Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠPANĚLŠTINA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Španělština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Španělština

Španělský jazyk se na Gymnáziu J. Vrchlického vyučuje jako volitelný druhý jazyk a to od roku 2008.

Žáci a studenti si jej volí od tercie –od 8. třídy pro víceleté gymnázium nebo od prvého ročníků pro čtyřleté studium. Časová dotace je 3 hodiny týdně a ve třetím ročníku, respektive v septimě si mohou studenti zvolit Kulturní seminář ze španělského jazyka. Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí osvojit a rozšířit znalosti o kulturním a společenském dění ve Španělsku a dalších hispánských zemí.

Proč španělština?

Je to světový a čtvrtý nejvíce používaný jazyk. Jako úřední jazyk se používá v 21 zemích světa a komunikuje jím přibližně 700 miliónů lidí. Je také rozšířen v USA, kde s ním mluví přibližně 35 miliónů obyvatel. Ale hlavně … je to velice temperamentní jazyk, který se dobře učí a dá se vhodně kombinovat s latinou a ostatními románskými jazyky.

Spolupráce

Studenti španělštiny spolupracující s Centrem španělské kultury v Klatovech a podílejí se na organizování Dnů hispánské kultury v Klatovech i v Plzni. Každoročně nacvičují divadelní představení, připravují Den španělštiny pro studenty tohoto jazyka z jiných škol (OA KT, Gymnázium Sušice, Gymnázium Rokycany).

Vyučující

Mgr. Dagmar Geňatová
Mgr. Jiří Morava 
Ing. Susy Poul
Významného úspěchu dosáhly studenty našeho gymnázia Anna Rubášová z 2. B a Pavlína Králová ze 4. B ve španělském jazyce.

Aktivity

Studenti španělštiny se od roku 2009 účastní festivalů v rámci dnů Španělské kultury v Klatovech, které pořádá Centrum španělské kultury. Součástí této akce je přehlídka studentských divadelních souborů škol Plzeňského kraje, kde se vyučuje španělština. Naši studenti nacvičují divadelní představení, které vždy sklízí zasloužený aplaus. Úspěšným představením byla v roce 2015 „Pascua Militar“, se kterou se studenti úspěšně prezentovali i na přehlídce škol v rámci soutěže Ars Poeticae v Plzni.

Dále také vyjíždíme na různá filmová představení do Plzně v rámci projektu Filmové školy v Regensburgu. Dále se účastníme výstav, besed s filmovými kritiky nebo režiséry během filmových projekcích, pořádáme procházky se španělštinou, cestujeme do zahraničí.

Projekty

Naši studenti jsou zapojováni do různých projektů, jejichž cílem je praktické osvojování jazyka, komunikačních dovedností a znalostí hispánského prostředí.

V roce 2014 proběhl projekt společně se studenty Gymnázia Sušice a Gymnázia Rokycany s Embajada Venezolana v Praze.

Také spolupracujeme se studenty z Projektu Edison, kteří po dobu jednoho týdne vystupují v roli učitele a vedou výuku ve španělštině, což je velkým přínosem pro naše žáky.

Cestování

V posledních letech pořádáme společně s cestovní kanceláří Delfín travel s.r.o. z Prahy výukově – pobytové zájezdy do Španělska.

Naší destinací jsou zpravidla lokality – Katalánsko – Costa Brava a Barcelona a dále pak Oropesa del Mar – okolí Valencie.

První výjezd se uskutečnil v roce 2011 s cílem poznat historicko-společenské rozdílnosti mezi katalánskou a českou kulturou. Podobný zájezd proběhl v říjnu 2012. Zde jsme se navíc zaměřili na výuku jazyka. Místem pobytu byla Barcelona, Montserrat a Gerona.

V roce 2013 a 2014 destinací byla Oropesa del Mar a Valencie, která mnohé učarovala zejména historicko-kulturními a přírodními aspekty. Studenti více poznávali historii Španělska, rozdíly mezi křesťanskou a maurskou kulturou, geografii a v neposlední řadě jazyk.

Od roku 2015 jsou zájezdy organizovány vždy v duchu konkrétního tématu. Prvním takto pojatým výjezdem byl výukově pobytový zájezd zaměřený na hispánské výtvarné umění s tematickým názvem „ Po stopách Salvátora Dalího“.

Pro podzim 2016 chystáme cestu do okolí Valencie s tématem „ Historie střetu kultury křesťanů a maurů, fiesty a siesty“.

Zájezd je koncipován také pro ne-španělštináře, kteří se naučí během pobytu základům jazyka.

¿Vayamos? ¡Vamos! Školní rok 2022 – 2023 se stal jedním z nejúspěšnějších z 14 leté existence výuky jazyka na gymnáziu.
Ve dnech 7. 10. – 15. 10. 2022 se konal poznávací zájezd do Španělska, konkrétně do oblasti Valencie. Účastnili se ho nejen studenti španělského jazyka.
V letošním roce se dařilo studentům španělského jazyka v různých soutěžích.
Ve dnech 12. – 20. 10. 2018 se uskutečnila exkurze do jedné ze sedmnácti autonomních oblastí Španělska Valencie, která byla určena nejen pro studenty španělského jazyka, ale i pro zájemce studující jiné cizí jazyky.
Celkově musím zhodnotit, že týden strávený ve Španělsku nám dal mnoho zážitků a poznání, které jsme si před odjezdem neuměli ani představit.
30. května jsme navštívili se studenty španělštiny z naší školy Sušici. Bylo veliké vedro a svítilo slunce. Cítili jsme se jako ve Španělsku, takže to bylo velmi autentické.
Téma letošního jazykového a naučného výletu do Španělska bylo SIESTAS a FIESTAS, v překladu by to mohlo znamenat odpočinek a svátky.

Španělština se vyučuje jako druhý volitelný jazyk, tedy s dotací 3 hodiny týdně.

Pro výuku používáme učebnice vydávané španělským nakladatelství Edelsa – VEN 1,VEN 2 a VEN 3 v kombinaci s výukovými interaktivními materiály a učebnicí českého nakladatelství Klett – AVENTRURA 1, AVENTRURA 2 a AVENTURA 3.

Studenti jsou připravováni ke státní i profilové maturitní zkoušce, k přijímacím pohovorům na univerzity (VŠE Praha) i na mezinárodní zkoušky DELE.

Hlavním výstupem je schopnost studenta se domluvit v každodenních situacích. Výuka je doplňována reáliemi ze Španělska a Latinské Ameriky, historií a literaturou. Studenti pracují s poslechovými testy a materiály tvořenými Institutem Cervantes pro rozšiřování slovní zásoby, s učebnicemi gramatiky, slovníky. Součástí výuky je také tvorba vlastích prezentacích, ve kterých propojují znalosti i z jiných předmětů.

Přestože se španělština učí na naší škole teprve od roku 2008, zaznamenávají studenti velice dobré výsledky v rámci krajských soutěží.

Soutěž ve španělském jazyce – dříve Olympiáda ve španělském jazyce

Studenti soutěží v kategorii SŠ I – do třech let výuky a úrovně B1 a kategorie SŠ II nad tři roky studia a úrovně B2, popřípadě C1.

Od roku 2010 se studenti pravidelně účastní krajské soutěže.

Zatím nejvýraznějšího úspěchu dosáhla studentka Sára KALETOVÁ v roce 2011. Zvítězila v krajském kole v kategorii SŠ I a postoupila tak do celostátního kola, kde obsadila 7. místo.

Dobrých výsledků také dosahují naši studenti v soutěži Ars Poeticae, zejména v kategorii Divadlo ve španělském jazyce.
V celorepublikové konkurenci obsadila 3. místo. Mezi soutěžícími byli i studenti z bilingvních gymnázií.
V letošním roce se dařilo studentům španělského jazyka v různých soutěžích.
Studenti španělského jazyka se účastnili projektu věnovanému jednomu z nejvýznamnějších umělců XX. století Salvadoru Dalímu.
Studentka Pavlína KRÁLOVÁ obsadila první místo v soutěži ve španělském kole a postoupila do celostátního kola. Je to již třetí studentka, která se podívá do Institutu Cervantes jako soutěžící.
Studentka oktávy A Kamila Lavičková zvítězila a postupuje de celostátního kola