Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Psychologie a sociologie

Předmět psychologie a základy sociologie se na našem gymnáziu učí ve třetím ročníku čtyřletého studia a v septimě víceletého studia. Časová dotace jsou dvě hodiny týdně.

Studenti se ve třetím ročníku seznamují s těmito tématy:

· Člověk jako jedinec
· Podstata lidské psychiky
· Disciplíny psychologie
· Metody používané v psychologii
· Psychické jevy
· Psychické procesy
· Psychické vlastnosti
· Osobnost člověka – charakteristika osobnosti
· Typologie osobnosti
· Vývoj a formování osobnosti v jednotlivých etapách lidského života
· Učení
· Význam celoživotního učení a sebevýchovy
· Zásady duševní hygieny
· Stres a frustrace
· Zvládání náročných životních situací
· Výchova ke zdraví
· Komunikace verbální a neverbální
· Duševní poruchy

Člověk ve společnosti

· Společenská podstata člověka – význam začlenění jedince
· Proces socializace
· Mezilidská komunikace
· Problémy v mezilidských vztazích
· Sociální struktura společnosti – sociální útvary
· Společenské instituce
· Sociální nerovnost
· Sociální mobilita
· Sociální skupiny
· Rodina, manželství, rodičovství, náhradní rodinná péče
· Masmédia
· Druhy lidské činnosti
· Sociální deviace
· Sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita, extremismus)

Doporučená literatura:

· R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie, Praha, Portál 2003
· H. Benesch: Encyklopedický atlas psychologie, LN, Praha 2001
· Denise D. Cumminsová: Záhady experimentální psychologie, Portál, Praha 1998
· O. Čačka: Nástin psychologie I., Paido, Brno 2001
· R. Dawkins: Sobecký gen, Praha, Mladá fronta 1998
· V. J. Drapela: Přehled teorií osobnosti, Praha, Portál 1997
· R. Fischer: Učíme děti myslet a učit se, Praha, Portál 1997
· N. Hayesová: Aplikovaná psychologie, Praha, Portál 2003
· N. Hayesová: Základy sociální psychologie, Praha, Portál 1998, 2000
· M. Hunt: Dějiny psychologie, Praha, Portál 2000
· J. Jandourek: Úvod do sociologie, Praha, Portál 2003
· S. Kratochvíl: Základy psychoterapie, Praha, Portál 2002
· J. Křivohlavý: Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha, Svoboda 1988
· J. Křivohlavý: Konflikty mezi lidmi, Praha, Portál 2002
· J. Křivohlavý: Psychologie zdraví, Praha, Portál 2001
· J. Křivohlavý: Psychologie nemoci, Praha, Grada 2002
· J. Langmeier, D. Krejčířová: Vývojová psychologie, Praha, Grada 1998
· G. LeBon: Psychologie davu, Praha, Kra 1997
· K. Lorenz: Základy etologie, Praha, Academia 1993
· O. Matoušek: Potřebujete psychoterapii?, Praha, Portál 1999
· F. Michel, C. L. Mooreová: Psychobiologie, Praha, Portál 1999
· M. Nakonečný: Encyklopedie obecné psychologie, Praha, Academia 1997
· M. Nakonečný: Motivace lidského chování, Praha, Academia 1996
· M. Nakonečný: Lidské emoce, Praha, Academia 2000
· M. Nakonečný: Psychologie osobnosti, Praha, Academia 1995
· M. Nakonečný: Úvod do obecné psychologie, Academia, Praha 2003
· M. Nakonečný: Základy psychologie, Praha, Academia 1998
· P. Macek: Adolescence, Praha, Portál 2003
· I. Ruisel: Základy psychologie a inteligence, Praha, Portál 2000
· P. Říčan: Cesta životem, Praha, Portál 2004
· P. Říčan: Psychologie osobnosti, Praha, Orbis 1972
· V. Smékal: Pozvání do psychologie osobnosti, Brno, Barrister a Principal 2002
· I. Sobotková: Psychologie rodiny, Praha, Portál 2001
· M. Vágnerová: Vývojová psychologie, Praha, Portál 2000
· Z. Vybíral: Psychologie lidské komunikace, Praha, Portál 2000
· J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie 1., Praha, Portál 1998
· J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie 2., Praha, Grada 2001
· J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie 3., Praha, Grada 2001
· J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie – Sociálna psychológia, Praha, ISV 1997
· I. Yalom: Chvála psychoterapie, Praha, Portál 2003