ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSVZ) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSVZ)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Umístění odboru:

Vídeňská 66

Vedoucí odboru:

Bc. Hana Křivohlavá

Kontakty:
Bohatá Markéta Bc.

terénní sociální pracovnice 

376 347 273mbohata@mukt.cz
Bošková Erika Mgr.vedoucí OSPOD 

376 347 292 

eboskova@mukt.cz
Černá Věra Mgr.

terénní sociální pracovnice 

376 347 294

vcerna@mukt.cz 
Dokoupilová Miroslava administrativa odboru

376 347 281

mdokoupilova@mukt.cz
Hamhalterová Markéta

terénní sociální pracovnice - SPOD

376 347 288

mhamhalterova@mukt.cz

Iralová Blanka Mgr.

terénní sociální pracovnice - SPOD

376 347 293

biralova@mukt.cz
Jehlíková Hana Mgr.

náhradní rodinná péče - SPOD

376 347 430

hjehlikova@mukt.cz
Kiklhornová Martina DiS.

výkon opatrovnictví, sociální práce

376 347 258

mkiklhornova@mukt.cz
Kosohorská Monika DiS.

terénní sociální pracovnice - SPOD

376 347 427

mkosohorska@mukt.cz

Křivohlavá Hana Bc.

vedoucí odboru

376 347 264

hkrivohlava@mukt.cz

Lucáková Petra

ved. odd. sociální pomoci a péče, sociální práce

376 347 413

plucakova@mukt.cz

Mayerová Vladimíra Ing.výkon opatrovnictví, zvl. příjemce důchodu, sociální práce

376 347 283

vmayerova@mukt.cz 
Nováková Hanadomy s byty zvl. určení, park. průkazy, komunitní plánování

376 347 259 

hnovakova@mukt.cz 

Partinglová Lenka Mgr.

protidrogový koordinátor, kurátor pro dospělé, sociální práce

376 347 257

lpartinglova@mukt.cz

Růžičková Miroslava Mgr.

náhradní rodinná péče - SPOD

376 347 423

mruzickova@mukt.cz

Smolíková Marie Bc.terénní sociální pracovnice - SPOD

376 347 429 

msmolikova@mukt.cz
Soušková Olga

výkon opatrovnictví

376 347 265

osouskova@mukt.cz

Tomanová Simona Bc., DiS. kurátor pro děti a mládež
376 347 401
stomanova@mukt.cz


Rozsah činnosti:

1) Činnosti na úseku samostatné působnosti

Oblast sociální péče a pomoci

 • vyřizuje žádosti o přijetí do Domu s byty zvláštního určení Podhůrecká 832 a Masarykova 391-393, Klatovy III.
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti 
 • spolupráce při tvorbě koncepcí na úseku sociální péče

Oblast sociálních služeb

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou
 • spolupráce při plánování sociálních služeb, tvorbě komunitního plánování a monitorování plánu sociálních služeb

Oblast sociálně právní ochrany dětí

 • vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí

 

2) Činnosti na úseku přenesené působnosti

Oblast sociální péče a pomoci 

 • ustanovuje zvláštního příjemce důchodu podle příslušného právního předpisu
 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi dle příslušného zákona
 • vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Oblast sociálních služeb

 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky
 • na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnou osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí, v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, při tom spolupracuje s krajskou pobočkou ÚP a krajským úřadem

Oblast sociálně právní ochrany dětí

 • realizace opatření na ochranu dětí,
 • rozhodování o předpěstounské a předadopční péči, přijímání souhlasu rodiče k osvojení dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům, sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči,
 • výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče,
 • zajišťování poradenské a preventivní činnosti,
 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy,
 • plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým, spolupráce s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo děti, o které pečují odsouzené ženy, včetně pravidelných návštěv těchto dětí,
 • plnění stanovených úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy

Oblast protidrogové prevence

 • řešení problematiky protidrogové prevence
   

 

 

Domy s byty zvláštního určení Masarykova ul. Domy s byty zvláštního určení Masarykova ul. Domy s byty zvláštního určení Podhůrecká ul.

 

Životní situace 

 


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ