Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Zeměpis
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Seminář ze zeměpisu

Studenti s hlubším zájmem o zeměpis si mohou v posledních dvou ročnících studia zvolit seminář ze zeměpisu – v předposledním ročníku 2 hodiny týdně a v posledním ročníku 3 hodiny týdně.

Náplní tohoto semináře je zejména prohloubení a opakování učiva, příprava maturitních okruhů (zeměpis si lze zvolit jako maturitní předmět v profilové části maturitní zkoušky), vlastní příspěvky studentů (referáty, aktuality, seminární práce), samostatná práce s dostupnými materiály, exkurze, přednášky a besedy s odborníky atd. Důraz je kladen zejména na samostatnou tvůrčí činnost a kritické myšlení.

Při tomto semináři se studenti seznámí také s geografickými informačními systémy (GIS) a s aplikací geografie při řešení různých reálných situací.