PRAVIDLA PRO POŘÍZENÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PRAVIDLA PRO POŘÍZENÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KLATOVY

Pravidla pro pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Klatovy

PRAVIDLA MĚSTA KLATOVY PRO POŘÍZENÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU


 Část I.

Termín a oprávnění k podání návrhu na změnu

1) Návrh na změnu Územního plánu Klatovy (dále jen ÚP) lze oprávněnou osobou uplatnit kdykoliv v průběhu příslušného kalendářního roku.

2) Oprávněnou osobou pro podání návrhu na změnu ÚP je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, případně osoba vlastníkem zmocněná.


Část II.

Frekvence projednání žádostí v zastupitelstvu města

1) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) bude návrhy na změny ÚP podané v termínu stanoveném v části I., odst. 1 projednávat jedenkrát za dva roky, vždy v prvním čtvrtletí roku následujícího po dvouletém období pro přijímání žádostí, pokud bude uplatněno více než 5 návrhů.

2) V jiných, naléhavých případech rozhodne o možnosti jejich projednání v ZM Rada města Klatov (dále jen RM).


Část III.

Náležitosti návrhu na změnu Územního plánu Klatovy

1) Návrh na změnu ÚP musí pro úplnost obsahovat:

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, případně plnou moc v případech, kdy návrh uplatňuje osoba vlastníkem zmocněná,

b) písemnou a grafickou identifikaci předmětného pozemku, včetně uvedení parcelního čísla (tzn. kopie katastrální mapy),

c) urbanistický návrh požadované změny zastavovaného území, doplněný o:

- předpokládané napojení na komunikace a technickou infrastrukturu a dopravní řešení,

- vyznačení známých ochranných pásem v dané lokalitě,

d) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce a údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,

e) důvody pro pořízení změny územního plánu,

f) prohlášení navrhovatele o souhlasu s  úhradou nákladů na vypracování změny ÚP (výše nákladů na pořízení změny územního plánu bude vycházet z podílu celkových nákladů zpracovatele na jednoho navrhovatele požadované změny); v  případě, že se bude jednat o stavbu nebo opatření ve veřejném zájmu, o případném odpuštění nákladů rozhoduje na návrh rady města ZM.


2) Návrh bude posuzovat Komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ, rozšířená o pověřeného zastupitele ve věci územního plánu, dále o příslušné pracovníky odboru výstavby a územního plánování (dále jen OVÚP), pracovníky odboru rozvoje města (dále jen ORM) a zpracovatele ÚP. V případě, že návrh posoudí komise jako neúplný, vyzve ORM navrhovatele k doplnění.


Část IV.

Projednání návrhu na změnu ÚP

1) Pokud bude ZM opakovaně předložen věcně i obsahově identický návrh, ke kterému již přijalo nesouhlasné usnesení, bude se tímto návrhem zabývat pouze v případě podstatné změny vnějších podmínek.

2) Věcně úplný návrh na změnu ÚP bude prostřednictvím pověřeného zastupitele projednán Komisí pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ, rozšířenou o pracovníky OVÚP, pracovníky ORM a zpracovatele ÚP. Pověřený zastupitel předloží následně RM a ZM návrh na usnesení v předmětné věci, včetně stanovisek komise (a RM).

3) ZM rozhodne o přijetí či nepřijetí uplatněných návrhů na změnu ÚP a o záměru pořízení změny ÚP.

4) Pověřený zastupitel předá prostřednictvím ORM komplexní návrh schválený ZM, OVÚP k zajištění dokumentace a veřejnoprávnímu projednání. Navrhovatelům, kterým vyhověno nebylo, pověřený zastupitel oznámí prostřednictvím ORM zamítnutí návrhu, včetně zdůvodnění.


Část V.

Schvalovací proces změny územního plánu

1) Do 2 měsíců ode dne schválení návrhu na pořízení změn ÚP zajistí OVÚP zpracování a projednání návrhu zadání změny ÚP v intencích stavebního zákona.

2) Projednaný návrh zadání změny ÚP, dohodnutý s nadřízeným orgánem územního plánování, předloží OVÚP ke schválení ZM.

3) Na základě schváleného zadání změny ÚP v ZM, zajistí OVÚP zpracování návrhu změny ÚP v intencích stavebního zákona včetně jeho veřejnoprávního projednání.

4) Do 14 dnů ode dne schválení zadání změny ÚP v ZM (část V., odst. 2), předloží ORM navrhovateli k podpisu smlouvu o obstarání věci - o pořízení návrhu změny ÚP. K podpisu této smlouvy musí mezi oběma stranami dojít nejpozději do 1 měsíce ode dne schválení zadání změny ÚP v ZM.

5) Do 14 dnů od podpisu smlouvy s navrhovatelem/-li uzavře město Klatovy se zpracovatelem ÚP města Klatov smlouvu o zpracování změny ÚP.

6) Proces je ukončen předložením návrhu změny ÚP, projednaného s nadřízeným orgánem územního plánování, ke schválení v ZM.


Část VI.

Závěrečná ustanovení

1) Marným uplynutím lhůty stanovené pro podpis smlouvy mezi navrhovatelem a městem Klatovy, popřípadě následným neplněním smluvních podmínek ze strany navrhovatele pozbude schválený návrh platnosti (toto bude potvrzeno samostatným usnesením ZM ve věci).

2) Tato pravidla jsou interní směrnicí města Klatov v rámci jeho činnosti na úseku pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn.

3) Termíny veřejného projednání a další související aspekty dílčích legislativních kroků při pořízení změny ÚP stanovené zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nejsou těmito pravidly dotčeny.

4) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení v ZM 28.03.2017.

5) Předchozí pravidla o projednávání návrhů změn  ÚPn, schválená ZM 11.05.2004, pozbývají platnosti.


Mgr. Rudolf Salvetr  v.r.

starosta města

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ