Celá stavba: 4.4.-4.7.2018.

Dílčí termíny stavby:

Vodovody v úseku Plzeňská-Měchurova: 4.4.-16.4.2018,

vodovody a kanalizace v úseku Měchurova-Procházkova: 17.4.-4.5.2018,

vodovody a kanalizace v úseku Procházkova-Studentská: 5.5.-18.5.2018.

Silniční stavby v celé délce úpravy: 9.4.-3.7.2018.

Práce se provádí po jednotlivých úsecích za částečné uzavírky. Je umožněn jednosměrný provoz po dotčených komunikacích ve směru od centra na Plánici. Směr od Plánice je uzavřen. Křížení místních komunikací se silnicí 2. třídy jsou průjezdné. Těžká nákladní doprava je směrována obousměrně po objízdné trase ulicí U Čedíku.

Ve dvou termínech, vždy po dobu dvou dnů, dojde k oboustranné uzávěře ulic Dobrovského, Plánická, Jiráskova:

1) od 11.6. do 14.6. (ložná vrstva)

2) od 19.6. do 22.6.2018 (obrusná vrstva).

Po dobu pokládání a hutnění asfaltu bude silnice uzavřena i pro autobusovou dopravu. V důsledku těchto opatření nebude obsluhovaná autobusová zastávka na náměstí Míru. Náhradní zastávka bude v Podbranské ulici. Pro linkovou dopravu bude využita zastávka ve Studentské ulici.

„Oprava povrchu komunikace v Lipové ulici, 2. část“.

Celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníků, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce plynovodního řadu v úseku od propojovací komunikace k Jabloňové ulici po Žižkovu ulici.

Termíny provedení:

Celá stavba: 27.3.-18.7.2018.

Dílčí termíny stavby:

Odfrézování vozovky v celé ploše:27.3.-29.3.2018

vodovod: 3.4.-13.5.2018

plynovod mezi čp. 483 až 480: 2.5.-13.5.2018,

plynovod mezi čp. 479 až 471: 14.5.-27.5.2018,

plynovod mezi čp. 453 až 449: 28.5.-10.6.2018,

plynovod od čp. 449 po křiž. S ul. Žižkova: 11.6.-17.6.2018,

silnice + veřejné osvětlení: 28.5.-18.7.2018.

Stavba se provede po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky dotčených komunikací, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Oprava povrchu komunikace v Niederleho ulici“.

Celoplošná oprava povrchu vozovky, chodníku a odstavných parkovacích ploch, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce kanalizačního, vodovodního a plynovodního řádu.

Termíny provedení:

Celá stavba: 4.4.-30.6.2018.

Dílčí termíny:

odfrézování vozovky v celé ploše: 4.4.-5.4.2018,

kanalizace a vodovod: 10.4.-20.5.2018,

plynovod - úsek Domažlická - za vjezd do areálu Penny marketu: 2.5.-11.5.2018,

plynovod - úsek od areálu Penny marketu po Voříškovu: 12.5.-3.6.2018,

silnice+VO - úsek Domažlická-za vjezd do areálu Penny marketu: 14.5.-27.5.2018,

silnice+VO - úsek od areálu Penny marketu po Voříškovu: 4.6.-30.6.2018.

Stavba se provede po dvou úsecích za úplné uzavírky provozu dotčených komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd k OD Penny bude zabezpečen.

„Oprava povrchu komunikace od silnice I/27 po ulici Pod Výhořicí (kolem pekárny) v Lubech“.

Celoplošná oprava vozovky a chodníků, pokládka veřejného osvětlení, výstavba nové dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu, rekonstrukce plynovodu – investor GasNet s.r.o., rekonstrukce kabelu ČEZ – investor ČEZ a.s. v ulici kolem pekárny.

Termíny provedení:

Celá stavba: 24.5.-8.9.2018,

odfrézování vozovky v celé ploše: 24.-25.5.2018,

vodovod: 28.5.-17.6.2018,

plynovod: 23.6.-20.7.2018,

dešťová kanalizace: 9.7.-5.8.2018,

kabel ČEZ, kabel O2: 30.7.-19.8.2018,

komunikace+VO: 30.7.-9.9.2018.

Stavba bude prováděna po částech za úplné uzavírky. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd bude umožněn po domluvě se zhotoviteli stavby.

„Rekonstrukce plynovodu od silnice I/27 od ulice Za Tatranem ulice Pod Výhořicí v Lubech“ – investor stavby GasNet s.r.o.

Termín provedení: 1.6.-13.7.2018, z toho od silnice I/27 po křižovatku Pod Výhořicí od 1.6. do 19.6.2018.

Stavba bude provedena za částečné uzavírky jedné poloviny vozovky. Investor zajistí plošnou opravu povrchu komunikace po ucelených částech.

„Oprava povrchu chodníků v ulici Pod Výhořicí v Lubech“.

Celoplošná oprava povrchu chodníků.

Termín provedení: 14.7.- 10.8.2018.

Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude umožněn.

Podrobnější informace o prováděných akcích Vám sdělí p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail fkocfelda@mukt.cz nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail lbroukal@mukt.cz.

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

 

Připravované stavby komunikací na další měsíce:

„Oprava povrchu komunikace v části nábřeží Kpt. Nálepky“ - celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníku v úseku mezi ul. Dukelská – U Pazderny.
Termín provedení: 9.7.-27.7.2018.

„Oprava povrchu prostranství před garážemi v lokalitě U Pazderny“ – celoplošná oprava včetně odvedení dešťových vod.

Termín provedení: 9.7.-3.8.2018.

„Oprava povrchu komunikace od Gorkého ulice vlevo k čp. 840, 841 a 895“ – výstavba dešťové kanalizace, celoplošná oprava povrchu vozovky včetně podkladních vrstev.

Termín provedení: 9.7.-10.8.2018.

„Oprava povrchu chodníků v části Kličkovy ulice“ – celoplošná oprava povrchu chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava propadlých částí vozovky.

Termín provedení: 23.7.-31.8.2018.

„Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích“ – spoluinvestoři akce město Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky po odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku, propojovací komunikace, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, přeložky plynovodu.

Termín provedení: červenec až září 2018.

„Oprava povrchu komunikace Tyršova ulice“ – spoluinvestoři akce město Klatovy
a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Celoplošná oprava silnice 1. třídy v celé délce Tyršovy ulice, oprava povrchu chodníků, rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, kabelu ČEZ v úseku od Domažlické po Podbranskou ulici.

Termín provedení: červenec až říjen 2018.

 

U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny dokončení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a. s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.

Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.

Podrobnější informace o prováděných akcích Vám sdělí p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail fkocfelda@mukt.cz nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail lbroukal@mukt.cz.

Vážení občané,
děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

 František Kocfelda, vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ