DOTAZ:

Žádám tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 106/1999 5b., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací týkající se „Sazebníku za omezené užívání nemovitosti, při vzniku majetkové újmy v souvislosti s umístěním inženýrských sítí a jiného vedení a staveb do pozemních komunikaci nebo veřejně přístupných pozemku" Schváleného Radou města na jejím zasedáni dne 09.12.2008 usnesením č. 565/24 a platného počínaje dnem 01.01.2009, a to konkrétně o poskytnutí informace:

1) Za jaké časové období jsou stanovené sazby vyžadovány (např. za každou započatou hodinu, den, týden, měsíc, rok či jiné určité či neurčité období). Jedná-li se o sazby pro neurčité období, žádám o sdělení, zda jsou závazné pouze pro Město Klatovy nebo i pro jeho případné právní nástupce ve vlastnictví dotčených pozemků.

 

2) Zda sazby schválené tímto sazebníkem jsou v nějakém vztahu k úhradám (cenám) stanoveným v Nařízení města Klatov č. 1/2008 o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov ve zněni Nařízeni města Klatovy č. 2/2008, kterým se mění nařízení č. 1/2008 o státní silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov, a pokud ano, tak v jakém.

 

ODPOVĚĎ:

1) Sazby dle zmiňovaného sazebníku jsou stanoveny pro ukládání sítí do pozemků ve vlastnictví Města Klatovy jako jednorázové náhrady na celou dobu existence sítě. V případě požadavku majitele inženýrské sítě je rovněž zřizováno odpovídající věcné břemeno.

Uvedené sazby jsou schválené Radou města Klatov a vztahují se na pozemky ve vlastnictví města. Při případném převodu vlastnického práva k zatíženému pozemku nabyvatel přebírá pozemek ve stavu, v jakém se při převodu nachází, tj. včetně případného omezení spočívajícího v uložení sítě.

 

2) Tento Sazebník nemá žádný vztah k Nařízení č. 1/2008 ani k Nařízení č. 2/2008 o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území Města Klatovy