PRAVIDLA ZASTUPITELSTVA MĚSTA PRO POŘÍZENÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PRAVIDLA ZASTUPITELSTVA MĚSTA PRO POŘÍZENÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KLATOVY

Pravidla zastupitelstva města pro pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Klatovy

PRAVIDLA ZASTUPITELSTVA MĚSTA
PRO POŘÍZENÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KLATOVY

Část I.
Termín k podání návrhu na změnu 

1) Návrh na změnu závazné části Územního plánu SÚ Klatovy ( dále jen ÚPn ) lze uplatnit nejpozději do 31. srpna (včetně), příslušného kalendářního roku..

2) Návrhy podané po tomto datu budou předloženy zastupitelstvu města ( dále jen ZM ) k projednání v dalším řádném termínu, následujícím po termínu stanoveném v částí II. těchto pravidel

Část II.

Frekvence projednání žádosti v zastupitelstvu města 

1) ZM bude návrhy na změny ÚPn, podané v termínu stanoveném odst.1) části I., projednávat každoročně, pokud bude uplatněno více než 5 návrhů. V ostatních případech budou změny prováděny jednou za dva roky, při zachování  postupu dle části I. odst. 1 a 2 těchto pravidel. V jiných, naléhavých případech rozhodne o jejich projednání v ZM Rada města Klatovy. 

Část III.
Návrh musí obsahovat 

a) Jméno a kontaktní adresu navrhovatele, ev. plnou moc v případech, kdy návrh uplatňuje zprostředkovatel .

b) Grafické označení předmětného pozemku, včetně uvedení parcelního čísla ( tzn. kopie příslušného mapového listu - stav dle KN, popř. dle PK)

c) Doklad o vlastnickém nebo jiném (nájemním apod.) právu k pozemku   

d) Urbanistický návrh zastavovaného území v měřítku 1 : 1000, doplněný o:

             - předpokládané napojení na komunikace a technickou infrastrukturu, dopravní řešení

             - vyznačení známých ochranných pásem v dané lokalitě

e) Popis funkčního využití pozemku a předpokládané stavby.

f) Prohlášení navrhovatele o souhlasu s úhradou nákladů na vypracování změny ÚPn..V případě, že se bude jednat o stavbu nebo opatření ve veřejném zájmu, odpuštění nákladů musí odsouhlasit Rada města nebo Zastupitelstvo města  podle výše nákladů.

g) Návrh bude posuzovat komise pro posuzování změn ÚPn, tvořená majetkovou komisí rozšířenou o příslušné pracovníky odboru výstavby a územního plánování (dále jen OVÚR)   a zpracovatele ÚPn. V případě, že návrh posoudí komise jako neúplný, vyzve odbor rozvoje města (dále jen ORM) navrhovatele k doplnění.

 

Část IV.

Projednání návrhu na změnu ÚPn  

1) V případě, že bude zastupitelstvu města opakovaně předložen věcně i obsahově identický návrh, ke kterému již přijalo nesouhlasné usnesení, bude se tímto návrhem zabývat pouze v případě podstatné změny vnějších podmínek.

2) Věcně úplný návrh na změnu ÚPn bude prostřednictvím ORM projednán v září příslušného kalendářního roku komisí pro posuzování změn ÚPn. ORM předloží následně RM a ZM návrh na usnesení v předmětné věci, vč. stanovisek komise a RM, v termínu říjen – listopad příslušného kalendářního roku.

3) ZM rozhodne o přijetí či nepřijetí uplatněných návrhů na změnu ÚPn.

4) ORM předá komplexní návrh, schválený ZM, odboru výstavby a ÚR k zajištění dokumentace a veřejnoprávnímu projednání. Navrhovatelům, kterým vyhověno nebylo, ORM oznámí zamítnutí návrhu, včetně zdůvodnění.

 

Část V.

Schvalovací proces změny územního plánu

1) Do 2 měsíců ode dne schválení návrhu na pořízení změn územního plánu zajistí OVÚR zpracování návrhu zadání změny ÚPn a zahájí jeho projednání dle ust.§ 20 stavebního zákona.

2) Projednaný návrh zadání změny ÚPn, dohodnutý s nadřízeným orgánem územního plánování předloží OVÚR ke schválení ZM.

3) Po schválení zadání změny ÚPn v ZM zajistí OVÚR zpracování dalších stupňů ÚPD ( koncept nebo návrh) v souladu s ust. § 31stavebního zákona a § 17 vyhl. č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, včetně jejich veřejnoprávního projednání. Proces je ukončen předložením návrhu změny ÚPn, projednaného s nadřízeným orgánem územního plánování, ke schválení v ZM.

4) Do 14 dnů ode dne schválení zadání změny ÚPn v ZM (částV., odst.2) předloží ORM navrhovateli k podpisu smlouvu o obstarání věci - o pořízení návrhu změny ÚPn. K podpisu této smlouvy musí mezi oběma stranami dojít nejpozději do 1 měsíce ode dne schválení zadání změny ÚPn v ZM .

5) Do 14 dnů od podpisu smlouvy s navrhovatelem uzavře Město Klatovy se zpracovatelem ÚPD smlouvu o zpracování změny ÚPn .

 

Část VI.

Závěrečná ustanovení

1) V případě, že ZM rozhodne o pořízení změn ve větším rozsahu, zajistí OVÚR, aby následný schvalovací proces návrhu změny ÚPD ( veřejné projednání, přijetí usnesení ve věci ZM atd. ) proběhl pro všechny takto schválené návrhy souběžně.

2) Marným uplynutím lhůty stanovené pro podpis smlouvy mezi navrhovatelem a Městem Klatovy, popřípadě následným neplněním smluvních podmínek ze strany navrhovatele pozbude schválený návrh platnosti (toto bude potvrzeno samostatným usnesením ZM ve věci). 

3) Pravidla jsou interní legislativní směrnicí Města Klatovy v rámci jeho činnosti na úseku pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn.

4) Termíny veřejného projednání a další související aspekty dílčích legislativních kroků při pořízení územně plánovací dokumentace a jejích změn stanovené zákonem č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, nejsou těmito pravidly dotčeny. 

5) Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení zastupitelstvem města dne 11.5.2004 a budou podle nich projednávány všechny návrhy na změny Územního plánu SÚ Klatovy, podané po tomto datu.

6) Předchozí pravidla o projednávání návrhů změn  ÚPn schválená RM dne 15.6.2000 pozbývají platnosti.                                 

Mgr. Rudolf Salvetr v.r.

starosta města Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ