OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JÍNO" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení zahájení územního řízení "Víceúčelové hřiště Jíno"

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/299/09/Ma

 

V Klatovech, dne : 30.7.2009

 

Č.j.:

OVÚP/5630/09/

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Ing. Marytová

376 347 354

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Milan Andrlík, nar. 21.4.1961, Jíno 10, 340 12 Švihov

(dále jen "žadatel") podal dne 7.1.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:


víceúčelové hřiště, Jíno

na pozemcích parc. č. 22/4, 190/20, p.p. 22/4 v katastrálním území Jíno. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

3. září 2009 (čtvrtek) v 8,30 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti stavebního úřadu (2.patro).

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Ing. Jaroslava Marytová

oprávněná úřední osoba
služ.č. 414496

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy a MěÚ Švihov.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrží:

žadatel (dodejka)
Milan Andrlík, Jíno 10, 340 12 Švihov

 

obec (dodejka):

Město Švihov 

 

Účastníci řízení dle § 85/2 SZ (veřejnou vyhláškou):

Město Švihov

dotčené správní úřady (jednotlivě):
ČEZ Distribuce, a.s.,, Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

 
ostatní
Městský úřad Švihov, Švihov, 340 12 Švihov

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ