Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FILOZOFIE A ZÁKLADY ETIKY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Filozofie a základy etiky

Předmět filozofie a etika se na našem gymnáziu učí ve čtvrtém ročníku čtyřletého a v oktávě víceletého studia. Časová dotace - dvě hodiny týdně.

Studenti se ve čtvrtém ročníku seznamují s těmito tématy:

 • Pojem filozofie
 • Předsokratovská filozofie
 • Antropologický obrat ve filozofii
 • Ontologie a gnoseologie v klasickém období
 • Středověká filozofie
 • Renesance a humanismus
 • Počátek novověké filozofie
 • Osvícenství
 • Filozofie 19. století - idealismus a iracionalismus
 • Filozofie 19.stol. - pozitivismus
 • Filozofie 19. stol. - materialismus
 • Vybrané filozofické směry 20. stol.
 • Etika
 • Doporučená literatura:

 • Y. Bauman: Úvahy o postmoderní době, Praha, SLON 1995
 • E. Berne: Jak si lidé hrají, Praha 1976
 • V. Bělohradská: Kapitalismus a občanské ctnosti, Praha 1992
 • M. Buber: Já a ty, Praha, Mladá fronta 1969
 • E. Fromm: Mít nebo být?, Praha, NV 1994
 • Z. Kratochvíl: Mýtus, filosofie, věda, Praha, Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová 1993
 • D. Machovec: Dějiny antické filosofie, Jinočany, HaH 1993
 • G. Marcel: Filosofie naděje, Praha, Vyšehrad 1972
 • V. Neff: Filosofický slovník neboli Antigorgias, Praha, Mladá fronta 1993
 • F. Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, Praha 1993
 • Platón: Ústava, Praha, Svoboda 1993
 • Platón: Symposion, Praha, Oikumené 1993
 • Platón: Faidros, Praha, Oikumené 1996
 • Platón: Timaios, Kritias, Praha, Oikumené 1996
 • M. Petříček jr.: Malý přehled současné filosofie, Praha, HaH 1992
 • M. Scheler: Řád lásky, Praha, Vyšehrad 1971
 • W. Selech: Naše postmoderní moderna, Zvon 1994
 • M. Sláma: Základy filosofie, Praha, Vyšehrad 1992
 • J. Sokol: Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha
 • J. Sokol, Z. Pinc: Antropologie a etika, Triton, Praha
 • J. Sokol: Filosofická antropologie, Portál (lze stáhnout v plném znění i na Internetu)
 • H. J. Storig: Malé dějiny filosofie, Praha 1990
 • I. Tretera: Přehled evropské filosofie, Praha 1997
 • W. Weischedel: Zadní schodiště filosofie, Olomouc, Votobia 1993
 • Gaarder, Jostein: Sofiin svět. Albatros, Praha 2002