STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : MECHANIK OPRAVÁŘ MOT. VOZ - TEXT

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Název oboru:
Mechanik opravář motorových vozidel
Kód oboru:
23-68-H/01
Určeno pro:
absolventy základní školy
Délka a forma vzdělávání:
roky, denní studium
Ukončení studia:
závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Školní vzdělávací program:
Automechanik
Zdravotní způsobilost: je vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - zdravotní omezení
  podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, příloha č. 2, odst. 1, 3, 7a, 9a, 19.

Zaměření oboru:

 • oprava silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků,

 • demontáž, kontrola a opravy jednotlivých částí a jejich montáže,

 • obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí,

 • získání řidičského oprávnění skupiny B nebo C.Získané vědomosti a dovednosti:

 • identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich agregátů a prvků s využitím měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení,

 • volí a nahrazuje vhodné součástky, elektronické prvky, tekutinové a kinematické mechanismy používané ve vozidlech,

 • orientuje se v technické dokumentaci a schématech obsažených v servisní dokumentaci, zpracovává příjmovou a následnou dokumentaci,

 • ovládá základní úkony ručního a strojního zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním,

 • kontroluje tvar, rozměry, uložení, elektrické hodnoty, parametry, jakost provedených prací,

 • dodržuje stanovené a bezpečné technologické postupy pro demontáž, montáž a opravy agregátů vozidel a jejich částí,

 • provádí předepsané záruční, pozáruční prohlídky, běžné a středně náročné opravy,

 • provádí funkční zkoušky vozidel, jejich skupin a podskupin,

 • volí a správně aplikuje prostředky určené k ochraně povrchů součástí.Pracovní uplatnění absolventa: 

 • samostatné činnosti v oblasti údržby, diagnostiky a oprav silničních motorových vozidel,

 • ve strojírenské výrobě, v opravárenských provozech, servisech, stanicích měření emisí a technické kontroly a ve firmách poskytujících asistenční služby motoristům,

 • řidič osobních, dodávkových a nákladních vozidel (řidičské oprávnění skupiny C),

 • v oblasti distribuce a prodeje automobilů, provozních hmot, náhradních dílů a příslušenství automobilů,

 • v malých autoopravnách, pneuservisech,

 • po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do oborů nástavbového vzdělávání pro absolventy tříletých učebních oborů.


 

 

 

 

 

 

 
Na základě rozhodnutí Plzeňského kraje (zřizovatel příspěvkových organizací) č. 727/11 ze dne 7. března 2011 došlo s účinností od 1. července 2012 ke sloučení příspěvkových organizací Integrované střední školy, Klatovy, Voříškova 823 se Střední průmyslovou školou, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362.

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, jako nástupnická škola, přebírá všechny dokumenty v plném znění a grafické podobě, v jaké byly pro daný obor vytvořeny na ISŠ Klatovy a uveřejňuje je v této podobě.

KE STAŽENÍ
ŠVP - Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2023 Školní vzdělávací program - podrobné info o studiu daného oboru [pdf; 1,56 MB]
Učební plán Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2023 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 187 KB]
ŠVP - Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2021 Školní vzdělávací program - podrobné info o studiu daného oboru [pdf; 1,56 MB]
Učební plán Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2021 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 187 KB]
ŠVP - Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2016 Školní vzdělávací program - podrobné info o studiu daného oboru [pdf; 1,52 MB]
Učební plán Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2016 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 30 KB]


Zobrazení nejnovějšího učebního plánu podle ŠVP - Automechanik od 1.9.2021

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin

1

2

3

celkem

A. Povinné vyučovací předměty• Český jazyk a literatura

2

2

1

5

• Německý jazyk / Anglický jazyk

2

2

2

6

• Občanská nauka

1

1

1

3

• Matematika

2

1,5

1,5

5

• Základy přírodních věd

1

1

0

2

• Fyzika

1

1

0

2

• Tělesná výchova

1

1

1

3

• Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

• Ekonomika

0

1

1

2

• Elektrotechnika

0

1

2

3

• Strojnictví

1

0

0

1

• Strojírenská technologie

1

0

0

1

• Technická dokumentace

1

0

0

1

• Automobily          

1,5

2,5

2,5

6,5

• Opravárenství a diagnostika

1,5

2,5

2,5

6,5

• Řízení motorových vozidel

0

0

2

2

• Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem týdně

32

32,5

32,5

97


B. Nepovinné vyučovací předměty• Cvičení z českého jazyka

0

0

1

1

• Cvičení z cizího jazyka

0

0

1

1

• Cvičení z matematiky

0

0

1

1

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ