STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : OBRÁBĚČ KOVŮ- TEXT

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

OBRÁBĚČ KOVŮ

Název oboru:
Obráběč kovů

Kód oboru:


23-56-H/01
Určeno pro:
absolventy základní školy
Délka a forma vzdělávání:
roky, denní studium
Ukončení studia:
závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Školní vzdělávací program:
Obráběč kovů
Zdravotní způsobilost: je vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - zdravotní omezení
  podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, příloha č. 2, odst. 1, 3, 5, 7a, 9a, 19


Zaměření oboru:

 • příprava na činnosti v různých technologiích strojního obrábění,

 • nastavení, obsluha a údržba základních druhů obráběcích strojů,

 • obsluha a řízení procesu obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením,

 • kontrola a údržba pracovních nástrojů.Získané vědomosti a dovednosti:

 • čte výkresovou a technologickou dokumentaci,

 • rozlišuje obráběné materiály podle platných norem, zná jejich vlastnosti z hlediska obrobitelnosti,

 • určuje vhodný druh a typ stroje pro výrobu na základě pracovních podkladů, provádí jeho seřízení, obsluhu a běžnou údržbu,

 • upíná obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost a způsob obrábění,

 • podle stanoveného postupu výroby vybírá a používá nástroje, měřidla a měřicí pomůcky, pomocné a pracovní prostředky,

 • nastavuje řezné podmínky obráběcího stroje a obrábí součásti na základních druzích konvenčních obráběcích strojů nebo na číslicově řízených obráběcích strojích,

 • kontroluje rozměry, jakost a další parametry obráběných součástí,

 • ovládá a používá odbornou terminologii,

 • dodržuje stanovené normy a předpisy související se zajištěním kvality výrobků a služeb zavedených na pracovišti,

 • chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků,

 • zná a dodržuje základní právní a hygienické předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevenci.Pracovní uplatnění absolventa: 

 • ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech,

 • univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař,

 • obsluha číslicově řízených obráběcích strojů,

 • obsluha a běžná údržba obráběcích strojů.

 

 
Na základě rozhodnutí Plzeňského kraje (zřizovatel příspěvkových organizací) č. 727/11 ze dne 7. března 2011 došlo s účinností od 1. července 2012 ke sloučení příspěvkových organizací Integrované střední školy, Klatovy, Voříškova 823 se Střední průmyslovou školou, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362.

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, jako nástupnická škola, přebírá všechny dokumenty v plném znění a grafické podobě, v jaké byly pro daný obor vytvořeny na ISŠ Klatovy a uveřejňuje je v této podobě.

KE STAŽENÍ
ŠVP - Obráběč kovů od 1.9.2023 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,45 MB]
Učební plán Obráběč kovů od 1.9.2023 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 184 KB]
ŠVP - Obráběč kovů od 1.9.2021 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,45 MB]
Učební plán Obráběč kovů od 1.9.2021 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 184 KB]
ŠVP - Obráběč kovů od 1.9.2016 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,34 MB]
Učební plán Obráběč kovů od 1.9.2016 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 29 KB]


Zobrazení nejnovějšího učebního plánu podle ŠVP - Obráběč kovů od 1.9.2023

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin

1

2

3

celkem

A. Povinné vyučovací předměty• Český jazyk a literatura

2

2

2

6

• Německý jazyk / Anglický jazyk

2

2

2

6

• Občanská nauka

1

1

1

3

• Matematika

2

1,5

1,5

5

• Základy přírodních věd

1

1

0

2

• Fyzika

1

1

0

2

• Tělesná výchova

1

1

1

3

• Informační a komunikační technologie

1

1

2

4

• Ekonomika

0

1

1

2

• Technická dokumentace

2

1

1,5

4,5

• Strojírenská technologie

1,5

1,5

0

3

• Strojnictví

1

1,5

2

4,5

• Technologie

2

2

2,5

6,5

• Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem týdně

32,5

32,5

31,5

96,5


B. Nepovinné vyučovací předměty• Cvičení z českého jazyka

0

0

1

1

• Cvičení z cizího jazyka

0

0

1

1

• Cvičení z matematiky

0

0

1

1

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ