STAVEBNÍ POVOLENÍ HUSOVA UL. ŠVIHOV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

STAVEBNÍ POVOLENÍ HUSOVA UL. ŠVIHOV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Stavební povolení Husova ul. Švihov

 

Naše značka: OD/1208/09/Ru

Vyřizuje:        Ing. Rubášová

Telefon:         376347494

Klatovy dne: 20.4..2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

         Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), účastníkovi řízení (§ 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád) Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324, Klatovy 4, IČ 074870, vydává v řízení o žádosti ze dne 4.2.2009 podle § 115 stavebního zákona stavební povolení na stavbu: „Silnice III/18322 Švihov – Husova ulice“ umístěné na p.p.č. 1626/1, 1626/6, 1626/8, 708/1, 641/2, 706/5, 707/2, 1629/1, 711/16, 1619/2, PK 1618 v k.ú. Švihov u Klatovy. 

Rozsah stavebních úprav:

Členění projektu:

SO 101 Komunikace

SO 102 Chodníky

SO 301 Odvodnění komunikace

SO 302 Rekonstrukce přípojek

Projekt řeší opravu stávající komunikace – ulice Husova, sil III/18322 ve Švihově. Trasa sleduje s menšími odchylkami původní směrové i výškové vedení. Projekt řeší optimalizaci šířkového uspořádání dané silnice, úpravu křižovatek a vjezdů, chodníky pro pěší, místa pro přecházení, autobusové zastávky, parkovací pruh a ochranný ostrůvek. Celková délka úpravy činí 0,422 km. Komunikace je navržena v kategorii MO 10/7,00/30. Součástí projektu nejsou sadovnické úpravy a mobiliář. Odvodnění komunikace je zajištěno novými uličními vpustmi zaústěnými do rekonstruovaných přípojek dešťové kanalizace.

Povolení stavby je vázáno dodržením následujících podmínek pro provedení stavby:

1)      Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované Projekční kanceláří Karel Macán, Na Rozhrání 44/II, 339 01 Klatovy 2, pod číslem zakázky 0707 z měsíce 7/2007, která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.

2)      Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

3)      Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.

4)      Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.

5)      Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízení vlády č. 591/2006. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.

6)      Před zahájením prací je nutno opětně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák.č. 13/1997 Sb).

7)      Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti.

8)      Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.

9)      Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele.

10) Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích).

a)      MěÚ Klatovy – koordinované stanovisko č. 52 ze dne 13.2.2009

b)      MěÚ Klatovy, OVÚP, souhlas dle § 15 ze dne 12.2.2009

c)      MěÚ Klatovy, OVÚP, územní rozhodnutí č.j. OVÚP/5686/07/Mar ze dne 23.1.2008

d)      MěÚ Švihov, povolení kácení č.j.89/2008 ze dne 29.1.2008

e)      Telefónica O2 Czech Republik, a.s., vyjádření č.j. 126682/08/CPN/VV0 ze dne 23.10.2008

f)        RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření k existenci sítí a PD č.j. 2693/08/173 ze dne 30.10.2008

g)      ČEZ Distribuce, a.s.  –  existence sítí č. 2260/2008/Ku ze dne 6.11.2008, vyjádření k PD č.j. Bu/15 ze dne 19.1.2008

h)      Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko č.j. HPSM-72-4/KT/SPD-2009 ze dne 10.3.2009

i)        KHS Klatovy , vyjádření č.j. 1586/21/09 ze dne 28.1.2009

j)        OŘ PČR DI Klatovy, č.j. ORKT-2-463/DI ze dne 26.11.2007

11) V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci.

12) Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.

13) Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na omezení příjezdu k nemovitostem.

14) Zhotovitel před započetím prací požádá Městský úřad Klatovy, odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

15) Stavebník před podáním návrhu na kolaudaci stavby požádá Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

16) Stavba bude dokončena -  12/2010 

17) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:

1.      vytyčení prostorové polohy stavby

2.      provedení ležatých potrubí a jejich napojení na stávající sítě

3.      pláň zemního tělesa a jeho odvodnění, trativody

4.      jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky

5.      splnění požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

6.      předepsané příčné sklony vozovek a chodníků

18) Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží: 

§         popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení, příp. změny stavebního povolení

§         doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití

§         doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkoušky hutnění pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky, atesty použitých obalovaných směsí, certifikáty všech použitých materiálů

§         doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením

§         geometrický plán stavby

§         dokumentace skutečného provedení stavby

 

Odůvodnění:

         Dne 4.2.2009 podal stavebník Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324, Klatovy 4, IČ 074870, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu Silnice III/18322 Švihov – Husova ulice“ umístěné na p.p.č. 1626/1, 1626/6, 1626/8, 708/1, 641/2, 706/5, 707/2, 1629/1, 711/16, 1619/2, PK 1618 v k.ú. Švihov u Klatovy. 

Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou Projekční kanceláří Karel Macán, Na Rozhrání 44/II, 339 01 Klatovy 2, pod číslem zakázky 0707 z měsíce 7/2007. Speciální stavební úřad opatřením ze dne 18.3.2009 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.

            V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, je v souladu s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl se souhlasem obecného stavebního úřadu v Klatovech tak, jak je ve výroku uvedeno.

 

Poučení:

         Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu.

 

 

 

 

        

                                                                                                      ……………………………

 Ing. Rubášová Romana

                                                                                                                                   služ. číslo 414649

         Stavební povolení pozbude platnosti, nebudou-li stavební práce zahájeny do dvou let od nabytí právní moci.

 

         Za vydání stavebního povolení byl vyměřen správní poplatek podle položky č. 17, odst. 1, písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 3000,- Kč.

 

         Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto rozhodnutí účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené .

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                    Sejmuto z úřední desky

Městského úřadu Klatovy                                                     Městského úřadu Klatovy                    

dne ……………………..                                                     dne ……………………..

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední                                          Sejmuto z úřední elektronické 

desce Městského úřadu Klatovy                                          desky Městského úřadu Klatovy                   

dne ……………………..                                                     dne ……………………..

 

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                    Sejmuto z úřední desky

desce Městského úřadu Švihov                                           desky Městského úřadu Švihov                   

dne ……………………..                                                     dne ……………………..

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední                                          Sejmuto z úřední elektronické 

desce Městského úřadu Švihov                                           desky Městského úřadu Švihov                   

dne ……………………..                                                     dne ……………………..

 

 

 

Účastníci řízení: (doručí se veřejnou vyhláškou)

Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324, Klatovy 4

 

Dotčené orgány:

Městský úřad Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední a elektronické ve Švihově desce po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚR

Městský úřad Klatovy, odbor ŽP

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

OŘ PČR, DI Klatovy

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská 165, Klatovy 2

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ