DOTAZ:

1) Podle jaké právní úpravy postupuje úřad při vyřizování podnětů občanů, týkajících se případné korupce související s činností úřadu (dále jen „podnětů“).

2) Pokud úřad při vyřizování podnětů postupuje i podle jiných než obecně závazných právních norem, zda a jakým způsobem se mohou občané s těmito právními normami   seznámit.

3) Který útvar, případně které útvary podněty vyřizují.

4) Jaké je funkční zařazení pracovníků vyřizujících podněty v rámci daného útvaru.

5) Zda úřad přijímá k vyřízení podněty zaslané elektronickou poštou.

6) Zda úřad přijímá k vyřízení podněty podané ústně.

7) Zda úřad přijímá k vyřízení anonymní podněty.

8) Zda a jakým způsobem úřad potvrdí občanovi přijetí jeho podnětu.

9) Zda a jakým způsobem úřad informuje občana o vyřízení jeho podnětu.

10) Zda a jakým způsobem úřad garantuje zachování důvěrnosti autora podnětu. 

 

ODPOVĚĎ:

ad 1) a 2)

Při vyřizování podnětů od občanů postupuje úřad podle obecně závazných právních norem s možností využití interních pravidel úřadu pro vyřizování stížností. Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách městského úřadu.

ad 3)

Podněty tohoto druhu řeší kancelář starosty města.

ad 4)

Vedoucí odboru, vedoucí kanceláře starosty města.

ad 5), 6), 7)

Úřad přijímá každý podnět bez rozdílu formy podání.

ad 8)

Písemnou  formu podání podnětu potvrzením fotokopie podacím razítkem, ústní formu podání  fotokopií sepsaného protokolu s datem a podpisem odpovědného úředníka, anonym bez potvrzení.

ad 9)

Písemným oznámením o výsledku šetření.

ad 10)

Každý pracovník úřadu svým podpisem potvrdil mlčenlivost o věcech v úředním styku.