Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Činnost výchovné poradkyně

Volba profesní cesty -poradenská činnost a přihlášky . Především poskytuje poradenské služby zaměřené na výběr a volbu dalšího studia po maturitě. Tato činnost se soustřeďuje na studenty předmaturitních a maturitních tříd, při volbě seminářů využívají konzultace i studenti nižších tříd. Pro každého studenta maturitní třídy je vyhrazen čas ke konzultaci o výběru maturitních předmětů, nejvhodnější volbě dalšího studia s ohledem na zájmy, možnost budoucího uplatnění a prospěch studenta. Výchovný poradce poskytne studentům přihlášky ke studiu a informace o jejich správném vyplnění, kontroluje správnost jejich vyplnění a ověřuje podpisem správnost údajů. Tyto služby jsou dostupné i bývalým studentům gymnázia. Studentům nižších tříd gymnázia (tercie, kvarty, prvního nebo druhého ročníku čtyřletého studia), kteří se z prospěchových nebo jiných důvodů rozhodli ukončit studium a přejít na jinou střední školu, poradí s výběrem školy a vyplněním přihlášky.

Výchovné problémy – vedení výchovné komise při projednávání neomluvené absence, vážnějších kázeňských přestupků a udělování závažných výchovných opatření.

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy
Pomáhá třídním učitelům s vyhledáváním a sledováním problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky, pomáhá při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření. Společně s třídními učiteli věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním, podílí se na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků. Vede databázi a dokumentaci integrovaných žáků a žáků s vývojovými poruchami učení.

Informačně-osvětová činnost (besedy s odborníky různých VŠ, nástěnky,informační materiály)
Průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (individuální
pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů), besedy se studenty předposledního ročníku o možnostech využití psychologické pomoci při volbě zaměření dalšího studia, nabídka testů
profesionální orientace, informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro žáky maturitních
tříd, instruktážní materiály k přijímacímu řízení na VŠ,spolupráce s vedením školy, které umožňuje účast studentů na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ 

Studijní problémy – je možné řešit spoluprací s PPP nebo s psycholožkou z poradny.

Spolupráce s vyučujícími a pedag. psychol.poradnou. Podchycování žáků se specifickými poruchami učení a řešení s vyučujícími.

Realizace minimálního preventivního programu školy . Podílí se na zajišťování a koordinaci osvětových akcí k problematice návykových látek a dalších sociálně patologických jevů.
S vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálními kurátory, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií, krizovým centrem.Pořádá tematické přednášky v oblasti prevence drogových a jiných závislostí.