Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROSTOROVÉ PODMÍNKY A VYBAVENOST ŠKOLY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Prostorové podmínky a vybavenost školy

Gymnázium má v užívání komplex budov včetně tělocvičen a okolních pozemků.

Většina předmětů je vyučována v odborných učebnách, kam se žáci přemisťují ze svých kmenových tříd. Máme k dispozici laboratoře fyziky, chemie, biologie, čtyři počítačové učebny (z toho jednu počítačovou učebnu jazyků a jednu pro výuku matematiky na počítačích), dále posluchárny pro fyziku, chemii a biologii a odborné učebny zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy apod.

Na škole je zřízena centrální knihovna se studovnou, ve které jsou k dispozici počítače s WIFI připojením na internet pro využití studenty v jejich volném čase, síť WIFI nyní pokrývá celou školu, což souvisí i s využíváním tabletů ve výuce takřka všech předmětů. Vybavenost školy učebními pomůckami pro jednotlivé předměty má tradičně velmi dobrou úroveň a je dále zlepšována.

Všechny učebny jsou nyní vybaveny kvalitní multimediální technikou, tedy počítačem a dataprojektorem, což značně zefektivňuje výuku. Škola zařizuje postupně své prostory moderním školním nábytkem.

Na budově byla provedena řada oprav (výměna všech oken, zateplení, fasáda, střecha, rekonstrukce rozvodů a WC ve všech patrech), dokončena je i přístavba tělocvičen a jejich sociálního zázemí a naposled také zásadní rekonstrukce a rozšíření vnějších sportovišť, což zásadně zlepšilo možnosti pro tělesnou výchovu a sport.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ