NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ KOKŠÍN- ZALESNĚNÍ POZEMKŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ KOKŠÍN- ZALESNĚNÍ POZEMKŮ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

návrh výroku územního rozhodnutí Kokšín- zalesnění pozemků

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/5958/09/Ka

 

V Klatovech, dne : 21.8.2009

 

Č.j.:

OVÚP/6174/09

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

 

 

NÁVRH

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

 

Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové,

(dále jen "žadatel") podal dne 29.7.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o změně využití území. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

            Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I.          Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

pro účel

Kokšín - zalesnění pozemků
na pozemku parc. č. 1081, 1084 v katastrálním území Kokšín

 

Plošné vymezení a určení nového využití území:

-            jedná se o zalesnění pozemků p.č. 1081 (12833 m2) a p.č. 1084 (15980 m2) v k.ú. Kokšín a zařazení mezi pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

II.       Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1.         Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.

2.         Z vydaného souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF KÚ Plz. kraje, odboru ŽP zn. ŽP/7779/09 ze dne 17.7.2009  vyplývají podmínky:

-       provést vytýčení hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení;

-       pokud by zalesněním byly znepřístupněny některé zemědělské pozemky, zřídit na ně náhradní vjezdy podle dispozic vlastníků (nájemců) 

-       na základě pravomocných rozhodnutí vydaných v dalších navazujících řízeních, zajistit provedení zápisu změny druhu pozemků v katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu.

3.         Z vydaného souhlasu se zalesněním pozemků MěÚ Klatovy, odboru ŽP zn. ŽP/6905/09/Br ze dne 16.7.2009 vyplývají podmínky:

-       při volbě druhové skladby budou zohledněny přírodní podmínky stanoviště a podíl melioračních a zpevňujících dřevin bude činit min. 30% z celkového počtu vysazených rostlin.

4.      Ze závazného stanoviska státní správy lesů č.j. ŽP/6572/09 ze dne 3.7.2009 vyplývá, že po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu požádá vlastník předmětných pozemků příslušný orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o prohlášení za les.

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni proti němu podat námitky, dotčené orgány podat výhrady a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto

            Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

 

 

Za správnost:              Ivana Kamenová oprávněná úřední osoba v.r.
 

 

 

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne:                                                           Sejmuto dne:

 

razítko, podpis                                                           razítko, podpis

 

 

 

Obdrží:  (dodejky)
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové
doručovací adresa:   lesní správa Přeštice, Tř. 1. máje 1050, 334 01 Přeštice
Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov


Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) včetně situace

 

Městský úřad Švihov, Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově a v obci Kokšín po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) včetně situace

 

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ