OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ UZEMNÍHO ŘÍZENÍ - MĚSTO PLÁNICE - REKONSTRUKCE VO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ UZEMNÍHO ŘÍZENÍ - MĚSTO PLÁNICE - REKONSTRUKCE VO

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení zahájení uzemního řízení - město Plánice - rekonstrukce VO

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59


Spis. zn.:

OVÚP/6955/17/Han

Č.j.:

OVÚP/6961/17/Han

Vyřizuje::

Ing. Jiří Hanzlík


Tel.:

376 347 228


E-mail:

jhanzlik@mukt.cz


Datum:

3.10.2017

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 Oznámení

 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Město Plánice, IČO 00255980, Náměstí 180, 340 34 Plánice

(dále jen "žadatel") podal dne 20.9.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

PLÁNICE, Sušická ulice - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

na pozemku st. p. 190, parc. č. 2374/7, 2520, 2374/97, 2374/95, 2391/1, 2374/3, 2405/2, 2374/4, 2374/90, 2374/91, 2374/89, 2374/1, 2406/2, 2406/1, 1879/12, 2406/3, 1871/4 v katastrálním území Plánice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- Předmětem územního řízení je provedení nového zemního kabelu veřejného osvětlení v celkové délce 1020 m a montáž venkovního vedení veřejného osvětlení v celkové délce 31 m. Dále je předmětem územního řízení připojení celkem 17 stávajících a nových osvětlovacích bodů.

- Ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení, který je umístěn v obvodové zdi domu s č.p. 1 (za radnicí), budou vedeny dva nové zemní kabely VO v provedení CYKY 4x10 mm2. První kabel VO bude veden směrem k domu s č.p. 153, kde bude pomocí spojky do 1 kV spojen se stávajícím zemním kabelem VO směrem do Nepomucké ulice. Druhý kabel VO bude veden do Sušické ulice a bude na něj připojeno celkem 17 stávajících a nových osvětlovacích bodů.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci podle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Město Plánice, IDDS: cp6bb2w

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
(veřejnou vyhláškou)

Západočeské konzumní družstvo Sušice, IDDS: tp2cn7u
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Vlastníci pozemků st. p. 1/2, 6, 8/1, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 188, 186, 288, 194, 195, 196, 201, 202, parc. č. 2374/96, 56/2, 52, 50/2, 46, 35, 33/1, 1879/8, 1879/16, 1879/11, 1871/5 v katastrálním území Plánice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Městský úřad Plánice (dodejky)

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Plánici po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ