Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GYMNÁZIUM J. VRCHLICKÉHO V KLATOVECH SLAVÍ 210. VÝROČÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech slaví 210. výročí

 

Klatovské gymnázium oslaví v letošním roce již 210. výročí svého založení, což jej řadí mezi nejstarší střední školy v Čechách. Historie této vzdělávací instituce je však ještě mnohem starší. Již v roce 1636 bylo v Klatovech založeno jezuitské gymnázium, které bylo roku 1780 přeloženo do jihočeského Písku. 4. listopadu 1812 se podařilo gymnaziální tradici v Klatovech obnovit. Za dlouhou dobu existence této školy prošla jeho lavicemi celá řada významných osobností z řad lékařů, vědců, právníků, pedagogů, techniků, ekonomů, umělců a dalších profesí. Již na jezuitském gymnáziu studovaly osobnosti jako Josef Dobrovský či nakladatel a novinář Václav Matěj Kramerius. Na současném gymnáziu pak např. stavitel a mecenáš Josef Hlávka, lékař Josef Thomayer, zakladatel klatovského muzea a pozdější starosta Klatov Karel Hostaš, básníci a spisovatelé Rudolf Mayer, Karel Klostermann a Jaroslav Vrchlický, jehož jméno naše gymnázium nese od roku 1933. K dalším významným absolventům patří zakladatel české právní vědy Antonín rytíř Randa, mineralog Karel Vrba, spoluzakladatel Mezinárodního olympijského výboru Jiří Guth-Jarkovský a celá řada dalších osobností, které se proslavily ve svých oborech.

Celý rok 2022 je tedy pro naši školu jubilejní a v jeho průběhu se uskuteční celá řada událostí spojená s tímto výročím. Vyjde poměrně rozsáhlý almanach, který se věnuje jak historii, tak současnosti této školy v mnoha aspektech. Od jarních měsíců bude v budově školy instalována výstava historických fotografií ze života školy, kterou si bude moci prohlédnout také široká veřejnost v rámci Dne otevřených dveří, který se v průběhu roku uskuteční. Do školy tak budou moci zavítat nejen bývalí absolventi, ale všichni zájemci z řad veřejnosti. Věřím, že bývalí absolventi budou pořádat také třídní srazy a zavítají se do školy podívat, co všechno se od jejich maturity změnilo. U příležitosti výročí bude škola na konci školního roku pořádat sportovní den pro své studenty, dále pak hudební vystoupení našich studentů určené jak samotným studentům a pedagogům, tak veřejnosti. Vyvrcholením celého roku oslav se bude 4. 11. konat slavnostní konference za účasti mnoha pozvaných vzácných hostů, jejíž součástí bude také slavnostní odhalení desky Jaroslava Vrchlického u hlavního vchodu.

Velké poděkování patří sponzorům, kteří se rozhodli akce školy při této příležitosti podpořit. Bez jejich podpory by se zmíněné oslavy konat nemohly. Oslavy také významně podpořil zřizovatel školy – Plzeňský kraj.

Přejeme si, aby i v dalších letech klatovské gymnázium plnilo roli významné regionální vzdělávací instituce a připravovalo novou generaci na život a budoucí povolání v současném dynamicky se rozvíjejícím světě.

Mgr. Václav Vogeltanz
ředitel školy