Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LATINA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Latina
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Latina

Proč se učit jazyk, kterým dnes aktivně hovoří pouze hrstka nadšenců?

Primum latina odkrývá etymologii (původ) mnohých slov nejen v jazycích románských (italštině, španělštině, francouzštině aj.), ale také germánských (zejména v angličtině) a slovanských, vč. češtiny. Taková moderní angličtina je ze 60 % převtělená a zjednodušená latina, lexikum současné odborné angličtiny pochází až z 80 % (sic!) ze základu latinsko-řeckého. Ani němčina se bez latiny neobejde. František Palacký užil věty "Der Deutsche hat keine Religion, er ist keine Person und will erst eine Nation werden" v úvahách o emancipaci českého jazyka od jazyka německého na poč. 19. st., aby jí ilustroval, že i němčina užívá zdomácnělých latinských slov: religio = víra, náboženství; persona = osoba, postava; natio = národ.

Iterum latina pomáhá odhalovat zastřené motivace ve slovní zásobě, umožňuje tak hlubší vhled do jazykového systému:

židle < lat. sedile = sedátko, to, na čem se sedí < lat. sedeo, sedere, sedi, sessum = slovesná řada od slovesa sedět (jaké překvapení, že?: sedet = sedí), odtud i sedativum atd.

Tertium latina umožňuje kvalifikovaně odhadnout významy neznámých slov v textu, a pěstuje tak dovednost aktivního porozumění terminologii

  • lékařské: musculus latissimus dorsi = široký sval zádový < lat. musculus = sval, srov. muskulatura; latissimus = superlativ od adj. latus = široký, doslova tedy nejširší; dorsi = gen. sg. od subst. dorsum = záda, tj. zad (v čj jméno pomnožné, pluralia tantum);
  • přírodovědné: betula pendula = bříza bělokorá < lat. pendeo, pendere, pependi, - = slovesná řada ke slovesu viset, tedy doslova: visící, zavěšená, metaforicky a v botanickém významu: kývající se;
  • historické: triumviratus = triumvirát, úřad triumvira < lat. tres viri = tři muži < lat. tres / tria = nom. od číslovky tři; vir = muž (neplést s lat. virus = šťáva, sliz, jed);
  • právní: in dubio pro reo = v případě pochybností pro obžalovaného < lat. dubio = abl. sg. od adj. pochybný, nejistý (v čj dubiózní), zde zpodstatnělé adj.; lat. reus = obviněný;
  • lingvistické: dativ = 3. pád < lat. do, dare, dedi, datum = slovesná řada od slovesa dávat, které se v čj pojí se 3. pádem, srov. dávat komu, čemu;
  • teologické: agnus Dei = beránek Boží < Dei = gen. sg. od deus = bůh, v latině často gen. nahrazuje přívlastňovací adj. v čj, srov. nespis. píseň Homéra (carmen Homeri), spis. v čj Homérova píseň; atd.

Na první pohled složitá spleť nic neříkajících pojmů, viďte? Po prvním roce latiny ovšem srozumitelná a jaksi samozřejmá dedukce.

Summa summarum: Latina není zbytečným harampádím, jak by se nezasvěceným mohlo na první pohled zdát, nýbrž dědictvím euroatlantické civilizace, jejíž tvářnost se rýsovala od antiky pod vlivem řeckého myšlení, římské politiky a křesťanské morálky.


Latinu je možné si zvolit jako nepovinný předmět (Lan) kdykoliv během 1.-4. ročníku nebo jako seminář (Lav) ve 3. ročníku (2hodinový) či ve 4. ročníku (3hodinový).

V hodinách latinského jazyka se naučíme hravými metodami (a tudíž i hravě) základy latinské gramatiky, užitečná slovíčka a vazby, původ a smysl kulturních frazémů (hérostratovský čin, Ikarův pád, trójský kůň…), naučíme se také řeckou alfabetu a pár drobtů z klasické řečtiny (např. užití řeckých předpon meta-, auto-, para- ad.).

Nabyté dovednosti můžete zúročit i v latinském klání (Certamen Latinum) studentů z celé republiky, jehož se naše škola zúčastnila poprvé loni s velkým úspěchem (Václav Volf vybojoval ve školním roce 2015/2016 6.místo ze 17 účastníků zemského kola v Praze a tamtéž o rok později Michaela Dostálová dosáhla na 9. místo mezi 39 soutěžícími).


Učební materiály:

(na základě domluvy) buď Vlasta Seinerová: Latina pro střední školy I, Praha: Fortuna, 2009, nebo táž: Latina pro střední zdravotnické školy, Praha: Fortuna, 2008, dále

Eva Bilíková: Přehled latinské mluvnice, Brno: MC nakl., 2006,

Richard Mašek: Orbis neboli svět I. A. Comenii methodus latinitatis rediviva, Praha: Arcibiskupské gymnázium v Praze (skripta),

popř. Hans H. Ørberg: Familia Romana. Latina per se illustrata, Roma: Academia vivarium novum, 2013, podle níž se učí latina po celém světě.


Vivat, crescat, floreat lingua Latina in gymnasio nostro pulcherrima in urbe Clatovia!

Výsledky zemského kola olympiády v latině
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ