STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : STROJÍRENSTVÍ - TEXT

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

STROJÍRENSTVÍ

Název oboru:
Strojírenství

Kód oboru:


23-41-M/01
Určeno pro:
absolventy základní školy
Délka a forma vzdělávání:
roky, denní studium
Ukončení studia:
maturitní zkouška
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitou
Školní vzdělávací program:
Strojírenství
Zdravotní způsobilost: není vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - zdravotní omezení
  podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, příloha č. 2.


Zaměření oboru:

 • počítačové CAD/CAM systémy orientované na práci s 2D výkresy a 3D modely,

 • programování a obsluha CNC strojů.Získané vědomosti a dovednosti:

 • všeobecné vzdělání (český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie v rozsahu požadavků státní maturitní zkoušky,

 • odborné vzdělání pro úspěšné vykonání profilové části maturitní zkoušky,

 • programování a obsluha CNC strojů pro soustružení a frézování,

 • využívání výpočetní techniky v oblasti konstruování (AutoCAD, CAD/CAM systémy),

 • znalost MS office,

 • navrhování strojních součástí a funkčních sestav,

 • práce na konvenčních strojích pro třískové obrábění,

 • základy elektrotechniky, automatizace, elektropneumatiky,

 • základy ekonomiky,

 • měření v oblasti kontroly a řízení jakosti,

 • komunikace ve zvoleném cizím jazyce.Pracovní uplatnění absolventů: 

 • na zahraničním trhu práce – v současné době je vysoká poptávka po absolventech oboru strojírenství (viz Německý úřad práce v Plzni, inzeráty v tisku),

 • na domácím trhu práce - v konstrukční i technologické přípravě výroby, kreslení v CAD systémech, programování a práce na CNC strojích,

 • studium na vysokých školách technického směru,

 • studium na vyšších odborných školách.KE STAŽENÍ
ŠVP - Strojírenství od 1.9.2016 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,36 MB]
Příloha č. 1 k ŠVP - Strojírenství od 1.9.2016 Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu platná od školního roku 2020/21
ŠVP - Strojírenství od 1.9.2019 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,4 MB]
Příloha č. 1 k ŠVP - Strojírenství od 1.9.2019 Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu platná od školního roku 2020/21
ŠVP - Strojírenství od 1.9.2021 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,5 MB]
Učební plán Strojírenství od 1.9.2016 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 296 KB]
Učební plán Strojírenství od 1.9.2019 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 284 KB]
Učební plán Strojírenství od 1.9.2021 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 444 KB]


Zobrazení nejnovějšího učebního plánu podle ŠVP - Strojírenství od 1.9.2021

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin

1

2

3

4

celkem

A. Povinné vyučovací předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
• Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

• Cizí jazyk (anglický nebo německý)

4

3

3

4

14

• Občanská nauka

1

1

1

-

3

• Dějepis

2

-

-

-

2

• Matematika

5

3

3

4

15

• Fyzika

2

2

-

-

4

• Chemie

2

-

-

-

2

• Tělesná  výchova

2

2

2

2

8

• Informační a komunikační technologie

2

2

-

2

6

• Ekonomika

-

3

-

-

3

Odborné předměty
• Technické kreslení

4

-

-

-

4

• Mechanika

2

3

2

-

7

• Konstruování pomocí počítače

-

1

2

2

5

• Strojírenská technologie

2

2

2

2

8

• Technologické cvičení

-

-

1

2

3

• Kontrola a měření

-

-

2

2

4

• Programování CNC strojů

-

1

1

-

2

• Stavba a provoz strojů

-

3

2

4

9

• Konstrukční cvičení

-

2

2

2

6

• Automatizace

-

-

3

-

3

• Praxe na CNC strojích

-

-

3

2

5

• Praxe

2

2

-

-

4

Celkem týdně

33

32

32

31

128B. Nepovinné vyučovací předměty
• Matematický seminář (příprava na vysoké školy)

-

-

-

1

1

• Konverzace z (anglického, německého) jazyka

-

-

1

1

2

• Počítačové konstruování

-

-

1

1

2

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ