Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : POLITOLOGIE A PRÁVO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Politologie a právo

Předmět politologie a právo se na našem gymnáziu učí v prvním ročníku čtyřletého a v kvintě víceletého studia. Časová dotace je jedna hodina týdně.

Látka je rozšiřována ve čtvrtém ročníku a oktávě ve 3 hodinovém semináři.

Studenti se v prvním ročníku seznamují s těmito tématy:

1.  Základy práva, jednotlivá právních odvětví, rozdíl mezi občanským soudním jednáním a trestním jednáním.

2.  Právní ochrana (rozliší soudce, státní zástupce, veřejný ochránce práv).

3.  Pracují s pojmem ústava, legislativa, exekutiva, jurisdikce.

4.  Vymezí pojem stát, rozliší znaky demokratického a nedemokratického státu.

Náplň semináře:

Obsahem tohoto volitelného semináře je rozšíření politologického učiva a učiva z práva obohaceného o aktuální témata současné politiky. V tématických celcích mezinárodních vztahů se seznámí se základními mezinárodními organizacemi, dokumenty a aktuálními problémy současného světa. V oblasti práva dojde k rozšíření a prohloubení poznatků z různých právních odvětví . Seminář slouží nejen k přípravě a opakování k maturitní zkoušce, ale též k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Zařazení do učebního plánu

Čtyřleté studium:        1. ročník   (seminář ve 4. ročníku)
Osmileté a šestileté studium:     kvinta     ( seminář v oktávě)

Celkový rozsah výuky

33 vyučovacích hodin

Učebnice

·   Odmaturuj ze společenských věd (Nakladatelství Didaktis, Brno 2003)

·   Ústava České republiky

Doporučená rozšiřující literatura

 • Dahl, R. A.: Demokracie v právním státě (Readers International, Praha 1995)
 • David, R.: Politologie (Nakladatelství Olomouc,2000)
 • David, R.: Ústava ČR. Teorie, srovnání, otázky. (Nakladatelství Olomouc,2000)
 • Fiala,P. - Strmiska,M.: Teorie politických stran (Barrister&Principal,Brno 1998)
 • Gerloch, A. a kol.: Ústavní systém ČR (Prospektrum, Praha 1994)
 • Jirásková, V.: Občan v demokratické společnosti (SLON, Praha 1999)
 • Klíma, M.: Volby a politické strany v demokracii (Radix, Praha 1998)
 • Kroupa, J.: Politologie (MU Brno,1998)  
 • Müller, A.: Úvod do vědy o politice (Lunarion, Praha 1991
 • Novák, M.: Systémy politických stran (SLON, Praha 1997)
 • Trestní zákon (č.65/1994 Sb.), Trestní řád (č.69/1994 sb.)
 • Občanský zákoník (č.47/1992 Sb.)
 • Občanský soudní řád (240/1993 Sb.)
 • Zákon o rodině (č.234/1992 Sb.)
 • Zákoník práce (č.65/1965 Sb.)
 • Eichler, B.a kol.: Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky (Fortuna, Praha 2001)
 • Fiala, J.: Občanské právo (Doplněk, Brno 1993)
 • Filip, J.: Ústavní právo (Masarykova universita, Brno 1993)
 • Jirásková, V.: Občan v demokratické společnosti (SLON, Praha 1999)
 • Havránek, J. a kol.: Základy právní teorie (Masarykova universita, Brno 1992)
 • Hrušáková, M. a kol.: Rodinné právo (Doplněk, Brno 1993)
 • Ryska, R.: Právo pro střední školy (Fortuna, Praha 1997)
 • Schelle, K. a kol.:Základy soukromého práva, Základy veřejného práva (Doplněk, Brno 1993)

Tematické okruhy

 Politologie

·   Typy státu

·   Demokracie

·   Ústava ČR

·   Legislativa

·   Exekutiva

·   Jurisdikce

·   Politické strany

·   Volby, volební právo

·   Volební systémy

·   Samospráva a státní správa (seminář)

·   Lidská práva – historie (seminář

Právo

·   Právní řád ČR

·   Právní vztahy

·   Trestní právo hmotné

·   Trestní právo procesní

·   Občanské právo

·   Dědické právo

·   Pracovní právo

·   Rodinné právo

·   Typy soudních řízení

·   Právní odborníci

  Důležité internetové stránky   

·   www.psp.cz (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR)

·   www.senat.cz (Senát Parlamentu ČR)

·   www.hrad.cz (Prezident ČR a Pražský hrad)

·   portal.gov.cz (Portál veřejné správy ČR)

·   www.volby.cz (Výsledky všech voleb v ČR od r.1994)

·   www.europarl.eu.int/ (Evropský parlament)

·   www.eurodesk.cz/ (EU - Evropská informační služba pro mládež)

·   upol.ff.cuni.cz/ (Ústav politologie Filosofické fakulty UK Praha)

·   kpes.upol.cz/ (Katedra politologie a evropských studií FF UP Olomouc)

·   www.fss.muni.cz (Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno)

·   fmv.vse.cz (Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha )

·   e-polis.cz (Internetový politologický server FSV Plzeň)

·   www.volny.cz/majercik/ (Jak se dostat na mezinárodní vztahy a politologii)

·   www.vlada.cz (Vláda ČR)

·   www.onlinedata.cz/zakony/ (Zákony a vyhlášky)

·   zakony.fin.cz/ (Zákony)

·   www.sbirka.cz/ (Sbírka předpisů ČR)

·   server.juristic.cz/ (Právní oblasti, rady, diskuse, knihy)

·   www.ochrance.cz (Veřejný ochránce práv)

·   portal.justice.cz/ (Oficiální server českého soudnictví)

·   pravniradce.ihned.cz/ (Právní rádce, vyhledávání zákonů, archiv)

·   www.fpr.juristic.cz/ (Právnická fakulta ZČU Plzeň)

·   www.prf.cuni.cz/ (Právnická fakulta UK Praha)