ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ŠVIHOV OPLOCENÍ ČÁSTI POZEMKU, UMÍST. 2 MOBIL.BUNĚK | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ  STAVBY ŠVIHOV OPLOCENÍ ČÁSTI POZEMKU, UMÍST. 2 MOBIL.BUNĚK

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

rozhodnutí o umístění stavby Švihov oplocení části pozemku, umíst. 2 mobil.buněk

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/1967/09/Ka

 

V Klatovech, dne : 2.6.2009

 

Č.j.:

OVÚP/4109/09

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

 

 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

            Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), a žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území které, dne 16.3.2009 podali

Jiří Tomášek, nar. 21.8.1965, Husova 106, 340 12 Švihov,
Stanislav Tomášek, nar. 24.3.1967, Husova 106, 340 12 Švihov

(dále jen "žadatelé"), a na základě tohoto posouzení:

 

  1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Švihov - oplocení části pozemku, umístění dvou mobilních buněk
na pozemku parc. č. 647 v katastrálním území Švihov u Klatov.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-            Oplocení pozemku bude provedeno v kombinaci oc. sloupků a celodřevěné výplně výšky 1,70 m. Mobilní buňky velikosti 3,0 x 5,0 m a výšky do 2,5 m. Vstupy na pozemek budou řešeny z jižní a severní strany. Pro vstup z komunikace bude přes silniční příkop uložena dřevěná lávka.  

Umístění stavby na pozemku:

-            Pozemek bude oplocen v hranicích pozemku jen v jeho jižní části. Délka oplocení s pozemkem p.č. 646 bude 82,0 m a délka oplocení s pozemkem p.č. 645/1 bude 80,0 m.  Mobilní buňky budou umístěny vždy ve vzdálenosti 3,0 m od podélných stran oploceného pozemku. Od jižní hranice s pozemkem komunikace p.č. 1619/2 budou vzdáleny 38,0 m.

 

I.                   Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou situací – zastavovacím plánem (č.v. 02), který je součástí dokumentace k územnímu řízení, kterou zpracoval Miroslav Stuchlík (ČKAIT 0201152). Výkres obsahuje současný stav území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.         Oplocení musí respektovat ochranné pásmo el. vedení, které je celkem 15 m. V tomto pásmu nebude již oplocení řešeno.

 

 

II.                Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad neobdržel žádné námitky:

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí o umístění stavby:

Jiří Tomášek, nar. 21.8.1965, Husova 106, 340 12 Švihov
Stanislav Tomášek, nar. 24.3.1967, Husova 106, 340 12 Švihov

 

B.     Vydává  podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í    ú z e m í

pro účel

Švihov - změna druhu pozemku
na pozemku parc. č. 647 v katastrálním území Švihov u Klatov.

 

Plošné vymezení a určení nového využití území:

-            změna druhu pozemku parc.č. 647 (6690 m2) v katastrálním území Švihov u Klatov z trvalého travního porostu na zahradu. 

 

I. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

            Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí o změně využití území:

Jiří Tomášek, nar. 21.8.1965, Husova 106, 340 12 Švihov
Stanislav Tomášek, nar. 24.3.1967, Husova 106, 340 12 Švihov

 

Odůvodnění:

            Dne 16.3.2009 podali žadatelé žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zároveň žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území. Stavební úřad spojil obě žádosti, které se týkaly jednoho pozemku a vedl jedno společné územní řízení.

            Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 28.5.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

            Umístění stavby z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací odsouhlasil pořizovatel této dokumentace, Město Švihov. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          Město Švihov č.j. 70/09 ze dne 12.3.2009

-          MěÚ Klatovy, koordinované stanovisko č. 171 - odbor životního prostředí ŽP/2854/09/Ro ze dne19.3.2009

-          Správa a údržba silnic Klatovy zn. 737/09 ze dne 21.4.2009

-          Vyjádření k sítím: ČEZ Distribuce a.s., č.j. 361/2009/Ku ze dne 10.2.2009

 

 

            Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

            Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Švihov, Pavel Chmelík, Mgr. Jana Kalašová, Jiří Fiala, Zemědělská vodohospodářská správa, Správa a údržba silnic Klatovy

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Nebyly podány žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Poučení:

            Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

            Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavby již nevyžadují povolení stavby. 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 1.6.2009.

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 (dodejky)
Jiří Tomášek, Husova 106, 340 12 Švihov
Stanislav Tomášek, Husova 106, 340 12 Švihov
Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Městský úřad Švihov, Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 - doručení veřejnou vyhláškou:

Pavel Chmelík, Nádražní 28, 340 12 Švihov
Mgr. Jana Kalašová, Bínova 534/12, Střížkov, 182 00 Praha 82
Jiří Fiala, Kpt. Stránského 985/27, Černý Most, 190 00 Praha 9
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 131/60, Staré Brno, 603 00 Brno 3
Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 67 Klatovy IV

Dále obdrží:
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy
ČEZ Distribuce, a.s.,, Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ