ZAHÁJENÍ ÚZEM. A STAV. ŘÍZENÍ ŠVIHOV, ŠKOLNÍ UL.- KVO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZAHÁJENÍ ÚZEM. A STAV. ŘÍZENÍ ŠVIHOV, ŠKOLNÍ UL.- KVO

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

zahájení územ. a stav. řízení Švihov, Školní ul.- kVO

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/2910/09/Fr

 

V Klatovech, dne : 21.4.2009

 

Č.j.:

OVÚP/2937/09/

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Fryba

376 347 228

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Město Švihov, IČ 00256153, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov,
kterého zastupuje                                                                                                                                              Pavel Hendrich, projektování elektrických zařízení, IČ 722 19 408, Pod Koníčky 451,                    339 01 Klatovy

(dále jen "stavebník") dne 1.4.2009 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

„Švihov, Školní ul. – kVO“

na pozemcích parc. č. 1626/1, 1629/1 a 1665 v katastrálním území Švihov u Klatov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

25. května 2009 (pondělí) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti zdejšího stavebního úřadu - 2.patro, č. dveří 79.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Václav Fryba v.r.

oprávněná úřední osoba služ. č. 414 216
odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

v souladu s ust. §87 odst.1 stavebního zákona účastníkům řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejky)

- Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov 

   v zastoupení Pavel Hendrich, projektování elektrických zařízení, Pod Koníčky 451, 339 01 Klatovy

 

účastníkům řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
- Správa a údržba silnic Klatovy, Lesní a vodní hospodářství Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS

 Plzeň, RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s.,

účastníkům stavebního řízení dle § 109/1 stavebního zákona

- Pavel Hendrich projektování elektrických zařízení, Pod Koníčky 451, 339 01 Klatovy

- Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 67 Klatovy IV

- Lesní a vodní hospodářství, nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno
- ČEZ Distribuce, a.s.,, Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV
dotčené správní úřady
- Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy odbor dopravy a SH, Klatovy, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy

 

veřejnou vyhlášku dále obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

- Městský úřad Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit

 zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ