Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATEMATIKA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Matematika
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Matematika

Výuka matematiky podstatně ovlivňuje rozvoj abstraktního a exaktního myšlení žáků, učí logickému usuzování, vede ke kázni ve vyjadřování, specifickým způsobem přispívá k formování volních rysů osobnosti (přesnost, vytrvalost, důslednost) a vytváří tak předpoklady pro porozumění a řešení praktických situací.

Organizace výuky

Matematika je na nižším gymnáziu pojata jako základní kurz pro přípravu studia na středních školách, mnozí nadaní studenti si rozšiřují své znalosti v soutěžích a matematických hrách ( Matematická olympiáda , Klokan , Pythagoriáda , Genius logicus …).

Studium na vyšším gymnáziu probíhá v prvním ročníku stejně pro všechny studenty , ale již od druhého ročníku si mohou zájemci o tento předmět volit jeden matematický seminář .

Od třetího ročníku jsou semináře běžnou součástí rozvrhu a studenti se mohou matematice věnovat ve větším měřítku. Pokud ovšem již v této době student ví, že matematika nebude náplní jeho dalšího studia, absolvuje pouze základní kurz.

Ve čtvrtém ročníku je již nutné , aby studenti věděli zda budou matematiku potřebovat k přijímacím zkouškám na VŠ , zda budou z matematiky maturovat , nebo zda se  tímto předmětem zabývat v budoucnu nebudou. Mohou si tedy zvolit matematické semináře nebo cvičení z matematiky podle zaměření budoucího studia. Výuka pak  dává velmi dobré předpoklady nejen pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysoké školy, ale i solidní základ pro budoucí vysokoškolské studium.

Úspěchy studentů

Dalšího odborného růstu naši studenti dosahují účastí v olympiádách a dalších soutěžích, kde pravidelně dosahují předních umístění v regionálních i celostátních kolech. V posledním desetiletí obsadili přední místa v krajském kole Matematické olympiády a postoupili do ústředního kola Jakub Klemsa (2009 a 2010), Michael Bílý (2010 a 2011), Jan Soukup (2012, 2014 a 2015) a Michal Převrátil (2016). Nejvýraznějšího úspěchu dosáhli Michael Bílý a Jan Soukup, kteří se probojovali do mezinárodního kola MO.

V posledních ročnících matematické olympiády byli nejúspěšnějšími řešiteli Tomáš Hurdzan, Jakub Kislinger a Kryštof Boura. 

Možná jsou i tyto úspěchy příčinou toho, že na naší škole na rozdíl od většiny jiných gymnázií zájem o studium matematiky neupadá.

Ve středu 13. 11. 2019 proběhl devátý ročník matematické soutěže MAMUT. Mezi sebou se utkalo celkem 22 tříčlenných družstev žáků základních škol.
Ve středu 14. 11. 2018 proběhl již osmý ročník matematické soutěže MAMUT aneb MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj. Mezi sebou se utkalo celkem 20 tříčlenných družstev žáků základních škol.

Přehled učiva  matematiky  v  jednotlivých ročnících:

 

Nižší gymnázium

Prima: počítání s desetinnými čísly, zlomky, přirozená čísla, dělitelnost, osová a středová souměrnost, trojúhelník, tělesa.

Sekunda: hranoly, shodná zobrazení , Druhá mocnina a odmocnina , Pythagorova věta , poměr , trojčlenka , procenta  , jednoduché úpravy výrazů , lineární rovnice a nerovnice.

Tercie: kruh, kružnice, válec, mocniny, odmocniny, výrazy, rovnice, nerovnice, soustavy, planimetrie, podobnost.

Kvarta: funkce, goniometrické funkce, tělesa výrazy,  základy statistiky.

 

Vyšší gymnázium

Kvinta a 1. ročník: množiny, číselné obory, úpravy výrazů, výroková logika, rovnice a nerovnice, soustavy rovnic, planimetrie.

Sexta a 2. ročník:  funkce ( jednotlivé typy), exponenciální, logaritmické a goniometrické rovnice, trigonometrie.

Seminář ve 2. ročníku: iracionální a parametrické nerovnice, planimetrie – složitější úlohy, exponenciální, logaritmické a goniometrické rovnice a nerovnice.

Septima a 3. ročník: stereometrie  polohové a metrické úlohy, analytická geometrie v rovině, kuželosečky, posloupnosti a řady.­

Seminář ve 3. ročníku:komplexní čísla, vektorová algebra, složitější stereometrie, analytická geometrie v prostoru.

Oktáva a 4. ročník: kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, opakování středoškolské matematiky.

Seminář ve 4. ročníku:  integrální a diferenciální počet.

Cvičení z matematiky: opakování veškeré látky k maturitě a přijímacím zkouškám.

Mezi soutěže s největší účastí patří MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ,  MATEMATICKÝ KLOKAN a Pythagoriáda.

3. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. Naši studenti si vedli velmi dobře.
Výsledková listina
Ve středu 24. ledna 2024 proběhlo na Západočeské univerzitě v Plzni slavnostní vyhlášení vítězů matematické soutěže mKONTEXT.
Uspěchy našich studentů cv okresním kole Matematické olympiády.
17. března proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan
(11.11.22)
Ve středu 9. listopadu 2022 se konala celostátní soutěž MASO.
V květnu se tři čtyřčlenné týmy nižšího gymnázia zúčastnily matematické soutěže MaSo, kterou pořádá MFF UK v Praze
V pátek 18. března proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan, kterého se zúčastnilo mnoho studentů naší školy. Zde najdete umístění nejlepších z nich v jednotlivých kategoriích.
Výsledky školního kola Pythagoriády v roce 2021.
Přehled úspěchů našich studentů v okresních a krajských kolech jednotlivých kategorií
Naši studenti se probojovali až do celostátního finále, kde obsadili 3. místo.
Umístění nejlepších účastníků z naší školy
Úspěšná účast našich studentů v matematické soutěži.
Úspěch v matematické soutěži
Třetí a čtvrté místo v krajském kole pro naše studenty.
Umístění našich studentů v Matematické olympiádě.
Výsledky školních kol matematické olympiády
Úspěchy našich studentů v okresním kole Pythagoriády.
Dvě druhá místa v matematické olympiádě – Tomáš Hurzdan a Jakub Kislinger.
Úspěšní řešitelé krajského kola matematické olympiády
Umístění našich studentů v okresních kolech matematické olympiády.
5. a 6. dubna proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda určená pro studenty nižšího gymnázia.
30. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády kategorie B a C.
(16.11.17)
Ve středu 15. 11. 2017 proběhl již sedmý ročník soutěže MAMUT aneb MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj. Mezi sebou se utkalo celkem 22 tříčlenných družstev žáků základních škol.
(21.11.16)
Ve středu 16. 11. 2016 proběhl na naší škole již šestý ročník matematické soutěže družstev žáků základních škol
Okresní kolo proběhne 25.května 2016 od 8.00 v DDM Klatovy
Gratulujeme M. Převrátilovi k 2. místu a k postupu do celostátního kola
Školní rok 2015/2016. Do krajského kola postupují Klára Cihlářová ze sexty B a Matěj Holý ze sexty A.
Výsledky školního kola
Výsledky školního kola
Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy
Učebnice, podle kterých nejčastěji učíme: 

 - na nižším gymnáziu:

Odvárko, Kadleček: soubor učebnic pro 6.-­ 9. ročník

Běloun: Sbírka úloh pro ZŠ

Dytrych: Sbírka úloh z matematiky ­

Trejbal: Sbírka zajímavých úloh z matematiky

 

- na vyšším gymnáziu:

 učebnice pro gymnázia z vydavatelství Prométheus

1. roč. – Základní poznatky z matematiky, Rovnice a nerovnice, Planimetrie, Sbírka úloh pro střední školy

2. roč. – Funkce (+ sbírka) , Goniometrie (+ sbírka)

3. roč. – Stereometrie, Analytická geometrie (+ sbírka), Posloupnosti a řady (+ sbírka)

4. roč. – Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

 

Doporučená literatura:

J. Petáková: Sbírka úloh

J. Polák : Přehled středoškolské matematiky, Sbírka úloh I a II