ZAHÁJENÍ ÚZEM. ŘÍZENÍ ŠVIHOV - SCELOVÁNÍ POZEMKŮ - A. VOVSOVÁ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZAHÁJENÍ ÚZEM. ŘÍZENÍ ŠVIHOV - SCELOVÁNÍ POZEMKŮ - A. VOVSOVÁ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

zahájení územ. řízení Švihov - scelování pozemků - A. Vovsová

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/6226/09/Ka

 

V Klatovech, dne : 7.10.2009

 

Č.j.:

OVÚP/7666/09

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Andrea Vovsová, nar. 29.4.1975, Spojovací 101, Klatovy V, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 12.8.2009 žádost o vydání rozhodnutí:

Švihov - změna druhu pozemku

na pozemku p.č. 1631/3 (851 m2) z ostatní plochy (využití ostatní komunikace) na ornou půdu; a na pozemku 740/5 (62 m2) z trvalého travního porostu na ornou půdu.

 

Švihov - scelování pozemků

parc. č. 725/24, 1631/3, 740/5 v katastrálním území Švihov u Klatov

z důvodu: scelení pozemků jednoho vlastníka a stejného druhu pozemků (orná půda) do jednoho parcelního čísla.

 

            Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

12. listopadu 2009 (čtvrtek) v 13.00 hodin

se schůzkou pozvaných na místo záměru (p.č.1631/3 -ost. komunikace)

            Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

            Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

                                             Ivana Kamenová v.r.

                                             oprávněná úřední osoba
                                             služ.č.415422

 

 

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne:                                                           Sejmuto dne:

 

razítko, podpis                                                           razítko, podpis

 

 

 

 

Obdrží:  (dodejky)
Andrea Vovsová, Spojovací 101, Klatovy V, 339 01 Klatovy 1
Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Městský úřad Švihov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ