NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ KAMÝK- ZMĚNA DRUHU POZEMKU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ KAMÝK- ZMĚNA DRUHU POZEMKU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

návrh výroku územního rozhodnutí Kamýk- změna druhu pozemku

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/2481/09/Ka

 

V Klatovech, dne : 21.4.2009

 

Č.j.:

OVÚP/2906/09

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

 

 

NÁVRH

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

 

            Stanislav Slovák, nar. 14.1.1970, Rozvoj 85, 339 01 Klatovy V,
            Ing.arch. Pavlína Buchtová, nar. 8.6.1976, Čéčova 811/53, 370 04 České Budějovice 3

(dále jen "žadatelé") podali dne 1.4.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o změně využití území. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

            Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

            K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I.          Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

pro účel

Kamýk - změna druhu pozemku
na pozemcích parc.č. 392/43, 318 a 392/36 v katastrálním území Kamýk u Švihova.

 

Plošné vymezení a určení nového využití území:

-            změna druhu pozemků parc.č. 392/43 (5094 m2), 318 (85 m2) a 392/36 (38 m2) v katastrálním území Kamýk u Švihova z orné půdy na zahradu. 

 

II.       Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1.         Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.

 

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

 

 

 

Za správnost:     Ivana Kamenová, oprávněná úřední osoba v.r.

                                                                                                 

 

 

 

 

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne:                                                 Sejmuto dne:

 

razítko, podpis                                                  razítko, podpis

 

 

 

 

Obdrží:  (dodejky)
Stanislav Slovák, Rozvoj 85, 339 01 Klatovy V
Ing.arch. Pavlína Buchtová, Čéčova 811/53, 370 04 České Budějovice 3
Město Švihov, Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) včetně situace

 

Městský úřad Švihov, Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově a v obci Kamýk po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) včetně situace

 

 

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ