Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FYZIKA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Fyzika
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fyzika

Úvod

Fyzika jako věda je považována za základ všech exaktních oborů zabývajících se jak technikou, tak neživou i živou přírodou. Fyzika se na našem gymnáziu vyučuje již od revolučního roku 1848 a patří mezi tradiční a silné obory. Fyzika zahrnuje široký okruh otázek spojených se zkoumáním přírody a poskytuje studentům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním jevům a jejich zákonitostem. V neposlední řadě fyzika rozvíjí u studentů i zdravé kritické myšlení.


Organizace výuky

Předmět fyzika je na naší škole vyučován ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia. Na nižším gymnáziu je fyzika pojata jako základní kurz pro přípravu studia na střední škole a i forma výuky je postavena na přirozené zvídavosti a hravosti žáků. Učivo jen mírně převyšuje obsah fyziky pro ZŠ (viz záložka: FYZIKA - Učivo). Ale i při této formě výuky je již kladen důraz na základy přesného fyzikálního myšlení, vyjadřování a formulace fyzikálně správných závěrů. Žáci s hlubším zájmem o fyziku si mohou své znalosti vyzkoušet v mnoha soutěžích (kupř. Archimediáda, Fyzikální olympiáda, Astronomická olympiáda), nebo korespondenčních seminářích (Výfuk, Pohár vědy).

Na vyšším gymnáziu je fyzika probírána čtyři roky, během kterých je probrán celý ucelený rozsah středoškolského učiva (opět viz Učivo). Respektujeme však všeobecné zaměření naší školy a tedy i širokou zájmovou základnu našich studentů. Základní čtyřletý kurz fyziky je tedy sice společný pro žáky humanitního i technického zaměření a obsahuje seznámení se základními principy jednotlivých fyzikálních oborů, ale pro přírodovědně zaměřené studenty je možnost rozšíření kurzu fyziky formou volitelných předmětů – cvičení a seminářů (popsáno dále).

I na vyšším stupni vzdělání se naši studenti zúčastňují různých soutěží a olympiád, ve kterých se pravidelně umisťují na předních příčkách (Fyzikální olympiáda, Astronomická olympiáda, Technická olympiáda Plzeňského kraje, Fykosí fyziklání). Zajímavou aktivitou jsou i různé studentské projekty, do kterých se studenti zapojili (Vím proč, Venus Transit), nebo si je sami zorganizovali (Vážení zeměkoule, Měření Černé věže).

Semináře

Pro zájemce o studium fyziky základní vzdělávací kurz rozšiřujeme formou volitelných předmětů (cvičení a seminářů). Již od druhého ročníku si zájemci o fyziku mohou zvolit volitelný předmět se zaměřením na fyziku.

Ve druhém ročníku jde o kombinovaný seminář společně s matematikou, od třetího ročníku pak o seminář čistě fyzikální. Při dostatečném zájmu o medicínské a technické obory dochází v rámci platného tematického plánu k dělení na skupinu přírodovědnou (přírodovědci a budoucí lékaři) a skupinu technickou (budoucí studenti VŠ technického směru).

Obsah jednotlivých seminářů najdete v záložce: FYZIKA - Učivo.

Učebnice a výukové materiály

Výuka probíhá na nižším gymnázium podle učebnic vydavatelství Fraus – Fyzika 6 - 9 (viz záložka: FYZIKA - Učebnice) a to v klasických třídách podle papírových a v třídách s výukou na tabletech dle elektronických učebnic.

Na vyšším stupni gymnázia využíváme učebnic vydavatelství Prometheus – Fyzika pro gymnázia (opět viz Učebnice). Díky tomu, že tato učebnice nemá elektronickou podobu, a ani jiná elektronická učebnice fyziky v současné době neexistuje, probíhá výuka ve všech třídách dle papírových učebnic. Tam, kde některá cvičení již existují v elektronické podobě, se snažíme využívat tuto formu.

Probírané učivo je doplňováno řadou interaktivních prezentací, které na naší škole vznikly v rámci projektu Přechod na komplexní multimediální výuku. Tyto prezentace jsou dostupné studentům v rámci školní sítě. Stejně tak je výuka doplněna elektronickou sbírkou pro opakování a přípravu k testům (dostupná tamtéž).

Jako jedna z prvních škol v ČR naše škola zavedla i internetovou podporu výuky (tzv. blended eLearning), a to formou fyzikálních stránek Fyzikální kabinet GymKT. Stejně tak známé jsou nyní i naše české překlady Fyzikálních HTML5 animací prof. W. Fendta.

V současné době využíváme elektronickou podporu výuky (eLearning) na základě prostředí Google classroom, která se ukazuje jako dobře využitelná jak v klasických třídách, tak ve třídách s výukou na tabletech.

Technické zabezpečení výuky

K výuce fyziky máme k dispozici odbornou učebnu a vlastní fyzikální laboratoř. Zejména vybavení laboratoře umožňuje studentům výuku pomocí praktických činností. Žáci a studenti mají možnost objevovat zákonitosti mechaniky, elektřiny, optiky a i radioaktivity. Mají možnost přitom využívat žákovských elektrických rozvodů na jednotlivých pracovištích, elektronických experimentálních sad Verniér, nebo žákovských stavebnicových sad demonstračních pomůcek, které byly zakoupeny v rámci projektů: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji a Vybavení pro posílení přírodovědně technického vzdělávání.

Pro správné pochopení fyzikálních jevů disponujeme také bohatým zázemím pro demonstrační formu výuky – demonstrační fyzikální pomůcky, programové vybavení pro počítačové modely, výukové programy a video smyčky a dokonce i knihovnu odborné literatury. Učebna i laboratoř fyziky je vybavena dataprojektorem. V laboratoři jsou studentům plně k dispozici PC pro okamžité zpracování naměřených experimentálních dat.

Nejen studentů naší školy, ale i široké fyzikální veřejnosti, je k dispozici sada několika reálných fyzikálních experimentů řiditelných přes internet - tzv. Vzdálená internetová laboratoř GymKT.

Podobným souborem vzdáleně řízených experimentů žádná jiná střední škola v ČR nedisponuje!


Exkurze

Výuka fyziky nejsou jen vzorečky a (m)učení v lavicích. Kromě praktické experimentální formy výuky v podobě pravidelných laboratorních prací (viz přehled učiva) je fyzika na naší škole doplněna i sérií exkurzí. Některé exkurze jsou plánovány pro všechny studenty daného ročníku, jiné pro studenty navštěvující některý z fyzikálních seminářů (popř. pro zájemce s hlubším zájmem o techniku).

Mezi ty pravidelné exkurze tradičně patří:

 • Hydrometeorologický ústav Plzeň,

 • Jeden den s fyzikou (MFF UK Praha),

 • Techmania a 3D-Planetárium (Plzeň),

 • Škoda Mladá Boleslav,

 • Vysokonapěťová zkušebna (Běchovice),

 • COMTES FHT a.s. (Dobřany).

Do budoucna bychom společně s předmětovou komisí německého jazyka rádi obnovili tradici exkurzí do Mnichova a tamějšího Technického muzea (Deutsches Museum).

Úspěchy

Na naší škole je mezi žáky a studenty nadprůměrný počet zájemců o fyziku a dosahují pravidelně vynikajících výsledků jak v různých fyzikálních a technických soutěžích, tak především v následujícím vysokoškolském studiu (popř. u přijímacích zkoušek na VŠ).

Právě proto se především díky přírodovědným předmětům pravidelně umisťuje naše gymnázium mezi nejúspěšnějšími středními školami v Plzeňském kraji, též se neztrácí v celorepublikovém ocenění tzv. programu Excelence.

Jako příklad uvádíme úspěchy našich studentů ve Fyzikální olympiádě:

Mezinárodní kolo:

 • Jakub Klemsa – bronzová medaile

 • František Šanda – stříbrná medaile za teorii

Celostátní kolo:

 • Jan Soukup – vítěz, 4. místo (2015)

 • Jan Soukup – úspěšný řešitel, 11. místo (2014)

 • Jan Štětka – úspěšný řešitel, 20. - 21. místo (2012)

 • Michael Bílý – vítěz, 9. místo (2011)

 • Jakub Klemsa – vítěz, 3. - 4. místo (2010)

 • Tomáš Jirotka – vítěz, 8. místo (2006)

 • Martin Kozák – vítěz, 7. místo (2000)

 • Petr Matas – vítěz, 4. místo

Přehled učitelů v předmětové komisi fyziky.
V dubnu mají možnost naši žáci vyzkoušet další moderní měřící přístroj - termokamery.
Žákům a studentům předávají nadšení, znalosti i dovednosti a volný čas věnují popularizaci fyziky nebo informatiky. Už počtvrté se pod těmito charakteristikami skrývají laureáti Cen Albertus, které upozorňují na mimořádné pedagogické osobnosti. Cenu Albertus za fyziku získala RNDr. Kateřina Vágnerová a Cenu Albertus za informatiku RNDr. Jan Preclík, Ph.D.
Ve čtvrtek 8. června 2023 se uskutečnila akce Den vědy a techniky ...
V pondělí 29. 5. se vydali žáci tříd PA a SA na fyzikálně - zeměpisnou exkurzi na Západočeskou univerzitu v Plzni.
(31.01.23)
V neděli 18. prosince se konal studentský experiment. Jednalo se o vystavení řas extrémním podmínkám stratosféry.
Dne 25. 11. 2022 se konala mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior...
(11.10.22)
Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky převezmou na konci října Ceny Albertus. Do třetího ročníku bylo nominováno 30 pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Sedm z nich porota vybrala mezi finalisty.
Po dvouleté, covidem vynucené, pauze opět proběhla na klatovském náměstí akce „Dny vědy a techniky v Klatovech“, která ...
Učitelé Kateřina Vágnerová a Miroslav Panoš z našeho Gymnázia Jaroslava Vrchlického zvítězili se svým projektem na mezinárodním festivalu, odkud si přivezli hlavní výhru v kategorii „Spolupráce ve STEM vzdělávání".
V prvních dvou lednových týdnech absolvovali studenti tercií a kvart virtuální návštěvu jaderné elektrárny Temelín a několika menších elektráren.
Ve středu 29. září se třídy V4.A a V4.B zúčastnili Jaderných dnů na Západočeské univerzitě v Plzni.
Naši mladší studenti se zapojili do výzvy Moon camp challenge Evropské vesmírné agentury a navrhli základnu na Měsíci. Na svých projektech pracovali 3 měsíce
Velký úspěch Kryštofa Boury (4.B) a Jakuba Kislinger (V8.A) v republikovém finále FO.
Ve čtvrtek 11. února se naši studenti zúčastnili finále 8. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje, které probíhalo díky pandemické situaci v ČR online formou. Studenti zde společně s dalšími úspěšnými středoškoláky prezentovali výsledky své tvořivé práce.
(27.01.21)
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v soutěži Vím proč, kterou pořádá ČEZ.
Prvním konstruktérem jaderného reaktoru schopného udržet štěpnou řetězovou reakci nebyl paradoxně člověk, ale sama příroda.
Naši žáci ze třídy P-A se v únoru zapojili do výzvy Evropské vesmírné agentury Asto Po: Mission Zero.
I přes uzavření škol dne 10. března, zákaz pořádání hromadných akcí a rezolutní ukončení finanční podpory všech soutěží ze strany MŠMT, se organizátoři letošního ročníku FO ...
Akce pro studenty na FEL ZČU.
Při příležitosti poslední hodiny technického fyzikálního semináře proběhla tvůrčí hodina, tentokráte zaměřena na tvorbu DIY raket.
V pondělí dne 25.4.2016 se vybraní zájemci o fyziku z naší školy zúčastnili fyzikální exkurze

Přehled učiva v průběhu studia – FYZIKA

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

Ročník
(výuka/cvičení)
Osmileté
studium
Šestileté
studium
Učebnice Prac. sešit
PRIMA

2 h týdně
1 h za 14 dní
Těleso a látka
Veličiny a jejich měření
Elektrické vlastnosti látek
Magnetismus
Elektrický obvod
--- FYZIKA 6 - vydavatelství FRAUS FYZIKA 6 - vydavatelství FRAUS
SEKUNDA

2 h týdně
2 h za měsíc
Pohyb tělesa
Síly a jejich vlastnosti
Kapaliny
Plyny
Světelné jevy
--- FYZIKA 7 - vydavatelství FRAUS FYZIKA 7 - vydavatelství FRAUS
TERCIE

2 h týdně
---
Práce a energie
Tepelné jevy
Zvukové jevy
Elektrický proud
FYZIKA 8 - vydavatelství FRAUS FYZIKA 8 - vydavatelství FRAUS
KVARTA

2 h týdně
2 h za měsíc
Elektrodynamika
Elektrický proud v polovodičích
Atomy a záření
Astronomie
Pohyby těles
FYZIKA 8 - vydavatelství FRAUS FYZIKA 8 - vydavatelství FRAUS

 

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

Ročník
(výuka/cvičení)
Osmileté
studium
Šestileté
studium
Čtyřleté
studium
Učebnice Sbírka
KVINTA
1. ROČ.

2 h týdně
2 h za 14 dní
Mechanika
 1. Veličiny, jednotky, SI
 2. Mechanika hmot. bodu
  • Kinematika
  • Dynamika
  • Práce a energie
 3. Gravitační a tíhové pole
 4. Mechanika tuhého tělesa
 5. Mechanika kapalin a plynů
FYZIKA 1 - vydavatelství PROMETHEUS FYZIKA sbírka - vydavatelství PROMETHEUS
SEXTA
2. ROČ.

2 h týdně
---
Molekulová fyzika a termika
 1. Struktura a vlastnosti plynů
 2. Struktura a vlastnosti pevných látek
 3. Struktura a vlastnosti kapalin
 4. Změny skupenství látek
Elektřina a magnetismus
 1. Elektrické pole, elektrický proud v látkách
  • Elektrostatika
  • Elektrický proud v látkách
FYZIKA 2 - vydavatelství PROMETHEUS FYZIKA 3 - vydavatelství PROMETHEUS
SEPTIMA
3. ROČ.

2 h týdně
2 h za měsíc
Elektřina a magnetismus
 1. Elektrické pole, elektrický proud v látkách
  • Elektrický proud v látkách
 2. Magnetické pole
  • Stacionární magn. pole
  • Nestacionární magn. pole
 3. Střídavý proud
 4. Elektromagnetické kmitání a vlnění
Mechanické kmitání a vlnění
 1. Kmitání mechanického oscilátoru
 2. Mechanické vlnění
FYZIKA 3 - vydavatelství PROMETHEUS FYZIKA 2 - vydavatelství PROMETHEUS
OKTÁVA
4. ROČ.

2 h týdně
---
Optika
 1. Geometrická optika
 2. Vlnová optika
 3. Elektromagnetické záření a jeho energie
Fyzika mikrosvěta
 1. Struktura mikrosvěta
 2. Fyzika atomového obalu
 3. Jaderná fyzika
 4. Fyzika částic
Astrofyzika
 1. Astronomie
 2. Kosmologie
FYZIKA 4 - vydavatelství PROMETHEUS
FYZIKA 4 - vydavatelství PROMETHEUS FYZIKA 4 - vydavatelství PROMETHEUS

 


 

Přehled učiva volitelných předmětů z fyziky

Ročník
(výuka)
Volitelný předmět Obsah učiva
SEXTA
2. ROČ.

2 h týdně
Seminář a cvičení
z matematiky a fyziky
 1. FYZIKA
  1. Molekulová fyzika a termika
   • Relativní atomová a molekulová hmotnost, látkové množství, molární veličiny, měření průměru molekuly.
  2. Vnitřní energie, práce, teplo
   • Změna vnitřní energie soustavy, 1. termodynamický zákon
  3. Struktura a vlastnosti plynů
   • Stavová rovnice ideálního plynu, tepelné děje s ideálním plynem.
  4. Práce plynu, kruhový děj s ideálním plynem
   • Práce plynu s využitím grafů, tepelné motory.
  5. Struktura a vlastnosti pevných látek
   • Deformace a roztažnost pevných látek.
  6. Struktura a vlastnosti kapalin
   • Určení povrchového napětí kapaliny, řešení úloh.
  7. Změny skupenství látek
   • TC8, vlhkost vzduchu, měření měrné tepelné kapacity ledu.
  8. Kmitání mechanického oscilátoru
   • Řešení úloh o vlastním kmitání. Měření setrvačné hmotnosti tělesa.
  9. Mechanické vlnění, akustika
   • Řešení úloh.

 2. MATEMATIKA
  1. Rovnice a soustavy rovnic s parametrem
  2. Planimetrie
   • Konstrukční úlohy (popř. i s parametrem), shodná zobrazení, stejnolehlost.
  3. Logaritmické a exponenciální rovnice, nerovnice a soustavy
  4. Goniometrické funkce
   • Grafy, rovnice, nerovnice.
SEPTIMA
3. ROČ.

2 h týdně
Seminář a cvičení z fyziky
 1. Metodika řešení úloh z mechaniky
  • Veličinová a jednotková rovnice
  • Úlohy z kinematiky, dynamiky, o práci a energii, o výkonu.
  • Přeměny energie u valivého pohybu, úhlové zrychlení, pohybová, rovnice otáčivého pohybu, další úlohy.
 2. Elektrostatika
  • Řešení úloh z elektrostatiky.
 3. Měření a výpočty v obvodech stejnosměrného proudu
  • Měření odporu rezistoru různými metodami.
  • Kirchhoffovy zákony.
  • Další úlohy o stejnosměrném proudu.
 4. Základy sdělovací techniky
  • Základní součástky ve sdělovací technice, jejich zapojení a měření
   • Diody, tranzistory, mikrofony, reproduktory, usměrňovače, zesilovač.
   • Studium dějů v usměrňovači a zesilovači pomocí osciloskopu.
  • Sdělovací technika
   • Sdělovací soustava, vysílač, přijímač. Princip televize.
 5. Užití vektorového počtu ve fyzikálních úlohách
  • Skalární a vektorové násobení, orientovaná plocha, normálový vektor.
  • Užití v úlohách z mechaniky a z nestacionárního magn. pole.
OKTÁVA
4. ROČ.

3 h týdně
Seminář a cvičení z fyziky
 1. Řešení integrujících a opakovacích úloh (zařazováno průběžně)
  • Výběr zajímavých úloh obsahujících více témat včetně řešení úloh ze starších ročníků FO.
  • Řešení zajímavých a opakovacích úloh.
 2. Optika
  • Základní pojmy optiky
   • LC - měření indexu lomu.
  • Zobrazování optickými soustavami
   • Odvozeno zobrazovací rovnice pro zrcadla a tenké čočky, příčné zvětšení.
   • Úhlové zvětšení optických přístrojů.
   • Zobrazovací soustavy.
   • LC - měření ohniskové vzdálenosti čočky.
  • Vlnová optika
   • Lom světla, vlnové vlastnosti světla.
   • LC - měření vlnové délky světla.
  • Elektromagnetické záření a jeho energie
   • Řešení úloh o elektromagnetickém záření a jeho energii.
 3. Speciální teorie relativity
  • Vznik speciální teorie relativity, Einsteinovy postuláty.
  • Lorentzova transformace, relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délky.
  • Relativistická hmotnost, relativistická energie, hybnost.
  • Řešení úloh z relativity.
 4. Užití diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice
  • Rychlost a zrychlení jako derivace, rychlost a souřadnice jako integrál.
  • Výpočet práce proměnné síly.
  • Užití integrálu k výpočtu těžiště tělesa a momentu setrvačnosti.
  • Řešení integrujících úloh z fyziky.
  • Výběr zajímavých úloh obsahujících více témat.
Ve dnech 11. a 24. dubna proběhla krajská kola Fyzikální olympiády kategorií B, C, D a E...
Úspěchy našich studentů v oblasti fyziky jsou důvodem k oslavě. Tři z našich talentovaných žáků...
Student Jakub Turner z oktávy A našeho gymnázia dosáhl hezkých úspěchů ve fyzikální olympiádě...
Ve středu dne 17. ledna se konalo krajské kolo Fyzikální olympiáda kategorie A...
1. února 2024 proběhl již 11. ročník Technické olympiády Plzeňského kraje...
V konkurenci více než sto dvaceti týmů získalo družstvo z kvarty B krásné 3. místo
Úspěch našich žáků nižšího gymnázia v celostátní soutěži!
Dne 10. 5. 2023 proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády v nejmladší kategorii G ...
18. ledna 2023 se v Plzni uskutečnilo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A.
Dne 25. 11. 2022 se konala mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior...
(10.11.22)
Dne 24. října 2022 se zúčastnil tým naší školy ve složení ...
(13.05.22)
V úterý 9. 5. soutěžil tým složený z žáků KA, KB a TA ve známé soutěži ČT:D Už tam budem?.
Dne 9. 5. proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády v nejmladší kategorii G, tzv. Archimediády.
Soutěž BYSTRÉ HLAVY (orig. název „Helle Köpfe“) je soutěž pořádaná Göthe-Institutem. Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností ...
V pondělí 7. 3. vyrazil tým třídy kvarta A do Ostravy soutěžit v „Už tam budem“. Podívejte se v online archivu ČT.
V letošním kole soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje, kterou tradičně vyhlašuje Plzeňský kraj společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, ve spolupráci se středními školami, se utkalo celkem 13 středních škol.
19. 11. 2021 se studentky a studenti naší školy zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže NÁBOJ JUNIOR 2021. Dvě čtyřčlenná družstva musela obstát v konkurenci více než tisíce zúčastněných týmů.
Velký úspěch Kryštofa Boury (4.B) a Jakuba Kislinger (V8.A) v republikovém finále FO.
Ve čtvrtek 11. února se naši studenti zúčastnili finále 8. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje, které probíhalo díky pandemické situaci v ČR online formou. Studenti zde společně s dalšími úspěšnými středoškoláky prezentovali výsledky své tvořivé práce.
(27.01.21)
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v soutěži Vím proč, kterou pořádá ČEZ.
Vynikající výsledek ve Fyzikální olympiádě kategorie A. Opět první tři místa.
Velkých úspěchů letos dosáhli naši žáci v astronomické olympiádě. I v době uzavření škol zpracovali teoretické i výpočetní otázky a prováděli domácí pozorování. Po krajském kole tak máme letos hned několik úspěšných řešitelů.
I přes uzavření škol dne 10. března, zákaz pořádání hromadných akcí a rezolutní ukončení finanční podpory všech soutěží ze strany MŠMT, se organizátoři letošního ročníku FO ...
Ve čtvrtek 7. února se naši studenti zúčastnili finále 7. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje, které probíhalo na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Studenti zde společně s dalšími úspěšnými středoškoláky prezentovali výsledky své tvořivé práce.
Výborný výsledek T. Hurdzana!
Fyzikální soutěž pro týmy ZŠ a nižších tříd gymnázia.
Úspěchy v olympiádách minulých a budoucích.
Další ročník je za námi a opět jsme uspěli!
Proběhl další ročník Technické olympiády Plzeňského kraje a opět jsme mezi vítězi!
V pátek 10. června proběhlo na naší škole slavnostní předání cen za tvorbu výukového videozáznamu.
Ve čtvrtek 26. května 2016 byly v rámci Dne s fyzikou předány diplomy a ceny vítězům krajských kol fyzikální a astronomické olympiády. Akce se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka a náměstka hejtmana Plzeňského kraje Jiřího Stručka.
Letošního ročníku se za naši školu zúčastnily tři týmy. Kristýna Bulínová a René Jirmus dokázali svou prací přesvědčit odbornou porotu a obsadili krásné 2. místo.
Dne 18. února 2016 proběhla v prostorách Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni prezentace prací a slavnostní předání cen vítězům 3. ročníku soutěže

Přehled učebnic v průběhu studia – FYZIKA

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

Ročník Osmileté
studium
Šestileté
studium
Učebnice Prac. sešit
PRIMA
Učebnice:
Rauner K. a kol.: FYZIKA 6 - Učebnice, vydavatelství Fraus,
ISBN: 80-7238-210-1
Prac. sešit:
Rauner K. a kol.: FYZIKA 6 - Pracovní sešit, vydavatelství Fraus,
ISBN: 80-7238-328-0
--- FYZIKA 6 - vydavatelství FRAUS FYZIKA 6 - vydavatelství FRAUS
SEKUNDA
Učebnice:
Rauner K. a kol.: FYZIKA 7 - Učebnice, vydavatelství Fraus,
ISBN: 80-7238-431-7
Prac. sešit:
Rauner K. a kol.: FYZIKA 7 - Pracovní sešit, vydavatelství Fraus,
ISBN: 80-7238-432-5
--- FYZIKA 7 - vydavatelství FRAUS FYZIKA 7 - vydavatelství FRAUS
TERCIE
Učebnice:
Rauner K. a kol.: FYZIKA 8 - Učebnice, vydavatelství Fraus,
ISBN: 80-7238-525-9
Prac. sešit:
Rauner K. a kol.: FYZIKA 8 - Pracovní sešit, vydavatelství Fraus,
ISBN: 80-7238-526-7
FYZIKA 8 - vydavatelství FRAUS FYZIKA 8 - vydavatelství FRAUS
KVARTA
Učebnice:
Rauner K. a kol.: FYZIKA 9 - Učebnice, vydavatelství Fraus,
ISBN: 978-80-7238-996-4
Prac. sešit:
Rauner K. a kol.: FYZIKA 9 - Pracovní sešit, vydavatelství Fraus,
ISBN: 978-80-7238-997-1
FYZIKA 8 - vydavatelství FRAUS FYZIKA 8 - vydavatelství FRAUS

 

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

Ročník Osmileté
studium
Šestileté
studium
Čtyřleté
studium
Učebnice Sbírka
KVINTA
1. ROČ.
Učebnice:
Svoboda E. a kol.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 978-80-7196-431-5
Sbírka: (pro celé 4 roky studia)
Lepil O. a kol.: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 80-7196-266-X
FYZIKA 1 - vydavatelství PROMETHEUS FYZIKA Sbírka - vydavatelství PROMETHEUS
SEXTA
2. ROČ.
Učebnice:
Bartuška K. a Svoboda E.: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 978-80-7196-383-7

Lepil O.: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 978-80-7196-387-5
Sbírka: (pro celé 4 roky studia)
Lepil O. a kol.: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 80-7196-266-X
FYZIKA 2 - vydavatelství PROMETHEUS FYZIKA 2 - vydavatelství PROMETHEUS
SEPTIMA
3. ROČ.
Učebnice:
Lepil O. a Šedivý P.: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 978-80-7196-385-1
Sbírka: (pro celé 4 roky studia)
Lepil O. a kol.: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 80-7196-266-X
FYZIKA 3 - vydavatelství PROMETHEUS
OKTÁVA
4. ROČ.
Učebnice:
Lepil O.: Fyzika pro gymnázia – Optika, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 978-80-7196-444-5

Bartuška K.: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 978-80-7196-388-2

Štoll I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 978-80-7196-386-8

Macháček M.: Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 978-80-7196-376-9
Sbírka: (pro celé 4 roky studia)
Lepil O. a kol.: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy, vydavatelství Prometheus,
ISBN: 80-7196-266-X
FYZIKA 4 - vydavatelství PROMETHEUS FYZIKA 4 - vydavatelství PROMETHEUS
FYZIKA 4 - vydavatelství PROMETHEUS FYZIKA 4 - vydavatelství PROMETHEUS