Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Základní informace o projektu

Název projektu: Přechod na komplexní multimediální výuku na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech

Zkrácený název projektu: Multimédia na Gymnáziu Klatovy

Název projektu anglicky: Complex Multimedia Education at Gymnázium Jaroslava Vrchlického in Klatovy

Datum zahájení projektu: 1.12.2011

Datum ukončení projektu: 31.1.2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12./04.0027

Celkový rozpočet projektu: 4 064 287,85 Kč

Struktura financování: 85% ESF, 15% státní rozpočet ČR

Obsah projektu:

Cílem projektu Přechod na komplexní multimediální výuku na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech je modernizace a zkvalitnění výuky na Gymnáziu Klatovy. Výuka bude modernizována prostřednictvím implementace multimediálních materiálů do výuky. Tyto nástroje budou rozšířeny o další aktivity, jako je multimediální maturita a volitelný novinářský kroužek. Multimediální výukové materiály budou využívány při výuce a budou rovněž k dispozici v rámci školního informačního systému k domácí přípravě. Pedagogové klatovského gymnázia budou vyškoleni pro samostatné vytváření materiálů. Projekt bude trvat 14 měsíců a zapojí se do něj 720 studentů. Většina pedagogů bude materiály vytvářet a využívat při výuce.

Cíle projektu

Hlavním cílem práce pedagogických pracovníků klatovského gymnázia je poskytnout studentům kvalitní vzdělání a přípravu na studium na VŠ.Hlavním cílem předkládaného projektu je zkvalitnění a zefektivnění výuky na
Gymnáziu Klatovy prostřednictvím využití moderních multimediálních výukových materiálů.Tohoto cíle hlavního bude dosaženo prostřednictvím následujících cílů dílčích:

 • Vytvoření multimediálních výukových materiálů a jejich zavedení do výuky na Gymnáziu Klatovy.Vytvořené výukové materiály budou sloužit k výuce v hodinách a prostřednictvím školního informačního systému i k domácí
  přípravě.
 • Rozšíření školního informačního systému o prvky e-learningu.Tento systém bude sloužit ke shromažďování vytvořených výukových materiálů a rovněž ke komunikaci mezi studenty a učiteli i mezi studenty navzájem.
 • Aktivní využívání vytvořených výukových materiálů studenty-budou moci ve škole i v rámci domácí přípravy testovat svoje znalosti a získat rychlou zpětnou vazbu,studenti se budou také aktivně podílet na obsahu portálu v
  rámci domácích úkolů a dobrovolné činnosti.
 • Aktivní využití schopnosti ovládat multimédia při maturitě.Učitelé i žáci předvedou svoje schopnosti práce s multimédii při školní části zkoušky.
 • Rozvoj mezipředmětových vztahů-důraz bude kladen zejm. na využití znalostí cizích jazyků při získávání informací v rámci ostatních předmětů a na Environmentální výchovu jako průřezové téma všech přírodovědných
  předmětů.
 • Zavedení novinářského kroužku,který povede studenty k lepší orientaci v médiích a k získání praktických dovedností při vydávání školního časopisu.

Od naplnění těchto cílů si slibujeme zejména lepší konkurenceschopnost našich absolventů při přijímacích zkouškách na VŠ-mimo nabyté znalosti povede používání moderních nástrojů výuky studenty k rozvoji jejich
počítačové gramotnosti.

Vytvořené materiály budou v rámci udržitelnosti nabídnuty i ostatním školám v kraji,které o ně projeví zájem.

Přínosy projektu

Za hlavní přínos předkládaného projektu považujeme jeho komplexnost. Nově vytvořené výukové materiály budou využívány ve všech předmětech, budou mít obdobnou strukturu a některá z témat (environmentální výchova, cizí jazyky, role médií) se budou prolínat materiály do více předmětů.

Inovativnost můžeme spatřovat i v materiálech samotných - materiály budou multimediální, tzn. učitelé i studenti s nimi budou moci aktivně pracovat, budou vzájemně propojeny a budou obsahovat odkazy na internetové stránky apod. Díky zapojení technologie Point Draw budou materiály interaktivní. Učitelé budou vytvářet materiály na míru každé třídě. Proti klasickému výkladu umožňuje použití multimédií ve výuce lepší názornost, zejména
obrazovou. V projektu bychom rádi využili možností, které moderní technologie nabízejí - např. animovaná schémata do přírodovědných oborů, zvukové ukázky v cizích jazycích apod.

Používání těchto pomůcek rovněž zvyšuje prestiž vyučujícího. Studenti ocení, že s nimi učitel komunikuje prostředky moderními a jim blízkými. Sami studenti v anketě provedené v rámci příprav projektu (příloha č. 7)
uvedli, že studium se s pomocí moderních metod stává zábavnějším. Zároveň je nutné aktivní zapojení studentů do výuky a dochází tak ke zlepšení komunikace mezi nimi a učiteli.

Jako další inovativní aspekt vidíme organizaci volitelného novinářského kroužku - studenti se nejen teoreticky, ale zejména prakticky seznámí s úlohou médií v naší době téměř neomezeného přístupu k informacím a naučí se
tyto informace třídit, hodnotit a dále využívat. Prakticky si také vyzkouší, jak získané informace správně prezentovat v rámci školního časopisu.

Dalším přínosem projektu bylo vybudování 10 multimediálních učeben a jedné jazykové počítačové učebny.