VOSÍ PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ MEZ A PRŮLEH, VOSÍ, ODPAD KOKŠÍN - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNKA K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VOSÍ PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ MEZ A PRŮLEH, VOSÍ, ODPAD KOKŠÍN - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNKA K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vosí protierozní a protipovodňová mez a průleh, Vosí, odpad Kokšín - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor Životního prostředí

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy          

tel.: 376 347 111, email: posta@mukt.cz

fax.: 376 347 360, 376 347 342

 

Číslo jednací

Ukládací znak

Vyřizuje / linka

Datum

ŽP/6813/09/Pe

231.2 A/5

Ing. Petrmichlová/382

14. 7. 2009

 

 

Vosí protierozní a protipovodňová mez a průleh, Vosí, odpad Kokšín - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou

      Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad, Čapkova 127, Klatovy podalo dne 29. 2. 2008 u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o vydání povolení podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro provedení stavby Vosí protierozní a protipovodňová mez a průleh, Vosí, odpad Kokšín. Žádost byla doložena projektem stavby zpracovaným Ing. Alenou Čechovou, Bolevecká 17, Plzeň v září 2007. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala veškeré podklady potřebné pro posouzení předložené žádostí bylo usnesením zn.: ŽP/3135/08-2/Pe ze dne 12. 3. 2008 řízení přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění podání. Veškeré podklady byly doplněny dne 15. 6. 2009.

       Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní a stavební úřad podle ustanovení §§ 104 a 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních úprav (vodní zákon) a podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení

v souladu s ust. § 115 odst. 1 cit vodního zákona a dle § 112 odst. 1 stavebního zákona k předloženému návrhu n a ř i z u j e 

ú s t n í   j e d n á n í 

na den 31. 8. 2009  ve 14,00 hodin

se schůzkou účastníků v zasedací místnosti Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí,

nám. Míru 61, III. patro č. dveří 92.

     Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání v kanceláři zdejšího vodoprávního úřadu - Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí ve dnech Po a St 8,00-17,00 hodin (v jiné dny po telefonické dohodě)

 Jedná se o stavbu protipovodňového průlehu nad obcí Vosí s odvedením dešťových vod odpadem Kokšín do Točnického potoka. Stavba je umístěna na pozemcích dle nového geometrického plánu po provedených pozemkových úpravách p.č. 1072/2, 1187, 1076, 1080/1, 1164 a 1165/1 v k.ú. Kokšín (dle dosavadního stavu se jedná o oddělení z p.p.č. 1069, 1165, 1187, 1076, 1074, 1115, 1116 v k.ú. Kokšín) a na p.p.č. 410, 572 a 719 v k.ú. Vosí.

      Účastníci řízení můžou podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

    K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území,se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

     Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

Touto vyhláškou se provádí doručení účastníkům řízení ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a § 144 správního řádu a § 115 odst. 8 citovaného zákona o vodách. Veřejnou vyhláškou se doručuje vzhledem k tomu, že se jedná liniovou stavbu s vysokým počtem účastníků řízení.

 

Ing. Ivana Petrmichlová v.r.

služební číslo 414 621 

                                                                                                                 otisk razítka

 

Doručí se:

Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) doporučeně do vlastních rukou:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy, Čapkova 127, 339 01 Klatovy 4

 

Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu) veřejnou vyhláškou

 

 

Dotčené orgány doporučeně:

MěÚ Klatovy – OVÚP, OŠKCR, OŽP - orgán ochrany přírody a lesů

Městský úřad Klatovy, OVV - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 30 dnů

Městský úřad Švihov - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v písemné a elektronické podobě ve Švihově po dobu 30 dnů

 

Obyčejně:

Zemědělská vodohospodářská správa Pracoviště Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy 3

 

 

 

Vyvěšeno dne :                                                     Sejmuto dne :

 

 

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Poznámka :  Vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ