STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : STROJNÍ MECHANIK - TEXT

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

STROJNÍ MECHANIK

Název oboru:
Strojní mechnik

Kód oboru:


23-51-H/01
Určeno pro:
absolventy základní školy
Délka a forma vzdělávání:
roky, denní studium
Ukončení studia:
závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Školní vzdělávací program:
Zámečník
Zdravotní způsobilost: je vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - zdravotní omezení
  podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, příloha č. 2, odst. 1, 3, 7a, 19.


Zaměření oboru:

 • ruční a strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí podle technologické dokumentace,

 • montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení,

 • svařování plamenem, elektrickým obloukem, v ochranné atmosféře.Získané vědomosti a dovednosti:

 • ovládá základní úkony ručního a strojního zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním,

 • volí a používá stroje, nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky,

 • používá potřebné nástroje, nářadí, stroje a zařízení umožňující a usnadňující manipulaci s částmi strojů a konstrukcí,

 • měří a kontroluje rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, strukturu povrchu součástí,

 • pracuje se strojírenskými výkresy, schématy, technickými normami a další technickou a technologickou dokumentací,

 • demontuje a znovu sestavuje stroje, strojní zařízení, kovové konstrukce apod.,

 • provádí drobné úpravy náhradních součástí,

 • zvládá základy řezání kyslíkem,

 • zvládá základy svařování elektrickým obloukem (111, 135) a plamenem (3), stehuje a svařuje jednoduché konstrukce,

 • získá odbornou způsobilost pro svařování v ochranné atmosféře – třítýdenní kurz ZK 135 W01.Pracovní uplatnění absolventa: 

 • samostatná činnost v oblasti strojní výroby,

 • zhotovování a sestavování jednotlivých součástí a funkčních celků ve strojírenské výrobě, v opravárenských provozech,

 • obsluha strojů a zařízení,

 • po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do oborů nástavbového studia pro absolventy tříletých učebních oborů.

 

 
Na základě rozhodnutí Plzeňského kraje (zřizovatel příspěvkových organizací) č. 727/11 ze dne 7. března 2011 došlo s účinností od 1. července 2012 ke sloučení příspěvkových organizací Integrované střední školy, Klatovy, Voříškova 823 se Střední průmyslovou školou, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362.

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, jako nástupnická škola, přebírá všechny dokumenty v plném znění a grafické podobě, v jaké byly pro daný obor vytvořeny na ISŠ Klatovy a uveřejňuje je v této podobě.

KE STAŽENÍ
ŠVP - Strojní mechanik od 1.9.2023 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,32 MB]
Učební plán Strojní mechanik od 1.9.2023 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 356 KB]
ŠVP - Strojní mechanik od 1.9.2021 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,32 MB]
Učební plán Strojní mechanik od 1.9.2021 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 356 KB]
ŠVP - Strojní mechanik od 1.9.2016 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,30 MB]
Učební plán Strojní mechanik od 1.9.2016 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 29 KB]


Zobrazení nejnovějšího učebního plánu podle ŠVP - Zámečník od 1.9.2021

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin

1

2

3

celkem

A. Povinné vyučovací předměty• Český jazyk a literatura

2

2

2

6

• Německý jazyk / Anglický jazyk

2

2

2

6

• Občanská nauka

1

1

1

3

• Matematika

2

1,5

1,5

5

• Základy přírodních věd

1

1

0

2

• Fyzika

1

1

0

2

• Tělesná výchova

1

1

1

3

• Informační a komunikační technologie

1

1

2

4

• Ekonomika

0

1

1

2

• Technická dokumentace

2

1

1,5

4,5

• Strojírenská technologie

1,5

1,5

0

3

• Strojnictví

1

1,5

2

4,5

• Technologie

2

2

2,5

6,5

• Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem týdně

32,5

32,5

31,5

96,5


B. Nepovinné vyučovací předměty• Cvičení z českého jazyka

0

0

1

1

• Cvičení z cizího jazyka

0

0

1

1

• Cvičení z matematiky

0

0

1

1

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ