DOTAZ:

V souvislosti s uzavírkou částí ulice Koldinova a Pod Koníčky, kde se provádí rekonstrukce inženýrských sítí Vás žádáme jako majitelé domu v ulici Pod Koníčky, ve kterém je prodejna potravin Spar a další dvě provozovny o písemné závazné sdělení informací podle zákona č. 106/1999 Sb. :

1. Do kterého data je plánováno uzavření stávajících částí ulic.

2. Které firmy se na výstavbě podílejí, jaké mají smluvní termíny k dokončení svých prací a jaká je s nimi smluvně sjednána penalizace pro případ nedodržení termínů.

3. Jaké další úseky ulic Pod Koníčky a Koldinova plánujete uzavřít, ve kterou dobu a proč.

4. Jak bude zajištěn nepřetržitý průjezd k prodejně Spar pro zásobování. Denně je nutno umožnit příjezd mnoha nákladním vozidlům. 

 

ODPOVĚĎ:

Investorem stavby rekonstrukce silnice je Krajský úřad Plzeňského kraje v zastoupení Správou a údržbou silnic Klatovy. Investorem rekonstrukce inženýrských sítí jako jsou vodovod, kanalizace a teplovod, chodníků, veřejného osvětlení a přilehlých ploch je město Klatovy.

Rekonstrukci vodovodu a kanalizace provádí firma ŠVaK a.s. Klatovy-termín provedení je dle smlouvy do 25.4.2006. Rekonstrukci horkovodu provádí firma K H Kinetik Klatovy-stavba je již provedena. Rekonstrukci silnice, chodníků, VO a přilehlých ploch provádí firma Silnice Klatovy a.s.-termín provedení do 10.8.2006. S každou firmou je sepsána samostatná smlouva o dílo a v případě nedodržení termínu dokončení díla zaplatí firma pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla za každý den prodlení.

Město Klatovy několik let připravuje finančně i technicky velice náročnou investiční akci s názvem Klatovy-čisté město. Tato akce obnáší rekonstrukci a novou výstavbu kanalizačních a vodovodních řadů ve cca 27 ulicích po celém městě Klatovy a v dalších ulicích v integrovaných obcích, jako jsou Luby, Štěpánovice, Sobětice, Tajanov, Kal.

V současné době probíhá podruhé výběrové řízení na dodavatele stavby akce Klatovy-čisté město. Předpokládá se, že dodavatel bude vybrán v měsíci srpnu a vlastní práce budou zahájeny pravděpodobně v měsíci září nebo říjnu tohoto roku.

Součástí této velké akce je i rekonstrukce kanalizačního řadu v ulici Pod Koníčky, která v části cca 50 m zasahuje do rekonstrukce silnice a rekonstrukce vodovodu. Termín dokončení bude závislý též na klimatických podmínkách a proto Vám jej v současné době při nejlepší vůli nemůžeme sdělit.

Uvědomujeme si, že Vám uzavírka Koldinovy ulice může způsobovat nepříjemnosti. Zásobování domu čp. 567/II je ale po celou dobu uzavírky zabezpečeno.

Rekonstrukce silnice a chodníků se bude provádět od vjezdu na protilehlé parkoviště. Jsme připraveni před prováděním tohoto úseku výstavby s Vámi jednat o možném způsobu zásobování prodejen.