ZAHÁJENÍ ÚZEM. A STAV. ŘÍZENÍ ŠVIHOV, ŠKOLNÍ UL. - KNN,NN | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZAHÁJENÍ ÚZEM. A STAV. ŘÍZENÍ ŠVIHOV, ŠKOLNÍ UL. - KNN,NN

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

zahájení územ. a stav. řízení Švihov, Školní ul. - kNN,NN

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/2208/09/Fr

 

V Klatovech, dne : 27.3.2009

 

Č.j.:

OVÚP/2213/09/

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Fryba

376 347 228

 

 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

ČEZ Distribuce, a.s., ič 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV,
kterého zastupuje                                                                                                                                     Pavel Hendrich, projektování elektrických zařízení, IČ 722 19 408, Pod Koníčky 451,                     339 01 Klatovy

(dále jen "stavebník") dne 20.3.2009 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

„Švihov, Školní ul. - kNN, NN“

na pozemcích st. p. 257, 278, 281, 283, 501, parc. č. 707/2, 708/1, 711/17, 711/108, 711/110, 1626/1, 1629/1, 1665, 1681/1, 1681/2 a p. p. k. 1630 v katastrálním území Švihov u Klatov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

29. dubna 2009 (středa) v 8,30 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti zdejšího stavebního úřadu (2.patro, č. dveří 79).

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Václav Fryba v.r.

oprávněná úřední osoba služ. č. 414 216
odboru výstavby a ÚP

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

Obdrží:

v souladu s ust. §87 odst.1 stavebního zákona účastníkům řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejky)

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV                                                                 v zastoupení Pavel Hendrich projektování elektrických zařízení, Pod Koníčky 451, 339 01 Klatovy    

- Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

 

účastníkům řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
Jaroslav Jánský, Marie Štípková, Miloslav Šrámek, Věra Drahorádová, Karel Jánský, Ing. František Monhart, Danuše Monhartová, Správa a údržba silnic Klatovy, Telefónica 02 Czech Republic, a.s..
RWE Distribuční služby s.r.o..

 

účastníkům stavebního řízení dle § 109/1 stavebního zákona (dodejky)
- Jaroslav Jánský, Školní 260, 340 12 Švihov
- Marie Štípková, Husova 279, 340 12 Švihov
- Miloslav Šrámek, Toužimská 1691/24, Plzeň 1-BOlevec, 323 00 Plzeň 23
- Věra Drahorádová, 1.máje 331, 340 04 Železná Ruda
- Karel Jánský, Školní 397, Švihov, 340 12 Švihov
- Ing. František Monhart, Jiráskova 259, 340 12 Švihov
- Danuše Monhartová, Jiráskova 259, 340 12 Švihov
- Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 67 Klatovy IV
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno

 

dotčené správní úřady
- Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy odbor dopravy a SH, Klatovy, 339 01 Klatovy

veřejnou vyhlášku dále obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

- Městský úřad Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ