VOSÍ, PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ MEZ A PRŮLEH, VOSÍ, ODPAD KOKŠÍN - STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VOSÍ, PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ MEZ A PRŮLEH, VOSÍ, ODPAD KOKŠÍN - STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vosí, protierozní a protipovodňová mez a průleh, Vosí, odpad kokšín - stavební povolení k vodním dílům

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor Životního prostředí

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy          

tel. 376 347 111, email.: posta@mukt.cz

fax. 376 310 194, 376 347 342

                   

Číslo jednací

Ukládací znak

Vyřizuje

Klatovy

ŽP/8493/09/Pe

231.2 A/5

Ing. Petrmichlová /382        

9. 9. 2009

 Vosí protierozní a protipovodňová mez a průleh, Vosí, odpad Kokšín - stavební povolení k vodním dílům

 ROZHODNUTÍ:

     Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní a stavební úřad podle ustanovení §§ 104 a 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních úprav a podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,            o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17, Praha, IČ 000 20 478

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla - Vosí protierozní a protipovodňová mez a průleh, Vosí, odpad Kokšín, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, ve městě Švihov část Vosí a Kokšín, v katastrálním území Vosí a Kokšín, v povodí Točnického potoka, č.h.p. 1-10-03-067, v tomto rozsahu:

 Vosí protierozní a protipovodňová mez a průleh

SO 01 - Protipovodňová mez a průleh č. 2- zemní sypaná zatravněná v celkové délce 1203,02 m se sklonem nivelety dna průlehu č. 1 0,0058 a sklonem koruny meze 0,0012 se šířkou průlehu ve dně 1,0 m a šířkou koruny hráze meze 1,0 m a se sklony svahů 1:8

SO 02 - Protipovodňový průleh č. 1 opevněný kamennou rovnaninou v délce 304,2 m se šířkou dna 1,0 m se sklonem svahů 1:6

 Vosí, odpad Kokšín

SO 02 Zatrubnění dolní části toku -bude provedena zemní hrázka a betonová zídka s dřevěným hradítkem pro odvedení přebytečného návrhového průtoku do otevřeného příkopu.

SO 03 Objekt otevřeného záchytného příkopu -záchytný příkop v délce 261,82 m o průměrné hloubce 0,75 m a minimálním sklonem nivelety 1,086% a max. sklonem 7,78%, částečně s opevněním kamenným záhozem, zbytek koryta bude ohumusován a oset

SO 05 změna trasy koryta VT v úseku 147 m v horní části bude provedena změna trasy koryta vodního toku odkloněním od komunikace.

 Stavba je umístěna na pozemcích dle nového geometrického plánu po provedených pozemkových úpravách p.č. 1072/2, 1187, 1076, 1080/1, 1164 a 1165/1 v k.ú. Kokšín (dle dosavadního stavu se jedná o oddělení z p.p.č. 1069, 1165, 1187, 1076, 1074, 1115, 1116 v k.ú. Kokšín) a na p.p.č. 410, 572 a 719 v k.ú. Vosí.

        Pro provedení stavby vodního díla se stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1)      Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

2)      Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.

3)      Při stavbě budou dodrženy podmínky těchto dotčených orgánů a účastníků řízení:

a)      Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - orgán ochrany ZPF: Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaném pozemku bude rozprostřena na povrchu meze a průlehu, poté bude oseta a uhutněna. V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí být zřetelně vyznačena a nesmí být překračována.

4)      Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby. Štítek může být nahrazen informační tabulí.

5)      Před zahájením výkopových prací budou na místě ověřeny a vytýčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů a to zejména:

      - ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1770/2007/Ja ze dne 17. 8. 2008.

6)      Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou osobou. Oprávněná osoba, která stavbu provede (název právnické osoby „firmy“ nebo jméno fyzické osoby oprávněné k podnikání) bude písemně sdělena zdejšímu odboru před zahájením prací.

7)      Vedení realizace stavby musí být zabezpečeno osobou, která získala oprávnění k výkonu této činnosti v souladu s ust. § 158 citovaného stavebního zákona (autorizace v oboru). Dodavatel je povinen vést stavební denník, ve kterém bude uvedena osoba zodpovědná za vedení realizace stavby.

8)      Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2013.

9)      Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v těchto fázích výstavby:

1.        Po vybudování protipovodňového průlehu č. 1

2.        Po dokončení protipovodňové meze a průlehu č. 2.

Datum ukončení těchto fází výstavby stavebník oznámí zdejšímu vodoprávnímu úřadu písemně v dostatečném předstihu.

10) Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření stavby v katastrální mapě včetně výškového, protokol o předání a převzetí stavby, zápis o hutnících zkouškách, prohlášení o shodě na použité materiály.   

 O d ů v o d n ě n í :

       Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Klatovy, Čapkova 127, Klatovy podalo dne 29. 2. 2008 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu Vosí protierozní a protipovodňová mez a průleh, Vosí, odpad Kokšín. Žádost byla doložena projektem zpracovaným Ing. Alenou Čechovou, Bolevecká 17, Plzeň. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.  Vzhledem k tomu, že předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo usnesením č.j. ŽP/3135/08-2/Pe ze dne 12. 3. 2008 byl řízení ve věci přerušeno.

       V souladu s ustanovením § 115 odst. 8. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení  a dotčeným orgánům dopisem č.j.: ŽP/6813/09/Pe ze dne 14. 7. 2009, kterým bylo stanoveno ústní jednání na den 31.8.2009, který byl doručen účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Zároveň bylo sděleno, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání. V rámci vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné námitky.

    K projektu a záměru stavby vodního díla byla vydána tato vyjádření, rozhodnutí a souhlasy:

-     Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy - schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Kokšín č.j.: 123/2008-1R ze dne 3.4.2009 a schválení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vosí č.j.: 592/2006 ze dne 6. 11. 2006

-     Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP - vyjádření podle ust. § 15 stavebního zákona zn.: OVÚP/3896/09/Kr ze dne 26. 5. 2009

-     Vodní díla - TBD a.s. Praha - stanovisko z hlediska TBD zn.: OP 1876/08 ze dne 13. 2. 2008

-     ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1770/2007/Ja ze dne 17. 8. 2007

-     Koordinované stanovisko Městského úřadu Klatovy č. 199 zn.: ŽP/3115/09/Ks, vyjádření z hlediska odpadového hospodářství zn.: ŽP/3193/09/Ro ze dne 31. 3. 2009

-     Západočeská plynárenská a.s. Plzeň zn.: ZČP-KT-070906-0648/KOR ze dne 6. 9. 2007

-     Telefónica O2 Czech Republic zn.: 133482/07/CPN/000 ze dne 23. 5. 2008

-     Městský úřad Klatovy, OŽP - souhlas s trvalým odnětím z LPF zn.: ŽP/9236/07 ze dne 27. 9. 2007 a souhlas se stavbou do 50 m od lesa zn.: OVÚP/5294/07/Kr ze dne 30.11.2007

-     Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 772, vyjádření orgánu ochrany přírody zn: OVÚP/5294/07/Kr ze dne 6.12.2007, vyjádření z hlediska orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství zn.: ŽP/12352/07/Ro ze dne 7.12.2007

-     Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí - závazné stanovisko orgánu ZPF zn.: ŽP/12072/07/Rt ze dne 5.12.2007 a závazné stanovisko orgánu ochrany přírody zn.: ŽP/9190/07/Br ze dne 1.11.2007

-     povodí Vltavy s.p. závod Berounka Plzeň zn.: 2007/74616/342/Uh ze dne 12.12.2007

-     Zemědělská vodohospodářská správa, OPV Klatovy zn.: OPV/KT/164/08 ze dne 7. 2. 2008

     Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a z hlediska SVP bylo zjištěno, že povoleným vodním dílem za shora uvedených podmínek a povinností nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů. Doklad o dokončení a řádném provedení, vystavený zhotovitelem stavby, slouží stavebnímu úřadu k posouzení, zda stavba byla provedena dle ověřeného projektu a byla předána do vlastnictví stavebníka.

       Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - §§ 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 a 160 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a na povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).

     Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

      Poučení účastníků:

      Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u zdejšího odboru v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady zdejší odbor. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

 

 

 

Ing. Ivana Petrmichlová

vedoucí oddělení vodního hospodářství

odboru životního prostředí

Příloha

1. Ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

2. Štítek „Stavba povolena“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

 

Doručí se:

Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) doporučeně do vlastních rukou:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy, Čapkova 127, 339 01 Klatovy 4

 

Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu) veřejnou vyhláškou

 

 

Dotčené orgány a správce toku doporučeně:

MěÚ Klatovy – OVÚP, OŠKCR, OŽP - orgán ochrany přírody a lesů

Zemědělská vodohospodářská správa Pracoviště Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy 3

Městský úřad Klatovy, OVV - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů

Městský úřad Švihov - se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne :                                                     Sejmuto dne :

 

 

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Poznámka :  Vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ