Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BIOLOGIE

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Biologie

  „Lidstvo potřebuje v zásadě nový typ myšlení, má-li přežít“
 (Albert Einstein)

Výuka biologie a ekologie na naší škole si neklade za cíl pouze vytváření nových znalostí, vědomostí a dovedností o živé i neživé přírodě, ale chce poskytnout studentům i dostatek kvalitních informací, které jim pomohou orientovat se v dnešním světě. V tom světě, ve který není řízen jen neviditelnou rukou trhu.

Historie a současnost:

Na klatovském gymnáziu studovalo mnoho význačných osobností, které se uplatnily jako odborníci v mnoha přírodovědných oborech. Byli to například lékaři Václav Rubeška, gynekolog a univerzitní profesor, Josef Thomayer, internista a univerzitní profesor, Jan Peťule, chirurg a vynálezce sprejového přístroje k léčbě popálenin, Jiří Valenta, bývalý děkan LF v Plzni a univerzitní profesor, Julius Komárek, zoolog, univerzitní profesor a člen korespondent ČSAV, Jan Roubal, entomolog, Eduard Formánek, botanik, Karel Vrba, mineralog, a další.

I v současné době odchází ze školy řada studentů na vysoké školy s přírodovědným zaměřením. Konkrétně se každoročně jedná o 20-27 studentů, kteří úspěšně absolvují přijímací řízení z biologie. Zanedlouho se s nimi setkáváme např. v lékařských ordinacích, někteří vyučují přírodní vědy na různých stupních škol včetně vysokých a z mnohých jsou renomovaní odborníci se speciálním zaměřením.

Z každého úspěšného studenta, máme radost, protože se domníváme, že jsme v něm v průběhu jeho středoškolského studia zaseli semínko zájmu o obor. Mnozí z nich se rádi vracejí do naší školy.

 Fotogalerie předmětové komise

V rámci udržitelnosti projektu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŃSKÉM KRAJI se uskutečnila dvoudenní exkurze pro studenty, kteří do této aktivity byli nebo jsou zapojeni.
Přednášku organizoval studentský parlament ve spolupráci s panem Kislingerem, který přednášku moderoval. Přednášející byla viroložka RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro papillomaviry.
Ve středu 26. 1. se studenti fyzikálního a biologického semináře ze třetího ročníku zúčastnili exkurze na Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT se sídlem v Kladně.
Byli jste, jste nyní nebo budete žáky kvinty? To určitě víte, že se kvinty účastní dvoudenní geologické exkurze.
V pátek 18. 9. 2020 se naši studenti zúčastnili na čištění dna Hnačovského rybníka.
10. a 11. září 2020 vyrazily třídy kvinta A a kvinta B na dvoudenní geologickou exkurzi.
Paní Šilerová pohovořila o historii vzniku registru a jeho nezastupitelné roli ve vyhledávání a evidenci potenciálních dárců kostní dřeně. Právě transplantace kostní dřeně je pro pacienty trpící leukémií jejich jedinou nadějí na vyléčení.
Ohlédnutí za komplexní zahraniční exkurzí pro druhé ročníky
V rámci udržitelnosti projektu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŃSKÉM KRAJI se uskutečnila dvoudenní exkurze pro studenty, kteří do této aktivity byli nebo jsou zapojeni.
Tajemství horských smrčin aneb poslední poznatky vědeckého bádání ze Šumavy. 24. únor 2017.
Ve dnech 5. - 9. 9. 2016 jsme se zúčastnili školní exkurze do italských Dolomit, určené pro 2. ročník střední školy.
Dne 27.3. 2015 měli studenti primy a sekundy jedinečnou možnost setkat se s rysem ostrovidem.
Bylo nám potěšením přivítat u nás žáky druhých tříd základních škol ZŠ Čapkova a ZŠ Tolstého a děti z MŠ Karafiát.

 Povinná biologie:

Povinná výuka biologie zasahuje do všech ročníků (viz Informace o studiu). Součástí je botanika, zoologie, biologie člověka, ekologie, základy genetiky a evoluční biologie (viz Učební plány). Studenti používají už 15 let ucelenou řadu pracovních sešitů (skript) Biologie 1-5 autorského kolektivu biologů naší školy. Osmileté a šestileté studium má ještě předřazen blok ekologické biologie zahrnující též poznatky z mineralogie, petrologie a geologie. Zde s úspěchem používáme učebnice Kvasničková D. a kol.:Přírodopis 6-9. Fortuna, Praha 1995.

K biologii patří též schopnost rozeznat základní druhy hub, rostlin a živočichů. Dříve strašák studentů se dnes spíše stává možností jak si vylepšit známky. Nedílnou součástí výuky biologie jsou praktická cvičení, ve kterých je možno se blíže seznámit s přírodninami a zvládnout základní biologické techniky. Bohužel tato praktická činnost není ve všech ročnících biologie. Při exkurzích navštěvujeme rezervaci Soos a Komorní hůrku u Chebu v rámci výuky geologie, dále Zoologickou a botanickou zahradu města Plzeň a pochopitelně i nám nejbližší Šumavu.


 Volitelná biologie:

Pro ty, kteří se chtějí přírodovědnému studiu věnovat i na vysoké škole, je připraveno studium v podobě odborných seminářů. Zde se studenti mohou hlouběji ponořit do nitra oblíbeného oboru, ale dále se zdokonalí i ve schopnosti komunikovat o biologických problémech. Vypracovávají totiž seminární práce, které následně prezentují a obhajují. Významnou součástí seminářů je též snaha přivést studenty k soustavné práci s informacemi formou měsíčních přehledů aktualit z přírodních věd. Jejich zdrojem je jednak naše široká nabídka časopisů s odborným zaměřením (Vesmír, Živa, Ochrana přírody, VTM Science, aj), ale i  internet (viz zajímavé stránky).

Studenty oblíbenou formou výuky jsou i exkurze. Pravidelně navštěvujeme Botanickou zahradu hl. města Prahy se skleníkem Fata Morgana, ZOO Praha, Národní muzeum, Botanickou zahradu UK v Praze, Hrdličkovo muzeum člověka UK v Praze či Botanický ústav AV v Třeboni. Velmi dobré zkušenosti máme i s účastí studentů na Týdnu vědy a techniky AV ČR a dnech otevřených dveří biologických fakult.

Dalšími rozšiřujícími metodami studia se staly biologické a ekologické olympiády, v nichž formou soutěže získávají studenti nové poznatky a zároveň reprezentují školu na úrovni okresní, krajské i celostátní. V posledních letech byli nejúspěšnějšími tito studenti: Eva Štroblová, Stanislav Kocanda, Jindřiška Brůhová, Martina Šafránková, Kateřina Pantoflíčková, Pavlína Pánová a další.
V krajském kole získal tým z našeho gymnázia krásné 4.místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme
Dne 28. 5. – 30 .5. 2012 proběhlo národní kolo ekologické olympiády v Praze. Naši školu reprezentovali Karolína Kalinová, Lucie Buchbauerová a Tomáš Jehlík. V těžké konkurenci se našim studentům podařilo vybojovat sedmé místo.

  Nabídka skript biologie (rozsah učiva gymnázia)

 BIOLOGIE I. (Základy mikrobiologie, botaniky a mykologie).

2. upravené a rozšířené vydání, kde je doplněna jak část textová, tak i obrazová. Je uvedena struktura i funkce virů, bakterií, sinic, rostlin a hub, jejich systematický přehled i ekologické aspekty.

138 str., z toho 48 str. obrazových příloh, cena 65Kč

 BIOLOGIE II. (Základy zoologie).

Od října 1998 je v prodeji 2. upravené a rozšířené vydání, kde jsou vedle přehledu živočichů bezobratlých i obratlovců včetně etologie a ekologie. Mezi užitečné novinky patří slovníček důležitých pojmů a testové otázky.

189 str., z toho 46 str. obrazových příloh, 65Kč

 BIOLOGIE III. (Základy biologie člověka).  

Obsahuje mimo obvyklý přehled stavby a funkce lidského těla i samostatné kapitoly Imunita, Toxikománie, Životospráva apod.

U jednotlivých tělních. soustav se uvádí přehled nejčastějších chorob.

141 str., z toho 31 str. obrazových příloh, 65Kč

 BIOLOGIE IV. (Základy ekologie).

Od listopadu 2000 je k dispozici 2. upravené vydání s aktualizovanými údaji. Obsahuje základní zákonitosti ekologie na úrovni jedince, populace, společenstva, ekosystému i biosféry, včetně rozboru různých příkladů. Dále kapitolu Člověk a prostředí s charakteristikou současného stavu znečištění hlavních složek prostředí a rozborem hlavních zdrojů znečištění. Nakonec je nastíněno řešení ekologických. problémů (ochrana druhů, chráněná území, zásady ekologického hospodaření, strategie trvale udržitelného rozvoje - rozbor po problémech jako je doprava, odpady, energetika, půda, voda, ovzduší apod.), uvedeny základy ekologie krajinné a zmíněn vztah ekologie a politiky, filozofie i etiky.

88 str., z toho 17 str. obrazových příloh, 65Kč

 BIOLOGIE V. (Základy obecné biologie).

Obsahuje cytologii (strukturu, metabolizmus a rozmnožování buněk), genetiku (na úrovni molekulární, buněčné i celých organizmů, proměnlivost), evoluční biologii (vznik a vývoj Země, vznik života, vývoj rostlin a živočichů, vývoj člověka), obecnou organizaci, regulaci a rozmnožování živých soustav, vývoj tělních soustav živočichů , základy biotechnologii.

146 str., z toho 37 str. obrazových příloh, 65Kč 

 Jak objednat skripta:

Skripta zasíláme na dobírku (školám a knihkupectvím po dohodě i na fakturu).

Při počtu objednaných skript vyšším než 100 resp. 200 kusů poskytujeme slevu 2% (5%) z ceny. Proto jsou výhodné objednávky pro celou školu. Zcela nevýhodné jsou objednávky jednoho kusu Biologie, neboť poštovné a balné při dobírce činí 95 Kč (při hromadné zásilce jsou to jen 4-5 Kč na výtisk).

Knihkupcům a distributorům učebnic poskytujeme slevu – rabat 10%. Výše uvedené ceny platí od 1.10. 2003

Objednávky a dotazy zasílejte na adresu:     

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech
František Kislinger
Národních mučedníků 347
339 01 KLATOVY   IV.
biologie@gymkt.cz