STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : PRONÁJEM TĚLOCVIČNY

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY


kontaktní osoba: Hana Příborská
adresa: nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy
tel.: 376 310 000, 731 410 949
e-mail: hpriborska[zavináč]spskt..cz

uctarna[zavináč]spskt..cz

Závazné podmínky pro využití tělocvičny a šaten


Definice poskytnutí služby

Poskytnutím služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou se rozumí poskytnutí prostor tělocvičny včetně sociálního zázemí k využití pro sport s tím, že celé prostory, včetně sociálního zázemí, mohou být poskytnuty k užití i ostatním uživatelům.

Předmět k využívání

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (poskytovatel) propůjčuje pro účely tělesné výchovy a sportu svoje zařízení - tělocvičnu, včetně šatny, chodby a sociálního zařízení organizaci příp. soukromé osobě, a to na základě „Smlouvy o využití tělocvičny a šaten“. Tělocvična se nachází v areálu školy na nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy.

Objednávání prostor

Objednávky na využití tělocvičny soustřeďuje, eviduje a vyřizuje hospodářské oddělení – hospodářka školy. Objednávky lze uskutečňovat osobně v kanceláři na nábřeží Kpt. Nálepky 362, telefonicky, případně zasílat v elektronické podobě na adresu sekretariat@spskt.cz. Hospodářka školy prověří možnosti využití tělocvičny a uzavře smlouvu o využití tělocvičny a šaten. Smlouvu je za poskytovatele oprávněn podepisovat ředitel školy. Po uzavření smlouvy je finanční účetní vystavena faktura.

Uživatel může zrušit potvrzenou objednávku písemně nebo elektronicky, nejpozději 2 pracovní dny před smluvním termínem využívání, jinak nebude možno objednávku zrušit a objednateli bude účtována smluvená cena v plné výši. V případě již podepsané smlouvy se výpověď řídí příslušnými smluvními ustanoveními.

Podmínky využívání

Před zahájením využívání je uživatel povinen určit osobu starší 18 let odpovědnou za řádné převzetí a předání propůjčeného zařízení a vybavení. Tato je uvedena ve smlouvě a odpovídá za cvičence, jejich poučení o BOZP a podmínkách pronájmu, chování a za to, že se pohybují pouze ve vymezených prostorách (tělocvičně, přístupových cestách, šatně, sociálním zařízení). Při odchodu kontroluje pořádek ve všech užívaných prostorách, vypnutí elektřiny a uzamčení místností. V případě využívání soukromými osobami bere tuto odpovědnost na sebe osoba, která smlouvu uzavírá.

Vstup do prostor sociálního zázemí tělocvičny je povolen nejdříve 10 minut před začátkem sjednaným ve smlouvě. Po skončení doby sjednané ve smlouvě je nutné tento prostor do 15 minut opustit. Smluvní využití tělocvičny začíná a končí dle sjednané doby, do které je započítána případná příprava a úklid sportovního vybavení. V jinou dobu není uživateli přístup do uvedených prostor povolen.

Nezletilé osoby mohou vstupovat do prostor tělocvičny pouze v doprovodu a pod dohledem zletilé osoby pověřené uživatelem.

Uživatel zabezpečí, že všichni zúčastnění sportovci budou používat pouze čistou obuv určenou pro sálové sporty. Doprovod a diváci budou používat návleky nebo čisté přezůvky. V případě znečištění nebo poškození podlahy uživatel uhradí náklady spojené s čištěním případně opravou podlahy.

Uživatel je povinen se seznámit se stavem tělocvičny před započetím využívání. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy při sportu. Veškeré zde prováděné činnosti jsou provozovány na vlastní nebezpeční a poskytovatel nenese odpovědnost za vzniklé úrazy. Zdravotnické zabezpečení si zajišťuje uživatel v plném rozsahu sám. Pro ošetření po úrazu je možné použít příruční lékárničku. Každé poranění je uživatel povinen evidovat, případné zdroje úrazu je pak povinen hlásit školníkovi. Pro tísňová volání je v tělocvičně k dispozici telefon. Uživatel je dále povinen dodržovat hygienické předpisy, předpisy na ochranu majetku a počínat si tak, aby ke škodám na zdraví ani na majetku nedocházelo. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé uživateli během užívání tělocvičny, ať se jedná o škody na zdraví nebo škody na majetku. Veškeré tyto škody je uživatel povinen hradit zvlastních prostředků.

Uživatel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku a je povinen uhradit tyto finančně nebo uvedením do původního stavu. Veškerý propůjčený majetek a prostory je povinen udržovat v pořádku a po ukončení činnosti je uvést do původního stavu, včetně uklizení tělocvičného nářadí.

Uživatel se zavazuje využívat pouze prostory, které jsou předmětem smlouvy, a to výhradně ve sjednané době. V případě překročení této doby bude uživateli účtována každá další i započatá hodina v plné výši dle platné ceny. Nerespektování tohoto bodu může mít za následek okamžité vypovězení smlouvy o využití tělocvičny a šaten ze strany poskytovatele.

Uživatel je povinen dodržovat úsporná opatření v odběru energie a vody.


Cenové a platební podmínky

Výše poplatku za využití tělocvičny a šatny je 300 Kč/hod. Platba je bezhotovostní, převodem na bankovní účet školy 0371216273 / 0300.


Ostatní podmínky

K parkování je možné využít prostory před areálem školy.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech (ve smyslu zákonných předpisů) využít tělocvičnu pro svoji potřebu i v době stanovené pro cizí využívání. V tomto případě bude částka za využití uživateli alikvotně upravena, případně mu bude nabídnut jiný termín.

Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem tělocvičny. Závazné podmínky využití tělocvičny a šaten i Provozní řád tělocvičny jsou nedílnou součástí smlouvy o využití tělocvičny a šaten a uživatel se zavazuje tyto respektovat a dodržovat.KE STAŽENÍ
Provozní řád tělocvičny [pdf, 33 KB]
Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ