Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROVOZ ŠKOLY OD 25. 11. A 30. 11.

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Provoz školy od 25. 11. a 30. 11.

Na základě pravidel nastavených MŠMT sdělujeme:

Od 25. 11. se na prezenční výuku do školy vrací studenti oktáv a 4. ročníků.

Pro studenty i zaměstnance školy platí povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, nutné je časté větrání.

Protože se nesmí prolínat kolektivy jednotlivých tříd, není bohužel možná klasická výuka volitelných předmětů a druhých cizích jazyků. Výuka v těchto předmětech bude probíhat následovně:

Volitelné předměty budou dále probíhat převážně distančním způsobem. V rámci výuky seminářů je možné si studenty jedné třídy pozvat do školy.

Výuka druhých cizích jazyků (kde jsou ve skupině studenti ze dvou tříd) bude probíhat střídavě. Vždy jednu hodinu v rozvrhu studenti např. Ok-A a další hodinu Ok-B.

Zároveň se zatím ruší pro maturitní třídy výuka tělesné výchovy.

Výuka nepovinných předmětů probíhá dál distančním způsobem.

Při hodinách, které neprobíhají prezenčním způsobem (převážně volitelných předmětů a druhých jazyků) nemusí být studenti přítomni ve škole. Pokud budou ve škole (např. z důvodu dojíždění atd.), bude pro každou třídu vyhrazena jedna učebna, v níž se mohou studenti věnovat samostudiu a plnění zadaných úkolů.

Od 30. 11. se na prezenční výuku do školy vrací studenti nižšího gymnázia ve střídavém režimu (po týdnech).

Pro studenty i zaměstnance školy platí povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, nutné je časté větrání.

1. týden (30. 11. – 4. 12.) – výuka ve škole pro třídy P-A, T-A, T-B

Zbytek tříd (S-A, K-A, K-B) – distanční výuka z domova

2. týden (7. 12. – 11. 12.) – výuka ve škole pro třídy S-A, K-A, K-B

Zbytek tříd (P-A, T-A, T-B) – distanční výuka z domova

Třídní kolektivy se nesmí prolínat, proto druhé jazyky v terciích a kvartách budou probíhat střídavě. Vždy jednu hodinu studenti jedné třídy a další hodinu studenti druhé třídy.

Při hudební výchově je zakázán zpěv, při tělesné výchově jsou povoleny pouze venkovní vycházky či teoretická hodina (pravidla sportů, video, zdravověda,….).

Výuka nepovinných předmětů probíhá dál distančním způsobem.

Při hodinách druhých jazyků, které nebudou probíhat prezenčním způsobem, budou studenti přítomni v přidělené učebně s dozorem, v níž se mohou věnovat samostudiu a plnění zadaných úkolů. Je tedy zapotřebí pravidelně sledovat suplování. 

Obecně platná pravidla

I nadále platí možnost dobrovolných individuálních konzultací pro všechny studenty za předpokladu dodržení platných hygienických opatření. Na konzultaci smí být vždy přítomen pouze jeden pedagog a jeden student. Na obědy do školních jídelen mohou chodit studenti, kteří mají prezenční výuku. Ti, kteří mají distanční výuku, si mohou oběd vyzvednout, ale nesmí obědvat v prostorách školní jídelny. Je tedy třeba si včas obědy zajistit, případně odhlásit.

Mgr. Václav Vogeltanz
ředitel školy