Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : 03_SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z CHEMIE

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Chemie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

03_Seminář a cvičení z chemie

Seminář s tříhodinovou týdenní dotací slouží k rozšíření učiva zejména obecné a fyzikální chemie:

Stavba atomu (stabilita jader, radioaktivita a její praktické využití, dualismus částic, orbitaly, elementární částice hmoty, standardní model)

Periodický systém (zákonitosti, vztahy v tabulce, trendy v objevování nových prvků)

Chemická vazba (princip, typy, hybridizace, slabé vazebné interakce)

Roztoky (disociace, produkt rozpustnosti, acidobazické rovnováhy, pH, hydrolýza solí)

Chemická termodynamika (pojmy, věty termodynamiky, termochemické zákony, entropie, Gibbsova energie)

Kinetika reakcí a chemické rovnováhy (reakční rychlost, mechanismus, ovlivnění rovnováhy)

Ve druhém pololetí je seminář zaměřen na organickou chemii (např. zopakování a rozšíření názvosloví, mechanismy organických reakcí), principy chemických výrob (formou referátů studentů) a bývá zde prostor na finální přípravu k maturitě.

Hodinová dotace : tři hodiny týdně.