Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DOPIS RODIČŮM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Dopis rodičům

Vážení rodiče,

přejeme si,aby Vaše dítě chodilo do školy rádo,proto se zaměřujeme nejen na samotnou výuku,ale také na řešení různých problémů života školy.

Vaše dítě se musí ve škole řídit platným řádem školy,se kterým je podrobně seznámeno první školní den. Měli byste vědět,že mezi běžné povinnosti a práva dítěte ,která souvisí s fungováním školy,patří i některá závažná opatření v souvislosti s problémy dospívající mládeže:

Ve všech prostorách školy je žákům zakázáno kouření a užívání či distribuce veškerých látek způsobujících závislost,včetně alkoholu. Porušení této zásady může pro žáka znamenat až vyloučení ze studia.

Do školy nesmí Vaše dítě přinášet žádné předměty,které by nevhodnou manipulací mohly ohrozit bezpečnost jeho či spolužáků,jakou jsou zbraně,nože,chemické obranné spreje apod.

Nejobtížnější bývá vždy některé negativní jevy odhalit. Prosím vás o spolupráci. Informujte nás prosím,pokud bude Vaše dítě šikanováno nebo zastrašováno. Zaručujeme Vám diskrétnost při šetření.

Dalším negativním jevem je záškoláctví. Předpokládáme,že Vaše dítě přichází na naši školu dobrovolně a se zájmem.

Upozorňujeme Vás na metodický pokyn MŠMT č. 10/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování a taktéž zákon č. 561 Sb. (školský zákon). Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole z důvodu nemoci podle toho má povinnost omluvit zákonný zástupce žáka,zletilý žák,se souhlasem zákon,zástupce,se omlouvá sám. Je-li nepřítomnost žáka ve výuce delší než 3 dny,vyžadujeme v odůvodněných případech jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře žáka. Omlouvání žáka z jiného než zdravotního důvodu si musí zákonný zástupce dohodnout s třídním učitelem(jedná-li se o 1 vyučovací den)nebo s ředitelem školy(jde-li o více dnů).

Při počtu nad 25 neomluvených hodin oznamuje ředitel školy záškoláctví příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí,což může vést až k trestnímu oznámení pro podezření z trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.