Výchovný poradce

Činnost výchovného poradce (VP)

 

- výchovný poradce se jmenuje Michal Mrňák, učí ČJ a HV na 2. stupni

- kabinet VP se nachází na 2. stupni v budově U2, číslo dveří 132

 

Aktuální informace pro žáky a rodiče – šk.rok 2023/24:

- konzultační hodiny ve školním roce 2022/23 jsou po domluvě přes Bakaláře

či email (mmrnak@zstolsteho.cz) ve čtvrtek 9:00 – 10:00, případně jindy dle možností rodičů

- veškeré informace ohledně přijímacího řízení 2023/24 naleznete na webové stránce Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

- přijímací řízení na školy s talentovou zkouškou (umělecké, sportovní obory),

přihlášky se odevzdávají na danou školu do konce listopadu 2023

- schůzka ohledně přijímacího řízení 2023/24 se bude konat v den rodičovských schůzek 28. listopadu pro rodiče

všech vycházejících žáků od 15.h. i pro zájemce o přechod na nižší gymnázium v 15:45 (info přes bakaláře)

- naše školní psycholožka p. Brandová nabízí tzv.profi testy - lze si domluvit termín

na emailu vbrandova@zstolsteho.cz

- zaslání elektronických přihlášek na maturitní i učňovské obory je do 20. 2. 2024

- přijímací zkoušky na SŠ s maturitou se konají 12.a 15. dubna 2024

- přijímací zkoušky na nižší gymnázia se konají 16. a 17. dubna 2024

 

 

Další informace pro žáky a rodiče:

 

1) nejen osobní problémy žáků, problémy v kolektivu,

    doma, s nějakým učitelem, spolužákem, cizím žákem …

 

- na výchovného poradce se lze kdykoliv obrátit, bude mít žák nebo žákyně, Vaše

 dcera či Váš syn, TY SÁM, TY SAMA pocit, že mu (tobě) někdo ve škole ubližuje

 (opakovaně nadává, vysmívá, fyzicky napadá apod.)

- takové chování je nepřípustné a my všichni chceme,

 aby v naší škole vůbec nebylo !!

- lze využít i anonymního oznámení (email z vymyšlené adresy,

 dopis, vzkaz pod dveře apod.)

- NEBOJ SE špatné věci říci někomu z nás !! Jsme tu pro tebe …

              …… a nemusí se týkat pouze školy… klidně i mimo školu…

                                               … doma ….. na kroužku … na tréninku …

 

2) výchovné problémy žáků

 

- VP řeší výraznější, případně opakované přestupky žáků proti školnímu

 řádu nebo proti pravidlům slušného chování

 

- problémy okamžitě řeší s TU, vyučujícími, případně s vedením školy

 a neprodleně jsou informování zákonní zástupci žáka

 

- prvním stupněm řešení je schůzka VP, TU s rodiči a s žákem, jsou

 zjištěny důvody problémů a jejich náprava

 

- druhým stupněm je svolání výchovné komise (pokud problémy přetrvávají

 nebo se stupňují), jejími dalšími členy mohou být školní metodik prevence,

 vedení školy, oblastní metodička prevence, zástupci OSPOD a Policie ČR

- veškeré problémy s chováním žáků jsou dle školního řádu řešeny také

 kázeňskými postihy (DTU, DŘŠ, druhý a třetí stupeň z chování) 

 

3) výukové problémy žáků

 

- VP pomáhá řešit veškeré výukové obtíže žáků bez ohledu na to, zda

 navštěvují, či nenavštěvují školské poradenské zařízení!

- pokud tedy mají žáci nějaké problémy v předmětu či předmětech, mohou

 zajít za výchovným poradcem a určitě společně nalezneme řešení

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

 

- VP eviduje všechny žáky, kteří byli vyšetřeni v pedagogicko-psychologické

 poradně a odevzdali třídním učitelům zprávy a doporučení ke vzdělávání

 

- pomáhá nejen učitelům, ale i rodičům při veškerých nejasnostech a problémech,

 které plynou z tvorby individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a plánů

 pedagogické podporu (PLPP), s jejich plněním apod.

 

- Doporučení ke vzdělávání může vydat pouze oprávněné školské poradenské

 pracoviště (ŠPZ), kterými jsou: Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

 nebo SPC (Speciálně pedagogické centrum)

 

- Doporučení ke vzdělávání dostane do vlastních rukou zástupce školy

 

- od 1. 9. 2016 může i škola po rodičích požadovat vyšetření ve ŠPZ,

 pokud by tak zákonní zástupci neučinili, informuje škola OSPOD

 

4) žáci mimořádně nadaní

 

- řeší se podobně jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

- pokud vyučující zjistí, že jeho žák vykazuje známky toho, že by mohl být mimořádně nadaný na nějaký předmět,

 konzultuje to s VP a ten určí konkrétní postup (náhled dalšího pedagoga, konzultace s rodiči, vytvoření PLPP

 a poslední fází je vyšetření v PPP a následně IVP)

 

5) kariérové poradenství neboli volba povolání,

    tedy výběr školy pro další vzdělávání žáků  

 

- týká se vycházejících žáků, kteří se hlásí na střední školy a učňovské obory

- žáků 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia

- VP spolu s TU pomáhá žákům s výběrem střední školy a kontroluje přihlášky ke studiu

- nabízí konzultace žákům i rodičům ohledně výběru školy pro další vzdělávání

- na nástěnce VP uvádí veškeré informace, jež se týkají kariérového poradenství

 

Jsem všem žákům a rodičům k dispozici, nebojte se za mnou přijít !!

 

 

Mgr. Michal Mrňák, výchovný poradce

 


 

************************************App_atrib: