ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY "ŠVIHOV, HUSOVA UL. - KVO" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozhodnutí o umístění stavby "Švihov, Husova ul. - kVO"

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/4864/09/Fr

 

V Klatovech, dne : 4.8.2009

 

Č.j.:

OVÚP/5702/09/

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Fryba

376 347 228

 

 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 17.6.2009 podalo

Město Švihov, IČ 00256153, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov,
kterého zastupuje                                                                                                                              Hendrich Pavel, projektování elektrických zařízení, IČ 722 19 408, Pod Koníčky 451,                    339 01 Klatovy 2

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 

I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

Švihov, Husova ul. - kVO

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1618/6, 1618/12, 1618/13, 1626/1 a 1642/11 v katastrálním území Švihov u Klatov.

 

Stavba obsahuje:

-            stavební úpravy VO v Husově ulici ve Švihově tak, že napájení bude provedeno z nové skříně SP200 na stávajícím sloupu mezi č.p.265 a č.p.284. Z ní budou vyvedeny dva zemní kabely 4x10 CYKY pro napájení osvětlovacích stožárů. Nový kabelový rozvod bude napájet celkem 17 ks nových svítidel. Osvětlovací tělesa budou stejného typu, jako již stávající na nám. E. Beneše.

-            připojení do rozvodného systému bude provedeno tak, že stávající zemní kabel VO 4x10 CYKY ze Školní ulice bude ukončen v pojistkové skříni SP200 na stáv. betonovém sloupu mezi č.p.265           a č.p.284 v Husově ulici. Na sloupu bude osazena ještě jedna SP200, ze které budou vyvedeny         2 x zemní kabely VO 4x10 CYKY do Husovy ulice.

 

II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.       Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1618/6, 1618/12, 1618/13, 1626/1 a 1642/11 v kat. území Švihov u Klatov.

 

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:

        Nebyly uplatněny během zahájeného řízení o umístění stavby.

 

IV. vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

Švihov, Husova ul. - kVO

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1618/6, 1618/12, 1618/13, 1626/1 a 1642/11 v katastrálním území Švihov u Klatov.

 

V.       Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.         Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované v  dubnu 2009 Pavlem Hendrichem, projektování elektrických zařízení, IČ 722 19 408, Pod Koníčky 451,  339 01 Klatovy - ověřenou ing. Miroslavem Steinerem ČKAIT 0201423; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.         Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.         Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou s příslušným oprávněním; stavebník před zahájením prací na stavbě písemně ohlásí stavebnímu úřadu generálního dodavatele stavby (včetně sídla a kopie příslušného oprávnění), který bude stavbu provádět. Jakékoliv změny dodavatele v průběhu stavby budou písemně oznámeny stavebnímu úřadu.

4.         Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

5.         Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

6.         Stavebník je povinen oznámit svůj záměr archeologickému ústavu a strpět archeologický dozor během realizace stavby a dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Kontaktní místo – Vlastivědné muzeum Dr. Karla Hostaše v Klatovech.

7.         Stavebník zajistí vytýčení stavby v  souladu s  projektovou dokumentací subjektem k  tomu oprávněným.

8.         Před zahájením výkopových prací budou na místě ověřeny a vytýčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení, v ochranných pásmech těchto podzemních vedení budou prováděny zemní práce ručním způsobem a za zvýšené opatrnosti. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 736005 a normami souvisejícími a zároveň požádat o vydání příslušného povolení k výkopovým pracím.

9.         Při provádění stavby budou k trvalému zabudování použity jen takové výrobky, které splňují požadavky dle § 156 stavebního zákona a zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

10.  S veškerými odpady včetně demontovaného materiálu, které vzniknou v průběhu realizace výše uvedené stavby, bude jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,                  o odpadech, a s jeho prováděcími předpisy, především veškeré odpady budou předány do vlastnictví oprávněným osobám dle výše citovaného zákona o odpadech. Doklady o odstranění či předání odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.

11.     Stavba bude dokončena do 30.6.2011 a před uplynutím tohoto termínu požádá stavebník v souladu    s § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu.

K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník připraví výchozí revizní zprávu, geometrické zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o předání či odstranění odpadů, nálezovou zprávu k archeologickému průzkumu nebo doklad o oznámení započetí prací Vlastivědnému muzeu Klatovy, potvrzení vlastníků stavbou dotčených pozemků o převzetí povrchů po překopech.

12.     Po ukončení prací na stavbě uvede investor stavbou poškozené plochy do původního stavu.

 

VI.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

 

 

Stavební povolení je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí ( dle § 74 odst. 1  správního řádu)

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

 

 

Odůvodnění:

Dne 17.6.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 4.8.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

 

- Koordinované stanovisko č. 370   - odbor životního prostředí č.j. ŽP/6205/09/Ro ze dne 17.6.2009          

 

-     MěÚ Klatovy odbor dopravy    rozhodnutí č.j. OD/3642-3/09 ze dne 28.5.2009

-     MěÚ Klatovy odbor ŠKCR      závazné stanovisko č.j. 610/09 ze dne 9.7.2009

-          Správa a údržba silnic Klatovy, ze dne 18.6.2009 pod zn. 1196/09

-          Telefónica O2 Czech Republic,a.s. ze dne 5.1.2009 pod č.j. 407/09/CPN/VV0

-          RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 8.1.2009 pod č.j. 76/09/173

-          ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ze dne 7.1.2009 pod č.j. 31/2009/Ku

-          ČEZ ICT Services ze dne 8.1.2009 pod č.j. 14636/B/09

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Účastníci řízení:

1. V územním řízení:

Účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 85 stavebního zákona

- podle §27 odst.1 správního řádu : žadatel   Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov, kterého zastupuje Pavel Hendrich, projektování elektrických zařízení,            IČ 722 19 408,  Pod Koníčky 451/II, 339 01 Klatovy

- podle §27 odst.2 správního řádu :   Město Švihov, Správa a údržba silnic Klatovy, Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s.

Okruh účastníků podle § 85 odst.2 stavebního zákona (§27 odst.2 správního řádu) byl omezen na vlastníky pozemků a staveb dotčených stavbou kabelového vedení VO. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

2. Ve stavebním řízení:

Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona

- podle §27 odst.1 správního řádu : žadatel Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov, kterého zastupuje Pavel Hendrich,  projektování elektrických zařízení,           IČ 722 19 408,  Pod Koníčky 451/II, 339 01 Klatovy

- podle §27 odst.2 správního řádu :    Město Švihov, Správa a údržba silnic Klatovy, Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s.

 

Okruh účastníků podle § 109 odst.1 stavebního zákona (§27 odst.2 správního řádu) byl omezen na vlastníky pozemků a staveb dotčených stavbou kabelového vedení VO. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Město Švihov má schválený územní plán.

Účastníkům územního řízení bude územní rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 92 odst.3 stavebního zákona, tj. účastníkům uvedeným v §85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům uvedeným v §85 odst.2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou.

Účastníkům stavebního řízení a dotčeným orgánům bude rozhodnutí o povolení stavby doručeno v souladu s §115 stavebního zákona jednotlivě.

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-     Účastníci řízení neuplatnily návrhy ani námitky. o provedení stavby

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Stavební úřad neobdržel připomínky veřejnosti.

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

 

 

Poučení účastníků:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci a nestane se vykonatelným.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává                  u Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

v souladu s ust. §87 odst.1 stavebního zákona účastníkům řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejky)

- Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov 

   v zastoupení Pavel Hendrich, projektování elektrických zařízení, Pod Koníčky 451, 339 01 Klatovy

 

účastníkům řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
Správa a údržba silnic Klatovy, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s.

 

účastníkům stavebního řízení dle § 109/1 stavebního zákona

- Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov 

   v zastoupení Pavel Hendrich, projektování elektrických zařízení, Pod Koníčky 451, 339 01 Klatovy

- SÚS Klatovy, Za kasárny 324, 339 67 Klatovy IV

- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV

dotčené správní úřady

- Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy odbor dopravy a SH, Klatovy, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy

veřejnou vyhlášku dále obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

- Městský úřad Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ