SBĚRNÝ DVŮR | Odpadové hospodářství Klatovy

SBĚRNÝ DVŮR
Cesta: Titulní stránka > Sběrný dvůr

Nabídka

Kontakty

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
ul. Dr. Sedláka 782
339 01 Klatovy IV

Tel. 376 312 034
Email: ohmk@cbox.cz

Sběrný dvůr
ul. Dr. Sedláka 782
339 01 Klatovy

Sběrný dvůr

ul. Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy (výjezd z Klatov směr Tajanov)

Provozní doba:

Období:

duben - říjen

listopad - březen

pondělí – pátek

12:00 – 19:00

11:00 – 18:00

sobota

14:00 – 19:00

11:00 – 17:00

neděle

14:00 – 20:00

14:00 – 17:00


Pro koho je sběrný dvůr určen:

Sběrný dvůr je určen pro občany města Klatovy, tj. fyzické nepodnikající osoby.

Poznámka:

Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu (viz § 17 odst.6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Ve sběrném dvoře lze bezúplatně odložit níže uvedené odpady:

Číslo odpadu

Druh odpadu

13 01 10*

Nechlorované hydraulické oleje

13 01 13*

Jiné hydraulické oleje

13 02 05*

Nechlorované minerální převodové a mazací oleje

13 02 08*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 08 02*

Jiné emulze

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 04

Kovové obaly

15 01 05

Kompozitní obaly

15 01 07

Skleněné obaly

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály ( včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 03

Pneumatiky

16 05 07*

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08*

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 06 01*

Olověné akumulátory

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13*

Rozpouštědla

20 01 14*

Kyseliny

20 01 15*

Zásady

20 01 17*

Fotochemikálie

20 01 19*

Pesticidy

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 29*

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 31*

Nepoužitelná cytostatika

20 01 33*

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 35*

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 01 99

Další frakce jinak blíže neurčené

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02

Zemina a kameny

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené


Poznámka:

1. Odpady označené „*“ jsou dle Katalogu odpadů řazeny jako odpady nebezpečné.

2. Seznam odpadů, které lze na sběrném dvoře odevzdat, byl převzat včetně katalogových čísel odpadů, z rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí, č.j. ŽP/3843/13 ze dne 13.5.2013, kterým byl provozovateli sběrného dvora udělen souhlas k provozu zařízení a souhlas s provozním řádem zařízení dle zákona o odpadech.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava - turistické informace, tipy na výlety, ...