Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKTY

Cesta: Titulní stránka > Projekty
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projekty

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016551
V září 2013 došlo na klatovském gymnáziu k razantnímu kroku vpřed s ohledem na modernizaci výuky. Gymnázium se zařadilo mezi několik málo škol v republice, které začaly ve výuce používat ipady.
Cílem projektu byl nákup pomůcek pro výuku fyziky, informatiky, chemie a biologie, které na škole nebyly nebo již dosluhovaly.
Projekt je realizován v oblastech: šablony individualizace výuky, šablony inovace výuky
Jeho cílem je modernizace laboratoře biologie a vybavení laboratoře biologie a fyziky moderními výukovými pomůckami, se kterými budou pracovat v rámci povinné výuky nejen studenti našeho gymnázia, ale i žáci partnerských základních škol. Výukové pomůcky budou též využity při volnočasových aktivitách, které jsou v rámci projektu plánovány pro žáky naší školy i partnerských škol základních.
Cílem projektu bylo vytvoření rozsáhlé databáze výukových materiálů ve všech předmětech a vybudování dalších multimediálních učeben.
Tablety (Apple iPad) představují moderní přenosný počítačový systém, který přesvědčuje svými výhodami.
10 až 20 denní pobyty s různorodým zaměřením na sport, kulturu, historii a celkové poznání pořádající země. Předběžné přihlášky do 30.11.2017.
Příležitost i pro Tebe. Uzávěrka přihlášek 31.10.2017
V rámci výzvy 56 vyjelo a zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu se zúčastnilo 52 studentů.