DOTAZ:

Kolík procent z odvodů z poplatků VHP, které město/obec obdrželo nebo obdrží navíc proti roku 2011, bylo nebo bude na základě dohod a usnesení zastupitelstva města/obce za rok 2012 uvolněno do sportu:

  1. Kolik % z navýšených poplatků VHP (rozdíl mezi r. 2012 a 2011) poskytlo nebo poskytneměsto/obec do sportu za rok 2012?

  2. Kolik % z navýšených poplatků VHP (rozdíl mezi r. 2012 a 2011) poskytlo nebo poskytne město/obec v roce 2012 přímo tělovýchovným jednotám a sportovním klubům působícím ve městě/obci ?

  3. Pokud město/obec nedalo z navýšených finančních prostředků - poplatků VHP do sportu nic, zachovalo alespoň v roce 2012 stejný objem financí do sportu jako v předchozích letech?

 

 

ODPOVĚĎ:

Přehled příjmů z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických zařízení (JTZ):

                                                           Rok 2011                    Skutečnost listopad 2012

Správní poplatky                                   488 tis.                                   5 tis.
Místní poplatek                                  5 582 tis.                                501 tis.
Odvod výtěžku v roce                          685 tis.                                406 tis.
Odvod z loterií (nově od r. 2012)             0                                   9 549 tis.   

Celkem                                              6 755 tis.                             10 461 tis.

Město Klatovy vytváří ve svém rozpočtu peněžní fond „Fond dotací“, ze kterého schvaluje Rada a Zastupitelstvo města poskytnutí příspěvků na podporu sportovních a kulturních aktivit mládeže do 18-ti let formou dotací na pravidelnou činnost kulturních a sportovních organizací, vypsáním  grantů a dále poskytnutím mimořádných dotací (bez věkového omezení) .

Dle těchto zásad bylo v r. 2011 vyplaceno na tělovýchovnou a zájmovou činnost 5 100 tis. Kč, do konce listopadu 2012 bylo vyplaceno 5 700 tis. Kč.

Z těchto údajů vyplývá odpověď na Vaše otázky:

  1. Město získalo proti roku 2011 o 3 706 tis. vyšší příjmy z VHP a JTZ a v roce 2012 vyplatilo již 5 700 tis. na tělovýchovnou a zájmovou činnost.

  2. Příspěvky jsou poskytovány přímo tělovýchovným jednotám a sportovním klubům působícím na území města Klatov, stejně tak příspěvky na pravidelnou činnost jsou poskytnuty podle počtu členů bydlících v územním obvodu města Klatov.

  3. Město poskytlo v letošním roce celkem 5 700 tisíc Kč do sportu, což je o 600 tisíc Kč více, než v roce loňském.