Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LATINA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Latina
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Latina

Proč se učit jazyk, kterým dnes aktivně hovoří pouze hrstka nadšenců?

Primum latina odkrývá etymologii (původ) mnohých slov nejen v jazycích románských (italštině, španělštině, francouzštině aj.), ale také germánských (zejména v angličtině) a slovanských, vč. češtiny. Taková moderní angličtina je ze 60 % převtělená a zjednodušená latina, lexikum současné odborné angličtiny pochází až z 80 % (sic!) ze základu latinsko-řeckého. Ani němčina se bez latiny neobejde. František Palacký užil věty "Der Deutsche hat keine Religion, er ist keine Person und will erst eine Nation werden" v úvahách o emancipaci českého jazyka od jazyka německého na poč. 19. st., aby jí ilustroval, že i němčina užívá zdomácnělých latinských slov: religio = víra, náboženství; persona = osoba, postava; natio = národ.

Iterum latina pomáhá odhalovat zastřené motivace ve slovní zásobě, umožňuje tak hlubší vhled do jazykového systému:

židle < lat. sedile = sedátko, to, na čem se sedí < lat. sedeo, sedere, sedi, sessum = slovesná řada od slovesa sedět (jaké překvapení, že?: sedet = sedí), odtud i sedativum atd.

Tertium latina umožňuje kvalifikovaně odhadnout významy neznámých slov v textu, a pěstuje tak dovednost aktivního porozumění terminologii

  • lékařské: musculus latissimus dorsi = široký sval zádový < lat. musculus = sval, srov. muskulatura; latissimus = superlativ od adj. latus = široký, doslova tedy nejširší; dorsi = gen. sg. od subst. dorsum = záda, tj. zad (v čj jméno pomnožné, pluralia tantum);
  • přírodovědné: betula pendula = bříza bělokorá < lat. pendeo, pendere, pependi, - = slovesná řada ke slovesu viset, tedy doslova: visící, zavěšená, metaforicky a v botanickém významu: kývající se;
  • historické: triumviratus = triumvirát, úřad triumvira < lat. tres viri = tři muži < lat. tres / tria = nom. od číslovky tři; vir = muž (neplést s lat. virus = šťáva, sliz, jed);
  • právní: in dubio pro reo = v případě pochybností pro obžalovaného < lat. dubio = abl. sg. od adj. pochybný, nejistý (v čj dubiózní), zde zpodstatnělé adj.; lat. reus = obviněný;
  • lingvistické: dativ = 3. pád < lat. do, dare, dedi, datum = slovesná řada od slovesa dávat, které se v čj pojí se 3. pádem, srov. dávat komu, čemu;
  • teologické: agnus Dei = beránek Boží < Dei = gen. sg. od deus = bůh, v latině často gen. nahrazuje přívlastňovací adj. v čj, srov. nespis. píseň Homéra (carmen Homeri), spis. v čj Homérova píseň; atd.

Na první pohled složitá spleť nic neříkajících pojmů, viďte? Po prvním roce latiny ovšem srozumitelná a jaksi samozřejmá dedukce.

Summa summarum: Latina není zbytečným harampádím, jak by se nezasvěceným mohlo na první pohled zdát, nýbrž dědictvím euroatlantické civilizace, jejíž tvářnost se rýsovala od antiky pod vlivem řeckého myšlení, římské politiky a křesťanské morálky.


Latinu je možné si zvolit jako nepovinný předmět (Lan) kdykoliv během 1.-4. ročníku nebo jako seminář (Lav) ve 3. ročníku (2hodinový) či ve 4. ročníku (3hodinový).

V hodinách latinského jazyka se naučíme hravými metodami (a tudíž i hravě) základy latinské gramatiky, užitečná slovíčka a vazby, původ a smysl kulturních frazémů (hérostratovský čin, Ikarův pád, trójský kůň…), naučíme se také řeckou alfabetu a pár drobtů z klasické řečtiny (např. užití řeckých předpon meta-, auto-, para- ad.).

Nabyté dovednosti můžete zúročit i v latinském klání (Certamen Latinum) studentů z celé republiky, jehož se naše škola zúčastnila poprvé loni s velkým úspěchem (Václav Volf vybojoval ve školním roce 2015/2016 6.místo ze 17 účastníků zemského kola v Praze a tamtéž o rok později Michaela Dostálová dosáhla na 9. místo mezi 39 soutěžícími).


Učební materiály:

(na základě domluvy) buď Vlasta Seinerová: Latina pro střední školy I, Praha: Fortuna, 2009, nebo táž: Latina pro střední zdravotnické školy, Praha: Fortuna, 2008, dále

Eva Bilíková: Přehled latinské mluvnice, Brno: MC nakl., 2006,

Richard Mašek: Orbis neboli svět I. A. Comenii methodus latinitatis rediviva, Praha: Arcibiskupské gymnázium v Praze (skripta),

popř. Hans H. Ørberg: Familia Romana. Latina per se illustrata, Roma: Academia vivarium novum, 2013, podle níž se učí latina po celém světě.


Vivat, crescat, floreat lingua Latina in gymnasio nostro pulcherrima in urbe Clatovia!

Klatovské gymnázium obsadilo díky Idě Klepalové z kvarty B, jež se učí latinsky teprve něco málo přes půl roku, pěkné 12. místo.
Výsledky zemského kola olympiády v latině