DOTAZ:

Jako vlastníci p.p. č. 3225/21 v k. ú. Klatovy, žádáme, dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zněni, o poskytnutí následujících informací:

 

ODPOVĚĎ:  

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), na základě Vaší žádosti sděluje, že na pozemek parc.č. 3225/10 k.ú. Klatovy, ze kterého byl později oddělen mimo jiné i pozemek ve Vašem vlastnictví včetně pozemku pro komunikaci parc.č. 3225/22 k.ú. Klatovy, bylo zdejším stavebním úřadem vydáno stavební povolení na hrubé terénní úpravy, opěrné zídky a přístupové komunikace pro 12 rodinných domů. Stavební povolení bylo vydáno dne 18.12.2000 s právní mocí ke dni 20.1.2001.