DOTAZ:

směrnice o zveřejňování rozpočtu a souvisejících dokumentů

ODPOVEĎ

Město se řídí při vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem a při kontrole hospodaření Směrnicí č. 7 a její přílohou .

 

DOTAZ:

směrnice pro vyřizování žádosti podaných dle InfZ

ODPOVEĎ

Při vyřizování žádostí podaných dle zák. č. 106/1999 Sb. se postupuje dle Pravidel pro zajištění přístupu k informacím dle tohoto zákona .

 

DOTAZ:

rozpočtový výhled dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRPÚR") a jakou metodu rozpočtování používáte

ODPOVEĎ

Město má zpracovaný rozpočtový výhled, který je každoročně aktualizován. V současné době je rozpočtový výhled na r. 2008-20012 a je zveřejněn na www stránkách města. Způsob rozpočtování stanoví Směrnice č. 7.

 

DOTAZ:

jaký uplatňujete způsob zveřejňování návrhu rozpočtu (např. úřední deska, webové stránky obce atd.) ve smyslu § 11 odst. 3 ZRPÚR

ODPOVEĎ

Návrh rozpočtu město zveřejňuje na úřední desce a na webových stránkách města, (bod 3.2. Směrnice č. 7)

 

DOTAZ:

jaký je způsob přijímání připomínek občanů k návrhu rozpočtu, podané dle § 11 odst. 3 ZRPÚR; pokud je tento proces ošetřen směrnicí, žádáme její zaslání případně odkaz na webové stránky

ODPOVEĎ

Připomínky občanů je možno přijímat písemně, telefonicky nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Směrnice zaslána žadateli.

 

DOTAZ:

jaké další dokumenty související s přípravou, schvalováním a plněních rozpočtu zveřejňujete a jakou formou

ODPOVEĎ

S podkladovými dokumenty pro sestavení rozpočtu města je seznámena finanční komise jako orgán Rady města a finanční výbor jako orgán Zastupitelstva města a jsou k dispozici na finančním odboru. Usnesení Zastupitelstva o schvalování rozpočtu a hospodaření podle něj je zveřejňováno na webových stránkách města a úřední desce MěÚ.

 

DOTAZ:

jakým způsobem se realizuje přezkoumání hospodaření dle § 42 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, dále jaké byly výsledky tohoto přezkoumání v letech 2001-2007 a zda jsou výsledky tohoto přezkoumání zveřejněny

ODPOVEĎ

Přezkoumání hospodaření obce je zajištěno od r. 2002 smluvně auditorem a výsledná zpráva je součástí závěrečného účtu města. Přezkum hospodaření města za rok 2001 prováděl Okresní úřad Klatovy. Kromě roku 2002 a 2005, kdy byly zjištěny drobné nedostatky, které nebyly porušením rozpočtové kázně, byly všechny ostatní roky bez nedostatků.

Dokladem dobrého hospodaření města je i udělený rating firmou Moodys Investors ServiceAa l.cz" se stabilním výhledem.

 

DOTAZ:

zda zveřejňujete zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru a pokud ano, jakým způsobem

ODPOVEĎ

Zápisy zjednání finančního a kontrolního výboru jsou zveřejňovány na Zastupitelstvu města .

 

DOTAZ:

zda přidělilo město Klatovy v posledních čtyřech letech dotaci (neinvestiční i investiční transfer) některému podnikatelskému subjektu a pokud ano, zda jsou informace o dotacích zveřejňovány

ODPOVEĎ

Dotace pro podnikatelské subjekty nebyly poskytnuty.

 

DOTAZ:

jak je vyhodnocována účelnost, hospodárnost a efektivnost dotačních titulů (dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) a zda existuje na přidělování dotací interní směrnice

ODPOVEĎ

Pro poskytování dotací má město schváleny Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Klatov v oblasti kultury a sportu. Vyúčtování a účelnost použití poskytnutých dotací kontroluje pracovnice vnitřní kontroly.