ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY "HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT NA P.P.Č. 326/1 V K.Ú. KAMÝK U ŠVIHOVA" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozhodnutí o umístění stavby "Hospodářský objekt na p.p.č. 326/1 v k.ú. Kamýk u Švihova"

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/6147/09/Ma

 

V Klatovech, dne : 23.9.2009

 

Č.j.:

OVÚP/7123/09/

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Ing. Marytová

376 347 354

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.8.2009 podal

Radka Valečková, nar. 3.5.1977, Kamýk 33, 340 12 Švihov,
Ing. Jan Valečka, nar. 28.5.1974, Kamýk 33, 340 12 Švihov,
které zastupuje Ing. Václav Vlček, nar. 16.5.1963, Denisova 93/1, 339 01 Klatovy

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

hospodářský objekt

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 326/1 v katastrálním území Kamýk u Švihova.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-            hospodářský objekt pro uskladnění zemědělského nářadí a techniky

-            objekt přízemní nepodsklepený se sedlovou střechou, obsahuje v přízemí sklad zemědělské techniky, sklad zahradního nářadí a přístřešek, podkroví je bez využití

-            objekt zděný, střešní krytina z betonových tašek

-            příjezd k objektu přes pozemek stavebníka stávajícím vjezdem k rodinnému domu

Umístění stavby na pozemku:

-            od hranice s pozemkem p.č. 326/6 je stavba vzdálena 10,0 m, od hranice s pozemkem p.č. 326,8 je stavba vzdálena 6,2 m, vzdálenost navrhované stavby od stávajícího rodinného domu je 11,5 m

Určení prostorového řešení stavby:

-            půdorysná velikost včetně přístřešku 12,0 m x 10,99 m, zastavěná plocha objektu 97,20 m2, výška stavby v hřebeni sedlové střechy max. 6,4 m od podlahy skladu zemědělské techniky

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-            -

 

 

II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.         Dokumentaci pro územní řízení zpracoval Ing. Václav Vlček, ČKAIT 0200109, v 06/2009, zastavovací situace v měřítku 1:250.

3.         Stavebník bude respektovat podmínky dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

4.         S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.

5.         Dešťové vody ze střechy objektu a zpevněných ploch budou likvidovány na pozemku stavebníka - napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.

6.         Podmínky dotčeného orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu:

1. Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaném pozemku bude použita k terénním úpravám na zbývající části pozemku p.č. 326/1 v k. ú. Kamýk u Švihova.

2. V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

3. Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí být zřetelně vyznačena a nesmí být překračována.

4. Po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu bude předepsán odvod finančních prostředků.

7.         Podmínky dotčeného orgánu na úseku požární ochrany:

1. Podmínky požární bezpečnosti stavby zapracované v předložené dokumentaci akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace.

2. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření.

8.         Podmínky dotčeného orgánu na úseku ochrany lesa:

- výslovné vyloučení odpovědnosti vlastníka lesa za případné škody vzniklé přítomností lesních porostů na vystavěném objektu

- akceptování skutečnosti, že v lesních porostech nelze provádět mýtní těžbu z důvodu prevence škod na vystavěném objektu

- v lese nebude ukládán žádný stavební ani odpadový materiál

- realizací akce nesmí být narušena ani omezena dostupnost okolních lesů.

 

 

III.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

-            Námitky nebyly uplatněny

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Jan Valečka, nar. 28.5.1974, Kamýk 33, 340 12 Švihov
Radka Valečková, nar. 3.5.1977, Kamýk 33, 340 12 Švihov

 

 

 

Odůvodnění:

Dne 14.8.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 22.9.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se záměry územního plánování, především s ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Klatovy: Koordinované stanovisko č. 406

-          MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí: ŽP/6679/09/Ro – 8.7.2009; ŽP/6508/09/Ks – 9.7.2009; ŽP/6602/09/Rt – 13.7.2009

-          HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy: HSPM-409-2/KT/SPD-2009 – 3.8.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Švihov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy, MěÚ Švihov a v Kamýku.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 23.9.2009.

 

 

Obdrží:

Žadatel (dodejka):

Ing. Jan Valečka, Kamýk 33, 340 12 Švihov

Radka Valečková, Kamýk 33, 340 12 Švihov
 oba zastoupeni: Ing. Václav Vlček, Denisova 93/1, 339 01 Klatovy

Obec (dodejka):

Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

 

účastníci řízení dle § 85/2 SZ (veřejnou vyhláškou):
Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

 
dotčené správní úřady (dodejka):
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ