STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : UVOLŇOVANÍ Z VYUČOVÁNÍ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

NEPŘÍTOMNOST NA VYUČOVÁNÍ - UVOLŇOVÁNÍ Z VYUČOVÁNÍ


Nepřítomnost na vyučování z důvodů předem známých

O každé uvolnění z vyučování žádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka. U zletilých žáků podává písemnou žádost žák sám, je doporučen i souhlas rodičů či jiných zákonných zástupců. Je-li žák ubytován v domově mládeže, uvědomí o tom současně vychovatele. Písemná žádost musí být doručena třídnímu učiteli, který po svém posouzení (souhlas-nesouhlas s nepřítomností) postupuje žádost řediteli školy. Uvolnění do tří dnů výuky může povolit třídní učitel, delší uvolnění povoluje na doporučení třídního učitele ředitel školy. Uvolnění se zapisuje do třídní knihy. Žádost je možné stáhnout v příloze.

Nemůže-li se zúčastnit zletilý i nezletilý žák pouze části vyučovacího dne, je povinen se před odchodem uvolnit u třídního učitele. Také v tomto případě je nutná písemná žádost zákonného zástupce žáka, u zletilých žáků podává písemnou žádost žák sám. Uvolnění se zapisuje do třídní knihy.


Nepřítomnost na vyučování z důvodů předem neznámých

Nepřítomnost při vyučování se omlouvá jen ze závažných důvodů (nemoc žáka, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody apod.). Důvod nepřítomnosti, který není předem znám, je zákonný zástupce žáka nebo vychovatel povinen oznámit třídnímu učiteli nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole (písemnou formou – dopis, korespondenční lístek, lékařské potvrzení).

U nezletilých žáků se nepřítomnost omlouvá na základě záznamu v omluvném listu (studijním průkazu apod.) podepsaném zákonným zástupcem žáka. U zletilých žáků podává omluvu žák sám, ale je doporučen i podpis rodičů či jiných zákonných zástupců. V individuálně stanovených případech (podezření na záškoláctví, velmi častá absence apod.) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení od ošetřujícího lékaře. Žák předloží omluvenku neprodleně po ukončení absence.

Neomluvenou nepřítomnost řeší třídní učitel podle Metodického pokynu MŠMT (č.j.: 10 194/2002-14 ze dne 11.3.2002).

Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy (§ 68, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.).PŘÍLOHY
Žádost o uvolnění z vyučování [pdf, 37 KB]
Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ